course-details-portlet

BIM1001 - Grunnleggende BIM modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 100/100

Faglig innhold

- Klima- og samfunnsføringer som påvirker byggenæringen

- Introduksjon til bygningsinformasjonsmodellering og informasjonsforvaltning i byggenæringen

- Digitale handelsprosesser, viktighet og utfordringer

- Data- og informasjonssikkerhet og datakvalitet

- Introduksjon av virksomhetsplanlegging

- Introduksjon av semantisk teknologi

- Nye typer IT-systemer som anbefales

- ISO 19650 (standard for å forvalte informasjon gjennom hele livssyklusen til et byggverk ved bruk av BIM)

- Livsløpsfokusert kravstilling og informasjonsforvaltning basert på ISO 19650 standardserien knyttet til fag/ roller

- Kobling av digitaliseringen og byggenæringens betydning til bærekraft (økonomi og miljø)

- Dataflyt, samhandling og deling av digitale byggverksinformasjon

- Modelleringsprinsipper inkludert objektorientering

- Egenskaper, definisjoner

- Intelligens i modellering

- Informasjonsbehov og kravstillingsmetoder, jfr ISO 19650

- Tverrfaglig gruppearbeid med ulike roller

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten kunne:

Kunnskap:

- Forklare og gjøre rede for sentral BIM-teori og BIM-begreper.

- Forklare BIM-tankesett knyttet til BIM-problemstillinger i byggenæringen, BIM-prosesser og aktuelle verktøy og metoder innen fagfeltet.

- Ha utvidet forståelse for digital samhandling og informasjonsforvaltning innen hele livsløpet til bygg- og anleggsnæringen

- Redegjøre for ulike samhandlingsmetoder og hvordan BIM kan benyttes i disse

- Forstå og fortolke praktisk BIM-kunnskap som er relevante for byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører og byggvareprodusenter

- Vite forskjellen mellom proprietær BIM og åpen BIM og når man kan eller bør bruke det ene eller det andre

- Redegjøre for relevante BIM standarder, herunder oversiktskunnskap om ISO 19650

Ferdigheter:

- Utarbeide gode rapporter og annet presentasjonsmateriell med tilhørende kildehenvisninger knyttet til prosjektarbeid

- Anvende BIM-terminologi til å presentere fagstoff.

- Anvende teoretisk og praktisk BIM-kunnskap til å løse fagrelaterte utfordringer.

Generell kompetanse:

- Forstå viktigheten av planlegging og samhandling ved ulike typer BIM-prosjekter.

- Vise selvstendighet og samarbeidsevne, samt evne til refleksjon.

- Etablere grunnleggende forståelse for hvordan tverrfaglige BIM-prosjekt kan planlegges og gjennomføres.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbaserte aktiviteter (webinarer, temavideoer, tilrettelagt fagstoff, veiledningsmøter) og/eller klasseromsundervisning/ veiledning med en 2 dagers oppstartssamling på Gjøvik og prosjektoppgave (gruppearbeid).

Veiledning av avtalte gruppebaserte prosjektoppgaver (gjerne tverrfaglig med ulike roller. Oppgaveavgrensning avtales med emneansvarlige.

En felles avslutningsdag med presentasjoner, spørsmål og diskusjoner, hvor det er obligatorisk å være tilstede.

Mer om vurdering

Samlet vurdering basert på en gruppebasert prosjektoppgave som består av rapport, powerpoint og video. Det gis én karakter basert på denne prosjektoppgaven. Besvarelsen skal tydelig vise rolledeling, samt arbeidsdeling.

Alle studenter må være til stede på presentasjonen for å bli vurdert.

Ved stryk kan en forbedret prosjektoppgave leveres etter avtale med emnelærer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) (ÅRBIM)

Kursmateriell

- Borrmann; Konig; Koch; Beetz (2019): Building Information Modeling: Technology Foundations and Industry Practice, ISBN 978-3-319-92862-3

- Sacks, Eastman, Lee and Teicholz (2018): BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers, 3rd Edition, ISBN: 978-1-119-28753-7

- ISO 19650-1, ISO 19650-2 (effektiv informasjonsforvaltning ved bruk av BIM, på tvers av prosjekter, organisasjoner). Standardene setter rammen for hvordan aktørene kan samhandle og informasjon flyte gjennom alle faser i et byggverks livssyklus

- Diverse utdelte notater og tilgjengelige presentasjoner og fagstoff

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEO1221 10.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Bygningsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppeoppgave 100/100

Utlevering
10.11.2023

Innlevering
17.11.2023


08:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU