course-details-portlet

BI1009 - Ernæring og fiskevelferd i akvakultur

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Faglig innhold
Emnet er todelt og går over ett semester.
I første del av kurset vil en gi grunnleggende innføring i næringsstoffene og ernæringsbehov hos laksefisk. Videre vil det gis en innføring i metoder for fôrproduksjon og de utfordringer man har med råstoff og etikk i produksjonen. Andre del av kurset vil være en dypere innføring i fiskevelferd og fiskehelse med spesielt fokus på de viktigste sykdommene, stress og operasjonelle parametre for velferd.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Grunnleggende kunnskaper om laksens ernæringsbehov, sammenhenger mellom fordøyelse og fôrutnyttelse og prinsipper for fôrproduksjon, ekstrudering, fôrstabilitet
Kjenne til utfordringen i fôrråvare situasjonen og de ulike utfordringene med råstoffene inklusive pris, tilgjengelighet, bærekraft og antinæringsstoffer. Potensialet i “functional foods” vil også bli belyst.
Kjenne til de viktigste sykdommene og parasittinfeksjoner i oppdrett, hvordan de spres og hvordan stress og smittehygieniske tiltak kan forebygge spredning av sykdom.
Kjenne relevante lovbestemmelser, forskrifter og standarder knyttet til fiskehelse og fiskevelferd.
Ferdigheter:
Kandidaten kan anvende sin kunnskap om laks i oppdrett for å forstå og bidra til løsning av nye biologiske og driftsrelaterte problemstillinger innenfor havbruk ernæring og dyrevelferd.
Kandidaten har kunnskap til å finne og anvende relevant regelverk, forskrifter og standarder innenfor ernæring og dyrevelferd.
Kandidaten behersker relevante biologiske metoder og annet faglig verktøy for gjenkjenning av suboptimale oppdrettsforhold og bidra til løsning av utfordringene.
Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse innen emnets fagområder og fungere som del av tverrfaglige team med personale fra de andre viktige fagområder i havbruk, gjerne som ansvarlig leder.
Generell kompetanse:
Kan anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner i utdanning- og yrkessammenheng gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning.
Kandidaten kan identifisere og initiere arbeidsoppgaver og prosjekter innen fagområde til emnet, inkludert planlegging og gjennomføring av eksperimenter, normalt som leder av et faglig kvalifisert team.
Kandidaten har bred innsikt i miljømessige konsekvenser og utfordringer i fiskevelferd i havbruk og kan sette disse i et bredere perspektiv av økonomi og bærekraft.
Kandidaten kan formidle kunnskap om laksens biologi i oppdrett og påvirkningen av havmiljøet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre aspekter av havbruksfaget sin betydning og konsekvenser.
Kandidaten kan gjennom å dele sine kunnskaper og erfaringer i faglige diskusjoner innenfor fagområdet til emnet bidra til en fortsatt bærekraftig driftsmessig og miljømessig utvikling i havbruk.
Kandidaten kjenner til og kan bidra til nytenkning, innovasjon og digitaliseringen av havbruk med utgangspunkt i emnets fagområder.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter
Undervisningen vil i stor grad være basert på forelesninger, men det vil også bli enkle laboratorieøvelser hvor man kan gjøre korte studer som fysiske karakteristikker av fôr og adferd i laks, samt praktiske øvelser i gjenkjenning av sykdommer og karakteristika. En obligatorisk ekskursjon til relevant bedrift vil bli organisert.

Obligatoriske aktiviteter

  • Labarbeid
  • Øvelser
  • Ekskursjon

Mer om vurdering

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Havbruksingeniør (BIHAV)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Angis ved start av kurset

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Akvakultur
  • Marin biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU