course-details-portlet

BI301305 - Bacheloroppgave i bioingeniørfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene skal gjennomføre et selvstendig prosjekt med utgangspunkt i en bioingeniørfaglig problemstilling. Prosjektet krever kunnskaper og ferdigheter fra sentrale deler av studiet. Det omfatter; utarbeide en prosjektplan, vitenskapelig litteratursøk, metoder for innhenting og bearbeiding av data, prosjekt rapportering, forskningsetikk for helse- og sosialfagene med vekt på informert samtykke, forskningsprosessens faser - teorifasen, problemformulering, design og metodevalg.

Deler av dette blir formidlet semesteret før arbeidet startes.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • om vitenskapelige metoder for forsknings- og utviklingsarbeid relevante for bioingeniørfaget
 • om risikovurdering knyttet til forskning- og utviklingsprosjekter
 • om å forstå vitenskapens betydning for generell bioingeniørfaglig kunnskap, og for at det finnes ulike problemløsningsstrategier og begrensninger

Ferdigheter:

 • kan delta aktivt i planlegging og gjennomføring i et vitenskapelig arbeid innen de medisinske laboratoriefagene, under veiledning i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utvikle en selvstendig arbeidsform, samtidig som studenten skal utvikle evne til samarbeid og gjensidig avhengighet
 • kan forstå og anvende vitenskapelige metoder for forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan dokumentere og formidle kunnskap gjennom muntlig og skriftlig presentasjon på norsk

Kompetanse:

 • evne til faglig og etisk refleksjon innenfor bioingeniørfaglige emner
 • kan gjøre rede for og diskutere avgrensede faglige problemstillinger innen de medisinske laboratoriefagene
 • kan gjennom forsknings- og utviklingsprosjekt samarbeide med andre fagpersoner om relevante problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Bacheloroppgaven utføres som et selvstendig gruppearbeid med 3-4 studenter per gruppe, med faglig veileder og prosessveileder. Midtveis i arbeidet med oppgaven holdes en samling der gruppene presenterer sine prosjekt muntlig, så langt som de er kommet. Denne presentasjonen er obligatorisk for gruppen.

Obligatoriske arbeidskrav: Gjennomføre kurs i "vitenskapelig skriving" før oppstart.

Gjennomføre risikovurdering, utarbeide problemstilling og prosjektplan som skal godkjennes av veileder før arbeidet starter. Prosessveiledning gis underveis etter avtale. Bacheloroppgaven presenteres ved/etter innlevering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Midtveispresentasjon av bachelorprosjekt
 • Vitenskaplig skrivekurs

Mer om vurdering

Kurs i "vitenskapelig skriving" må være godkjent før oppstart av bacheloroppgaven. Presentasjonen midtveis i arbeidet med oppgaven er også obligatorisk for gruppen.

Dersom bacheloroppgaven vurderes til F, skal ny oppgave leveres. Forbedring/korrigering er ikke tilstrekkelig. Bacheloroppgaven kan presenteres på nytt innenfor samme tema basert på samme empiri/data. (jfr. utfyllende regler for studier ved IE-, IV- ,NV- og ØK-fakultetet ved NTNU)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

120 studiepoeng må være bestått og obligatoriske arbeidskrav i emnene HBIOA3001, HBIOA3002, HBIOA3003 og HBIOA3004 må være godkjent.

Dispensasjon kan søkes ved spesielle omstendigheter.

Spesielle vilkår: Krever opptak til studieprogram BBIOING campus Ålesund.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU