course-details-portlet

BI2036 - Marin biodiversitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Marin biodiversitet på ulike organisatoriske nivåer (fra gener til økosystemer).

Samlet forskjeller i marin biodiversitet i polare (eksempler fra Arktis og Antarktis), temperert (mid-Norge) og tropiske (Australia) økosystemer.

Hvordan nøkkel-miljøvariabler (f.eks lys regime, temperatur, saltholdighet og næringsstoffer) påvirker marine biodiversitet i forhold til klim induserte prosesser.

Betydningen av endosymbionter og kleptoplasty i artsutvikling.

Relatere biodiversitet på ulike nivåer for organismer på havoverflaten, vannsøylen (nekton og plankton) og havbunn (bunndyr).

Biodiversitet og alder av økosystemer (tid viktig utvikling faktor).

Masseutryddelser/eksplosjoner og mennskelig påvirkning av biodiversitet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Viktige definisjoner i marin biodiversitet (fra gener, organeller, arter, grupper, habitater, økosystemer).
 • Biologisk mangfold versus viktige miljømessige variabler.
 • Påvirkning fra endosymbionter, kleptoplasty, miljøstabilitet og tid mhp arters utvikling. - Prøvetaking av plankton og larver, fisk og bunndyr ved hjelp av ulike teknikker og utstyr (fartøy, garn, grip, corer, trål, grabb, SCUBA og ROV)
 • Virkning av klimavariasjon, fiskeri og havbruk på marint bio-mangfold. -
 • Lære om viktige organismer fra havoverflaten, vannsøylen og havbunnen ved hjelp av ulike plattformer (båt, dykking og Remotely Operated Vehicle-ROV) med ulike typer prøvetaking utstyr.
 • Lær praktiske ferdigheter knyttet oseanografiske tokt på et forskningsfartøy.

Ferdigheter:

 • Forståelse av forholdet mellom organismer og deres miljø i naturen.
 • Forstå hvorfor endosymbionter, tid, mennesker og miljømessige variabler påvirker utryddelse og utvikling av nye arter
 • Forstå hvordan å prøve arter og grupper av interesse for videre studier (feltkurs)
 • Forstå forskjeller i artsmangfold i "hot spots og ørkener "i polare, tempererte og tropiske omgivelser
 • Forstå de store globale forskjellene i biodiversitets taksa og deres betydning i økosystemet
 • Evne til å kommunisere med kolleger i tilstøtende fagområder

Læringsformer og aktiviteter

Undervises intensivt over 4 uker i september-oktober.

Presentasjonsmateriale blir alltid gitt på engelsk og forelesninger på norsk hvis alle elevene forstår norsk. Hvis ikke, blir foredrag på engelsk.

I tillegg til tradisjonelle forelesninger, deles studentene inn i grupper på i løpet av et 5-dagers feltkurs med RV Gunnerus, hvor hver gruppe får et tema (innen pensum) hvorpå de skal gi en muntlig presentasjon med lysbilder av maksimalt 25 minutter. Presentasjonene vil bli presentert, diskutert og evaluert før akseptert som en del av pensum for alle studenter.

Emnet er adgangsbegrenset. Studenter på BBI og MLREAL med studieretning Marinbiologi og akvakultur prioriteres.

Mer om vurdering

Emnet består av to deler, hvor hver del gir karakter. Samlet karakter i emnet gis etter begge delene er vurdert til bestått. Den ene delen består av skriftlig eksamen som teller 70% på samlet karakter, den andre delen består av arbeider (labrapport og gruppepresentasjoner) som teller 30% på samlet karakter.

Ved forbedring (gjentak) av skriftlig eksamen vil man kunne ta eksamen ved neste termin uavhengig av undervisning i emnet. Ved forbedring av arbeider (labbrapport og gruppepresentasjoner) gjøres dette ved å følge undervisning og innlevering av arbeider ved neste undervisningstermin av emnet.

Ved ikke-bestått på skriftlig eksamen har man mulighet til å ta utsatt eksamen ved neste termin, uavhengig av undervisning i emnet. Ved ikke-bestått på arbeider må undervisning følges på nytt og arbeider gjennomføre på nytt.

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Arbeider er ikke-etterprøvbart og karakter på denne delen kan derfor ikke påklages. Skriftlig eksamen kan påklages innen tre uker etter sensur er gitt (eller etter begrunnelse er gitt).

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Kursmateriell

Pensum: Alle forelesninger, artikler og egne PowerPoint-presentasjoner (gruppearbeid) som blir lagt ut på Blackboard, samt pensumbok: Norse EA and Crowder LM (2005). Marine Conservation Biology - The Science of Maintaining the Sea's Biodiversity. Island Press. Isbn:1-55963- 662-9

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Akvakultur
 • Biologi
 • Marin biologi
 • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 20.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 20
Vår ORD Arbeider 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU