course-details-portlet

BM6801 - Trafikkteknikk og transportanalyse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 30/100
Hjemmeeksamen 70/100 6 timer

Faglig innhold

Teorier og terminologi for analyser innen trafikkavvikling, trafikksikkerhet og transportetterspørsel.

Introduksjon til beregningsmetoder for å finne etterspørsel etter transport, for alle transportformer og reiseformål.

Beregninger og analyser av trafikkavvikling og trafikksikkerhet i vegsystemet.

Dette er et grunnleggende emne som påfølgende veg- og transportrelaterte emner bygger på.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Firetrinnsmetodikken for beregning av transportetterspørsel
 • Trafikkavviklingsteori
 • Prinsipper for trafikkregulering, herunder Signalregulering
 • Trafikksikkerhet og risiko knyttet til vegtransport
 • Omfang, årsaker og konsekvenser av trafikkulykker

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Gjennomføre grunnleggende etterspørselsberegninger etter transport
 • Gjennomføre kapasitetsberegninger for trafikk på strekninger og i kryss
 • Dimensjonere faseplaner i signalanlegg
 • Gjennomføre analyser av ulykkessted og valg av trafikksikkerhetstiltak

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Beherske bruk av regneark
 • Tolke fagrelevant informasjon fra ulike datakilder og analyser
 • Presentere og dokumentere analyser og vurderinger på en klar og oversiktlig måte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter.

Pensum blir oppgitt ved kursstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

For å få ta eksamen kreves innlevering og godkjenning av obligatoriske øvinger. Karakter settes ved hjemmeeksamen som teller 70%, og et prosjektarbeid teller de siste 30% .Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)
Veg, jernbane og transport (MVEGJERNB)

Kursmateriell

Kortere notater på engelsk eller norsk. Forelesningsmateriell og øvingsoppgaver.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Veg, transport og geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
03.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU