course-details-portlet

BEV2007 - Observasjonsstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i ulike observasjonelle studiedesign, samt metoder for vurdering av sammenhengen mellom eksponering og utfall. Statistiske analyser egnet for observasjonelle studier vil bli introdusert, med fokus på multippel lineær og logistisk regresjon. Prinsipper for presentasjon og fortolking av resultater, samt vurdering av validitet og kausalitet vil også bli undervist. Gjennom øvinger og gruppearbeid vil studentene få en innføring i praktisk anvendelse av epidemiologiske metoder og analyser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • Ulike studiedesign og forskjeller mellom eksperimentelle og observasjonsstudier
 • Kilder til systematiske feil
 • Multivariabel regresjonsanalyser
 • Validitet av observasjonelle studier

Ferdighet

Studenten kan

 • Beregne ulike mål på sykdomsforekomst
 • Måle sammenheng mellom eksponering og sykdom
 • Tolke resultater fra observasjonelle studier
 • Kritisk lese og vurdere forskningsartikler om observasjonelle studier

Generell kompetanse

 • Studenten skal kunne anvende enkel epidemiologisk terminologi
 • Studenten skal ha kunnskap om praktisk anvendelse av epidemiologiske metoder

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger. Emnet undervises på engelsk dersom utvekslingsstudenter tar emnet. Dersom det kun er programstudenter oppmeldt vil fremdeles deler av emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

 • Obligatorisk aktivitet består av fire skriftlige innleveringer. Tre av dem må være bestått for å få godkjent obligatorisk aktivitet.
 • Obligatoriske øvinger gjennomføres i grupper og vurderes som godkjent/ikke godkjent.
 • Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår.
 • Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.

Eksamen

 • Dersom det er utsatt eksamen, kan eksamensformen endres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

BEV1012, BEV2008 og BEV2009. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap. Utvekslingsstudenter interessert i emnet må kontakte instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDR1505 7.5 HØST 2011
IDR1508 7.5 HØST 2011
BEV2002 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU