course-details-portlet

BI301305 - Bacheloroppgave i bioingeniørfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene skal gjennomføre et selvstendig prosjekt med utgangspunkt i en bioingeniørfaglig problemstilling. Prosjektet krever kunnskaper og ferdigheter fra sentrale deler av studiet. Det omfatter; utarbeide en prosjektplan, vitenskapelig litteratursøk, metoder for innhenting og bearbeiding av data, prosjekt rapportering, forskningsetikk for helse- og sosialfagene med vekt på informert samtykke, forskningsprosessens faser - teorifasen, problemformulering, design og metodevalg.

Deler av dette blir formidlet semesteret før arbeidet startes.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • om vitenskapelige metoder for forsknings- og utviklingsarbeid relevante for bioingeniørfaget
 • om risikovurdering knyttet til forskning- og utviklingsprosjekter
 • om å forstå vitenskapens betydning for generell bioingeniørfaglig kunnskap, og for at det finnes ulike problemløsningsstrategier og begrensninger

Ferdigheter:

 • kan delta aktivt i planlegging og gjennomføring i et vitenskapelig arbeid innen de medisinske laboratoriefagene, under veiledning i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utvikle en selvstendig arbeidsform, samtidig som studenten skal utvikle evne til samarbeid og gjensidig avhengighet
 • kan forstå og anvende vitenskapelige metoder for forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan dokumentere og formidle kunnskap gjennom muntlig og skriftlig presentasjon på norsk

Kompetanse:

 • evne til faglig og etisk refleksjon innenfor bioingeniørfaglige emner
 • kan gjøre rede for og diskutere avgrensede faglige problemstillinger innen de medisinske laboratoriefagene
 • kan gjennom forsknings- og utviklingsprosjekt samarbeide med andre fagpersoner om relevante problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Bacheloroppgaven utføres som et selvstendig gruppearbeid med 3-4 studenter per gruppe. Gruppestørrelsen er avhengig av arbeidsmengden i oppgavene, og unntak på gruppestørrelsene kan gjøres etter skjønn. Strategi for gruppesammensetning vil variere år til år. Hver gruppe skal ha en faglig veileder og prosessveileder. Midtveis i arbeidet med oppgaven holdes en samling der gruppene presenterer sine prosjekt muntlig, så langt som de er kommet. Denne presentasjonen er obligatorisk for gruppen.

Obligatoriske arbeidskrav: Gjennomføre kurs i "vitenskapelig skriving" før oppstart.

Før det praktiske arbeidet kan begynne skal gruppen skrive og signere på en gruppeavtale, samt utarbeide en risikovurdering, problemstilling og prosjektplan som skal godkjennes av veileder. Prosessveiledning gis underveis etter avtale. Den endelige bacheloroppgaven skal presenteres og presentasjonen må godkjennes før innlevering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Midtveispresentasjon av bachelorprosjekt
 • Presentasjon av ferdig bachelorprosjekt
 • Vitenskaplig skrivekurs

Mer om vurdering

Kurs i "vitenskapelig skriving" må være godkjent før oppstart av bacheloroppgaven. Presentasjonen midtveis i arbeidet med oppgaven er også obligatorisk for gruppen. Alle studentene må delta og bidra i presentasjonen av prosjektet mot slutten av prosjektperioden. Denne presentasjonen og hver students bidrag må godkjennes.

Dersom bacheloroppgaven vurderes til F, skal ny oppgave leveres. Forbedring/korrigering er ikke tilstrekkelig. Bacheloroppgaven kan presenteres på nytt innenfor samme tema basert på samme empiri/data. (jfr. utfyllende regler for studier ved IE-, IV- ,NV- og ØK-fakultetet ved NTNU)

Dersom et verktøy for kunstig intelligens har blitt benyttet i arbeidet med besvarelsen skal besvarelsen inneholde en beskrivelse som oppgir hvilke(t) verktøy som er benyttet og hvordan de er benyttet. Ordrett gjengivelse av KI-generert tekst skal tydelig merkes slik at det blir enkelt å se hva som er sitat, og hva som er din egen tekst. Dette gjelder også KI-genererte bilder, koder mm.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

120 studiepoeng må være bestått og obligatoriske arbeidskrav i emnene HBIOA3001, HBIOA3002, HBIOA3003 og HBIOA3004 må være godkjent.

Dispensasjon kan søkes ved spesielle omstendigheter.

Spesielle vilkår: Krever opptak til studieprogram BBIOING campus Ålesund.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU