course-details-portlet

BI1009 - Fiskehelse og velferd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet er todelt og går over ett semester. I første del av kurset vil en gi grunnleggende innføring i fiskevelferd og stressfysiologi og hvordan dette påvirker fiskens helse og etikk i produksjonen. Aspekter rundt bærekrafti i havbruk vil bli diskutert opp mot EU's bærekraftsmål. Dette vil inkludere levering av gruppeoppgaver. Andre del av kurset vil være en dypere innføring i fiskehelse med spesielt fokus på de viktigste sykdommene og operasjonelle velferds parametre.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Grunnleggende kunnskaper om stressfysiologi i laks og etikk i produksjonen. Kjenne til de viktigste sykdommene og parasittinfeksjoner i oppdrett, hvordan de spres og hvordan stress og smittehygieniske tiltak kan forebygge spredning av sykdom.
 • Kjenne relevante lovbestemmelser, forskrifter og standarder knyttet til fiskehelse og fiskevelferd.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende sin kunnskap om laks i oppdrett for å forstå og bidra til løsning av nye biologiske og driftsrelaterte problemstillinger innenfor havbruk og dyrevelferd.
 • Kandidaten har kunnskap til å finne og anvende relevant regelverk, forskrifter og standarder innenfor dyrevelferd.
 • Kandidaten behersker relevante biologiske metoder og annet faglig verktøy for gjenkjenning av suboptimale oppdrettsforhold og bidra til løsning av utfordringene.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse innen emnets fagområder og fungere som del av tverrfaglige team med personale fra de andre viktige fagområder i havbruk, gjerne som ansvarlig leder.

Generell kompetanse:

 • Kan anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner i utdanning- og yrkessammenheng gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning.
 • Kandidaten kan identifisere og initiere arbeidsoppgaver og prosjekter innen fagområde til emnet, inkludert planlegging og gjennomføring av eksperimenter, normalt som leder av et faglig kvalifisert team.
 • Kandidaten har bred innsikt i miljømessige konsekvenser og utfordringer i fiskevelferd i havbruk og kan sette disse i et bredere perspektiv av økonomi og bærekraft.
 • Kandidaten kan formidle kunnskap om laksens biologi i oppdrett og påvirkningen av havmiljøet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre aspekter av havbruksfaget sin betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan gjennom å dele sine kunnskaper og erfaringer i faglige diskusjoner innenfor fagområdet til emnet bidra til en fortsatt bærekraftig driftsmessig og miljømessig utvikling i havbruk.
 • Kandidaten kjenner til og kan bidra til nytenkning, innovasjon og digitaliseringen av havbruk med utgangspunkt i emnets fagområder.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter:

 • Undervisningen vil i stor grad være basert på forelesninger, enten fysisk eller online. Vektingen av disse vil variere fra år til år. Det vil bli en enkelt laboratorieøvelse med bakteriologi, samt korte studier for å forstå stress i laks. Det vil også organiseres praktiske øvelser i gjenkjenning av sykdommer og karakteristika.

Obligatoriske aktiviteter

 • Labarbeid
 • Øvelser
 • Labarbeid
 • Øvelser
 • Ekskursjon

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne ta avsluttende eksamen. Disse aktivitetene vil variere fra år til og vil informeres om ved første forelesning/informasjonsmøte.

Ved stryk eller gjentak (forbedring) holdes ny avsluttende eksamen i eksamensperioden både høst- og vårsemester. Obligatorisk aktivitet som er godkjent fra tidligere vil være gyldig så fremt emnet ikke gjennomgår store endringer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Havbruk - Ingeniørfag (BIHAV)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Angis ved start av kurset

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Akvakultur
 • Marin biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 27.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 28
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU