course-details-portlet

BEV2007 - Observasjonsstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer
Hjemmeeksamen 100/100 1.5 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i ulike observasjonelle studiedesign, samt metoder for vurdering av sammenhengen mellom eksponering og utfall. Statistiske analyser egnet for observasjonelle studier vil være et sentralt tema, med fokus på multippel lineær og logistisk regresjon. Prinsipper for presentasjon og fortolking av resultater, samt vurdering av validitet og kausalitet vil også bli undervist. Gjennom øvinger og gruppearbeid vil studentene få en innføring i praktisk anvendelse av epidemiologiske metoder og analyser.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har kunnskap om
- ulike observasjonelle studiedesign
- kilder til systematiske feil
- multivariabel regresjonsanalyser
- validitet av observasjonelle studier

Ferdighet
Studenten kan
- beregne ulike mål på sykdomsforekomst
- måle sammenheng mellom eksponering og sykdom
- tolke resultater fra observasjonelle studier
- kritisk lese og vurdere forskningsartikler om observasjonelle studier

Generell kompetanse
- Studenten skal kunne anvende enkel epidemiologisk terminologi
- Studenten skal ha kunnskap om praktisk anvendelse av epidemiologiske metoder

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger. Store deler av emnet blir undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70 % deltakelse på øvinger

Mer om vurdering

* Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen
* I tilfeller med få kandidater kan våreksamen arrangeres muntlig/med alternativt opplegg.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Minimum 30 sp. av BEV1010, BEV1011, BEV1012, BEV1013 og BEV 1014. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDR1505 7.5 01.09.2011
IDR1508 7.5 01.09.2011
BEV2002 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Idrettsvitenskap
  • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 15.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 10:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU