course-details-portlet

BEV2007 - Observasjonsstudier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i ulike observasjonelle studiedesign, samt metoder for vurdering av sammenhengen mellom eksponering og utfall. Statistiske analyser egnet for observasjonelle studier vil bli introdusert, med fokus på multippel lineær og logistisk regresjon. Prinsipper for presentasjon og fortolking av resultater, samt vurdering av validitet og kausalitet vil også bli undervist. Gjennom øvinger og gruppearbeid vil studentene få en innføring i praktisk anvendelse av epidemiologiske metoder og analyser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • ulike observasjonelle studiedesign
 • kilder til systematiske feil
 • multivariabel regresjonsanalyser
 • validitet av observasjonelle studier

Ferdighet

Studenten kan

 • beregne ulike mål på sykdomsforekomst
 • måle sammenheng mellom eksponering og sykdom
 • tolke resultater fra observasjonelle studier
 • kritisk lese og vurdere forskningsartikler om observasjonelle studier

Generell kompetanse

 • Studenten skal kunne anvende enkel epidemiologisk terminologi
 • Studenten skal ha kunnskap om praktisk anvendelse av epidemiologiske metoder

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger. Store deler av emnet blir undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • 70 % deltakelse på øvinger

Mer om vurdering

 • Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen
 • I tilfeller med få kandidater kan våreksamen arrangeres muntlig/med alternativt opplegg.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Minimum 75 sp. av BEV1010, BEV1011, BEV1012, BEV1013, BEV1014, BEV2006, BEV2008 og BEV2009. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDR1505 7.5 HØST 2011
IDR1508 7.5 HØST 2011
BEV2002 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 14.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 3
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU