course-details-portlet

BEV2300 - Prosjektsamarbeid med ekstern partner (PEP)

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet vil fokusere på hvordan ulike sektorer i samfunnet jobber med fysisk aktivitet, og hvordan kunnskap og ferdigheter innen bevegelsesvitenskap kan brukes inn i dette arbeidet. Studentene skal gjennomføre et prosjekt sammen med en ekstern partner (PEP) hvor de skal løse en reel problemstilling fra arbeidslivet. I PEP forløpet skal studentene anvende teoretisk kunnskap og metodiske ferdigheter de har opparbeidet seg gjennom studiet i praksis, og utforme et produkt som er av relevans for ekstern partner. For studenter som velger PEP-forløp vil litteraturstudiet i bacheloroppgaven rettes mot tematikken i prosjektsamarbeidet.

I prosjektperioden skal studentene få forståelse for, stifte bekjentskap med og delta i arbeidslivet/arbeidsoppgaver som er relevant for bevegelsesvitenskap og reflektere rundt behovet for egen kompetanse i arbeidsmarkedet. I dette emnet vil arbeidslivet være representert både gjennom offentlig, privat og frivillig sektor.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har

· Kunnskap om hvordan egen kompetanse kan brukes i arbeidslivet og om yrker/bransjer som er relevante for bevegelsesvitere.

· Kunnskap om prosjektplanlegging, gjennomføring og evaluering.

· Kjennskap til forskings- og utviklingsarbeid knyttet til fysisk aktivitet.

· Innsikt i planlegging, endrings- og utviklingsarbeid i ulike sektorer i samfunnet.

· Forståelse for hva tverrfaglig tilnærming innebærer og kan bidra med.

Ferdighet:

Studenten kan

· Anvende kunnskap om mennesket i bevegelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av intervensjoner/utviklingsarbeid/tiltak.

· Anvende kunnskap om prosjektsamarbeid og prosjektorganisering i praksis.

· Kan planlegge, organisere og gjennomføre et tverrfaglig prosjekt formulert av en ekstern oppdragsgiver.

· Benytte relevant teori og metode i prosjektarbeid.

· Reflektere og vurdere eget arbeid.

· Samarbeide og kommunisere med kolleger og andre samarbeidspartnere.

Generell kompetanse:

Studenten kan

· Presentere muntlig og skriftlig eget arbeid.

· Utveksle og formidle synspunkter, kunnskap og erfaringer fra bevegelsesvitenskap både skriftlig og muntlig og gjennom dette koble bevegelsesvitenskap til arbeidsmarkedets behov og motsatt.

· Samarbeide i et tverrfaglig team.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektperioden kan bestå av observasjon, veiledning, formidling, ledelse, databehandling, eller en kombinasjon av disse. Samarbeidet med ekstern partner er i utgangspunktet satt til 4 uker med arbeidsmengde tilsvarende vanlig arbeidsuke (37.5 timer per uke). Arbeidssted- og tid etter avtale med ekstern partner. Dette er avhengig av samarbeidspartners ønske og behov. Sluttprodukt skal leveres til samarbeidspartner avhengig av hva som er av ønske/behov.

Etter prosjektperioden skal studentene presentere sine prosjekt for sine medstudenter på en seminardag.

Obligatoriske aktiviteter

 • Produkt til ekstern partner
 • Muntlig presentasjon av prosjekt

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

Det skal ved prosjektslutt leveres

 • Et sluttprodukt til ekstern partner. Formen av sluttproduktet er definert av ekstern partner og kan være et fremlegg/presentasjon, en rapport eller et produkt.
 • Muntlig presentasjon av prosjekt til medstudenter.

Eksamen

 • En refleksjonsrapport hvor studentene reflekterer over egen læring (prosessrapport).
 • Retningslinjer for refleksjonsrapporten vil bli gjort tilgjengelig for studentene ved kursoppstart
 • De obligatoriske aktivitetene 1) sluttprodukt til ekstern partner og 2) muntlig presentasjon av prosjekt må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen
 • Eksamen vurderes som bestått/ikke bestått
 • Dersom det er utsatt eksamen, kan eksamenformen endres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU