course-details-portlet

BI1008 - Laksens biologi i oppdrett og interaksjon med havmiljøet

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 80/100 4 timer
Arbeider 20/100 ALLE

Faglig innhold

Første semester
Grunnleggende innføring i laksens biologi og livssyklus del I.
Ferskvannsfase, eggutvikling, klekking og startfôring.
Grunnleggende innføring i resirkuleringsanlegg og settefiskproduksjon.
Dyrevelferd, ernæring og lovbestemmelser og regelverk knyttet til settefisk.

Andre semester
Grunnleggende innføring i laksens biologi og livssyklus del II.
Smoltifisering, transport, matfiskanlegg og slakt.
Håndtering og utfordringer med lus og andre parasitter.
Miljøpåvirkninger av havbruk, rømning og genetisk påvirkning av villaks.
Lovbestemmelser og regelverk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Grunnleggende biologiske kunnskaper om laksens biologi og livssyklus.
Grunnleggende kunnskap om de industrielle og tekniske driftsformer og utfordringer i kommersielt oppdrett.
Grunnleggende kunnskap om hvordan akvakultur kan påvirke det marine miljøet.
Grunnleggende kunnskaper om bærekraftig akvakultur og at teknologi må være forenelig med fiskens ernæringsmessige og velferdsmessige behov.
God kunnskap om relavante lovbestemmelser, forskrifter og standarder knyttet til oppdrettsprosesser, fiskehelse, fiskevelferd, og miljøinteraksjoneer i oppdrett.
Ferdigheter:
Beherske biologiske metoder og faglig verktøy for hold og håndtering av laks i alle livsstadier.
Skal kunne anvende sin kunnskap til å forstå og bidra til løsninger av biologiske og driftsrelaterte problemstillinger.
Har kunnskap til å finne og anvende relavant lovverk, regelverk, forskrifter og standarder innenfor forvaltningsområdene til Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet.
Kunne reflektere selvstendig over faglige problemstillinger og utfordringer og jobbe selvstendig i tverrfaglige team.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Praktiske øvelser første semester inkluderer håndtering og arbeid med egg fra laks og startfôring samt øvelser med resirkulering. Praktiske øvelser andre semester inkluderer smoltifisering og basale blodanalyser. Øvelsene skal summeres i en felles rapport og vil vurderes som 20% av totalkarakter.
Tematiske ekskursjoner/prosjektoppgaver til kommersielle akvakultur bedrifter som settefiskanlegg, matfiskanlegg og slakterier. Det skal lages en skriftlig rapport som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig rapport

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Havbruksingeniør (BIHAV)

Forkunnskapskrav

Ingen

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Akvakultur
  • Marin biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 80/100

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU