course-details-portlet

BI1011 - Laksens biologi i oppdrett – settefiskproduksjon, håndtering og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Labrapporter 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Første semester: Grunnleggende innføring i laksens biologi og livssyklus del I. Fiskenes fylogenetiske utvikling. Anatomi. Ferskvannsfase, eggutvikling, klekking og startfôring. Grunnleggende innføring i resirkuleringsanlegg og settefiskproduksjon. Innledende kunnskap om miljøvirkninger av havbruk- bærekraft. Dyrevelferd inkludert stress. Vaksiner og sykdommer. Ernæring hos laks.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Grunnleggende biologiske kunnskaper om laksens biologi og livssyklus.
 • Praktisk kunnskap om dyrehold og følging av en livssyklus hos laks fra eggstadiet til startfóringsklar yngel og dermed en god forståelse for yrkesetikk gjennom et semester.
 • Grunnleggende kunnskap om vannkjemi og resirkuleringsanlegg
 • Grunnleggende kunnskap om hvordan akvakultur kan påvirke det marine miljøet.
 • Grunnleggende kunnskaper om bærekraftig akvakultur og at teknologi må være forenlig med fiskens ernæringsmessige og velferdsmessige behov.
 • Grunnleggende innføring i næringsstoffene, ernæringsbehov hos laksefisk og nye fórressurser.
 • Innføring i fiskesykdommer og vaksiner i oppdrett.
 • Kunnskap om fiskehelse, fiskevelferd, dyrehold, etikk og miljøinteraksjoner i oppdrett.

Ferdigheter:

 • Beherske biologiske metoder og faglig verktøy for hold og håndtering av laks i alle livsstadier.
 • Skal kunne anvende sin kunnskap til å forstå og bidra til løsninger av biologiske og driftsrelaterte problemstillinger.
 • Utføre enkle laboratorieforsøk på en effektiv måte innenfor krav til HMS (helse, miljø og sikkerhet), samt analysere og evaluere resultater fra disse.
 • Kunne reflektere selvstendig over faglige problemstillinger og utfordringer og jobbe selvstendig i tverrfaglige team.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger

Praktiske øvelser: Inkluderer håndtering og arbeid med egg fra laks og startfôring. Disseksjon av laks. Øvelsene skal summeres i to rapporter og vil vurderes som 30% av totalkarakteren.

Tematiske ekskursjoner/prosjektoppgaver til kommersielle akvakultur bedrifter som settefiskanlegg, matfiskanlegg og slakterier. Det skal lages skriftlige rapporter herfra som vurderes til godkjent/ikke-godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte lab
 • Ekskursjon

Mer om vurdering

Emnet består av to deler: Labrapporter (30%) og skriftlig eksamen (70%). Hver del får sin egen karakter. Dersom begge deler er vurdert til bestått regnes ut en totalkarakter for emnet.

Ved stryk:

 • Ny avsluttende eksamen avholdes i eksamensperioden hvert semester
 • Reviderte/forbedrede labrapporter kan leveres på nytt

Ved forbedring av karakter:

 • Ny avsluttende eksamen avholdes i eksamensperioden hvert semester
 • Undervisning og lab må følges på nytt og nye labrapporter må leveres

Klage:

 • Skriftlig eksamen og rapporter kan påklages innen tre uker etter sensur er gitt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Havbruk - Ingeniørfag (BIHAV)

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1008 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Akvakultur
 • Marin biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Labrapporter 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Labrapporter 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU