course-details-portlet

BK1151 - Introduksjon til Kunststudiet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Introduksjon til Kunststudiet fokuserer på basiskompetanser for å kunne arbeide selvstendig i verkstedene og atelierer, samt samarbeidsegenskaber med fokus på kollektive arbeidsprocesser.

Kjernen i bachelorstudiet er eksperiment, utvikling og refleksjon i det kunstnerisk arbeide, som studeres i programmets studiearbeidsemner.

Fra starten av skal studenten begynne å utvikle kunstnerisk praksis i dialog med sin hovedveileder og biveileder, og fra studiets første år skal studenten stille ut sine verker som et sentralt ledd i sin læring.

Læringsutbytte

Studenten er ved færdiggørelse av emne:

 • Kjent med samtidskunstdiskusjonen som er aktuell på institusjonen.
 • Kjent med kunsthistoriske nøkkel begreber.

og:

 • Evner å delta i gruppearbeid og i kollektive organisatoriske processer rundt produktsjon og framvisning av kunst.
 • Kan begynne å definere en egen kunstnerisk praksis ved å teste ut ulike medier og metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Introduksjon til NTNU og instituttet. Oppstarts workshop (kan være med interne eller eksterne kursledere - gjestekunstnere, kurator eller lignende). Studentene jobber i grupper både innenfor og utenfor akademiet. Nøkkelord: samarbeid, gruppe diskusjon, eksperimentering, prosess.

Intensive kurs i bruk av de ulike verksteder. Deltakelse nødvendig for å få tilgang til verkstedene i ettertid.

Veiledningsmøter med hovedveileder og biveileder, samt utvikling av et eget kunstnerisk prosjekt. Gruppekritiker iform av møter med medstuderende og veiledere.

Veiledning dokumenteres og dokumentasjon utveksles løpende mellom veiledere og studenter og understøtter studentens utvikling.

Forberedelsesforløb til 1. års utstilling inkl. felles koordinering.

Det kan bli lagt opp til ekskursjoner som del av undervisningen i emnet. Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om ekskursjonene som gjennomføres er obligatorisk eller frivillig. Obligatoriske ekskursjoner er gratis for alle studenter, mens studenter som deltar på frivillige ekskursjoner må regne med å betale en mindre egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Deltakelse i læringsaktiviter som veiledning, gruppe kritikk og emnespesifikke seminar og prosjekter er obligatorisk.

Særlige vilkår

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i inneværende semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i emneaktiviter
 • Deltakelse i prosjektuke
 • Deltakelse Åpent Akademi

Mer om vurdering

 • Semestervurdering: Helhetlig vurdering av faglig utvikling i henhold til læringsutbytte.
 • Dokumentasjon: Tilstrekkelig visuell, audiovisuell eller anden dokumentasjon av aktiviteter, prosess og resultater til å representerer utvikling i praksis. Materialet må innleveres i Inspera.
 • Skriftlig refleksjon: En tekst på ca. 500 ord, som oppsummerer første semesters aktiviteter med særlig henblik på praksis. Teksten innleveres i Inspera.
 • Muntlig presentasjon av innlevert materiale. Muntlig presentasjon er justerende.
 • Utsatt eksamen/ny eksamen vil ligge til neste ordinære eksamens periode. Ved gjentak må hele emnet gjentas

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Billedkunst (BBK)

Forkunnskapskrav

Å bli tatt opp til billedkunststudier gjennom akademiets opptaksprosess: evaluering av innsendt portefølje, evaluering av tidligere kunststudier,intervju og/eller opptaksprøve.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BK1160 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Billedkunst
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Kunstakademiet i Trondheim

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


13:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU