BI2036 - Marin biodiversitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Marin biodiversitet på ulike organisatoriske nivåer (fra gener til økosystemer). Samlet forskjeller i marin biodiversitet i polare (eksempler fra Arktis og Antarktis), temperert (mid-Norge) og tropiske (Australia) økosystemer. Hvordan nøkkel-miljøvariabler (f.eks lys regime, temperatur, saltholdighet og næringsstoffer) påvirker marine bio-mangfold - forhold til klima induserte prosesser. Betydningen av endosymbionts og kleptoplasty i arter utvikling. Relatere bio-mangfold på ulike nivåer for å organismer ved havoverflaten, vannsøylen (nekton og plankton) og havbunn (bunndyr). Biodiversitet og alder av økosystemer (tid viktig utvikling faktor). Masseutryddelser og eksplosjoner.


Læringsutbytte

- Viktige definisjoner i marin biodiversitet (fra gener, organeller, arter, grupper, habitater, økosystemer).
- Biologisk mangfold versus viktige miljømessige variabler.
- Påvirkning fra endosymbionter, kleptoplasty, miljøstabilitet og tid mhp arters utvikling.
- Prøvetaking av plankton og larver, fisk og bunndyr ved hjelp av ulike teknikker og utstyr (fartøy, garn, grip, corer, trål, grabb, SCUBA og ROV)
- Virkning av klimavariasjon, fiskeri og havbruk på marint bio-mangfold.
- Lære om viktige organismer fra havoverflaten, vannsøylen og
havbunnen ved hjelp av ulike plattformer (båt, dykking og Remotely Operated Vehicle-ROV) med ulike typer prøvetaking utstyr.
- Lær praktiske ferdigheter knyttet oseanografiske tokt på et forskningsfartøy.

Ferdigheter:
- Forståelse av forholdet mellom organismer og deres miljø i naturen.
- Forstå hvorfor endosymbionter, tid, mennesker og
miljømessige variabler påvirker utryddelse og utvikling av
nye arter
- Forstå hvordan å prøve arter og grupper av interesse for
videre studier (feltkurs)
- Forstå forskjeller i artsmangfold i "hot spots og ørkener "i polare, tempererte og tropiske omgivelser
-Forstå de store globale forskjellene i biodiversitets taksa og deres betydning i
økosystemet
- Evne til å kommunisere med kolleger i tilstøtende fagområder

Læringsformer og aktiviteter

Presentasjonsmateriale blir alltid gitt på engelsk og forelesninger på norsk hvis alle elevene forstår norsk. Hvis ikke, blir foredrag på engelsk. Vanligvis er klassene dominert av norsketalende studenter med 0-3 utenlandske studenter hvert år, inkludert MACODEV studenter og Erasmus Mundi studenter. I tillegg til tradisjonelle forelesninger, blir elevene delt inn i grupper på 5 studenter i løpet av 5 dager i felt cruise med RV Gunnerus, hvor hver gruppe får et tema (inne i pensum) hvorpå de skal gi en muntlig presentasjon med lysbilder av maksimalt 25 minutter. Presentasjonene vil bli presentert, diskutert og evaluert før akseptert som en del av pensum for alle studenter (ingen karakterer). Skriftlig eksamen på 4 timer.
Emnet er adgangsbegrenset med 15 plasser, studenter på BBI- studieretning Marinbiologi og akvakultur prioriteres

Intensivkurs for 1 mnd, med 4 t foredrag 1 uke før til 5 dager med feltarbeid (lange dager 12 timer arbeid hver dag)
Språk: Forelesninger på norsk eller engelsk hvis nødvendig. Kursmateriell på engelsk

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret


Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent laboratorierapport/fremføring
  • Godkjent ekskursjon

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 15.12.2017 09:00 Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.06.2018 09:00 D2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.