course-details-portlet

BIA2004 - Sjømatforedling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Slakting og ferskpakking, kjøling - Lagring og holdbarhet - Pakking og rundfrysing av fisk - Filetering og filetprodukter - Farseprodukter og varmebehandling - Filetpakking og frysing - Emballasje og pakking - Tilsetningsstoff - Salting og saltede produkter - Tørking og tørkede produkter - Røyking og røykte produkter - Teknologi for skalldyr og skjell - Sensorikk - Interntransport, sortering, veiing og registrering - Gjeldende lover og forskrifter. Innovasjonsprosjekter

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • kan demonstrere kunnskap og forståelse for ulike prosesser innen sjømatforedling
 • kjenner til forsknings - og utviklingsarbeid innen området sjømatforedling
 • har grunnlag for videre fordypning innenfor sjømatforedling eller i utviklingsprosjekt i egen bedrift
 • har kunnskap om bærekraft, innovasjon og innovasjonsprosesser

Ferdigheter - studenten:

 • kan vurdere realistiske utbytteanslag og anslag over forbruk av energi og forbruksmateriell
 • kan kommunisere med relevant ekspertise innenfor og utenfor bedriften og kunne presentere resultatdokumentasjon
 • kan anvende innovasjonsverktøy

Kompetanse - studenten:

 • kan medvirke til en bærekraftig ressursforvaltning ved produksjon av sjømat,
 • kunne styre en sikker matproduksjon og ivareta bedriftens interesser på en optimal måte innenfor gjeldende lover og forskrifter
 • kan samarbeide i gruppe og jobbe målrettet for å løse en problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger (30 t), demonstrasjonslab, utferder og deltagelse i prosjekt innen produktinnovasjon og innovasjonscamp (16 t). Det forventes at studenten har en egeninnsats på til sammen 200 timer.

Obligatoriske arbeidskrav: Godkjent prosjekt innen produktinnovasjon, innovasjonscamp og ekskursjonsrapport.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent prosjekt innen produktinnovasjon
 • Godkjent innovasjonscamp
 • Godkjent utferdsrapporter

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstilles til eksamen. Godkjent obligatorisk arbeidskrav er gyldig i 4 semester (undervisningssemesteret og de tre påfølgende semestrene).

4 timers skriftlig digital skoleeksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)

Kursmateriell

Lynum Leif: Videreforedling av fisk, Tapir, Artikler m.m. som blir lagt ut

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MN201312 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Marine fag
 • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU