BI3960 - Masteroppgave i biologididaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene skal gjennom fordypning og et selvstendig forskningsarbeid få øvelse i metodisk og systematisk arbeid med en problemstilling innenfor biologididaktikk. Oppgaven skal bygge på en vitenskapelig undersøkelse med utgangspunkt i en problemstilling med relevans for undervisning og læring av biologi/naturfag i skolen eller formidling av biologi/naturfag i andre sammenhenger. Veiledningen skal sikre studentene faglige, metodiske og tekstkritiske tilbakemeldinger underveis og er en obligatorisk del av studiet. Veiledningen innebærer også nødvendig kontroll med innsamling og behandling av data og generell forskningsetikk. 

Øvrige masteremner til forberedelse for masteroppgaven velges i samråd med veileder.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for masteroppgaven. Arbeidet med oppgaven skal tilsvare ett semesters fulltids arbeidsinnsats. Veiledning avtales mellom student og veileder og avtalefestes gjennom en veilederavtale. 

Læringsutbytte

Studenten 
- kan arbeide metodisk og systematisk med en problemstilling innenfor biologididaktikk 
- kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper 
- kan diskutere og formidle kunnskap om eget forskningsfelt både med fagfolk og andre

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, individuelt arbeid, arbeid i grupper, individuell veiledning. 

Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring. 

Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledningssamtale
  • Presentasjon av manusutkast

Mer om vurdering

Eksamen består av innlevering av masteroppgaven og en muntlig samtale rundt denne. Den muntlige samtalen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven. 

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Studiets fire første år må være gjennomført og bestått. All praksis i lektorutdanningen må være avsluttet og bestått. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.