course-details-portlet

BI1008 - Laksens biologi i oppdrett og interaksjon med havmiljøet

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Labrapport 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Første semester: Grunnleggende innføring i laksens biologi og livssyklus del I. Anatomi. Ferskvannsfase, eggutvikling, klekking og startfôring. Grunnleggende innføring i resirkuleringsanlegg og settefiskproduksjon inkludert smoltifisering. Innledende kunnskap om miljøvirkninger av havbruk. Dyrevelferd inkludert stress. Ernæring hos laks.

Andre semester: Grunnleggende innføring i laksens biologi og livssyklus del II. Fiskens fylogenetiske utvikling. Videre om ernæringsbehov hos laks. Smoltifisering, transport, matfiskanlegg og slakt. Oppdrettskonstruksjoner. Håndtering og utfordringer med lus og andre parasitter. Miljøvirkninger av havbruk, rømming og genetisk påvirkning på villaks. Lovbestemmelser og regelverk relatert til lakseoppdrett. Klima og samfunnsmessige effekter av oppdrett.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Grunnleggende biologiske kunnskaper om laksens biologi og livssyklus.
 • Grunnleggende kunnskap om de industrielle og tekniske driftsformer og utfordringer i kommersielt oppdrett.
 • Grunnleggende kunnskap om hvordan akvakultur kan påvirke det marine miljøet.
 • Grunnleggende kunnskaper om bærekraftig akvakultur og at teknologi må være forenlig med fiskens ernæringsmessige og velferdsmessige behov.
 • Grunnleggende innføring i næringsstoffene og ernæringsbehov hos laksefisk.
 • God kunnskap om relevante lovbestemmelser, forskrifter og standarder knyttet til oppdrettsprosesser, fiskehelse, fiskevelferd, og miljøinteraksjoner i oppdrett.

Ferdigheter:

 • Beherske biologiske metoder og faglig verktøy for hold og håndtering av laks i alle livsstadier.
 • Skal kunne anvende sin kunnskap til å forstå og bidra til løsninger av biologiske og driftsrelaterte problemstillinger.
 • Har kunnskap til å finne og anvende relevant lovverk, regelverk, forskrifter og standarder innenfor forvaltningsområdene til Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet.
 • Kunne reflektere selvstendig over faglige problemstillinger og utfordringer og jobbe selvstendig i tverrfaglige team.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger

Praktiske øvelser: første semester inkluderer håndtering og arbeid med egg fra laks og startfôring. Disseksjon av laks. Praktiske øvelser andre semester inkluderer smoltifisering, stress og basale blodanalyser. Øvelsene skal summeres i tre rapporter og vil vurderes som 30% av totalkarakteren.

Tematiske ekskursjoner/prosjektoppgaver til kommersielle akvakultur bedrifter som settefiskanlegg, matfiskanlegg og slakterier. Det skal lages skriftlige rapporter herfra som vurderes til godkjent/ikke-godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

 • Labrapport

Mer om vurdering

Emnet består av to deler: labrapport (30%) og skriftlig eksamen (70%). Hver del får sin egen karakter. Dersom begge deler er vurdert til bestått regnes ut en totalkarakter for emnet.

Ved stryk:

 • Ny avsluttende eksamen avholdes i eksamensperioden hvert semester
 • Revidert/forbedret lab rapport kan leveres på nytt

Ved forbedring av karakter:

 • Ny avsluttende eksamen avholdes i eksamensperioden hvert semester
 • Undervisning og lab må følges på nytt og ny labrapport må leveres

Klage:

 • Skriftlig eksamen og rapport kan påklages innen tre uker etter sensur er gitt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Havbruksingeniør (BIHAV)

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1012 2.5 HØST 2023
BI1011 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Akvakultur
 • Marin biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Labrapport 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Labrapport 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU