course-details-portlet

BBV2500 - Barnevernfaglig veiledet praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 17 uker

Faglig innhold

Emnet har fokus på tjenester og tiltak for utsatte barn og unge. Sentrale tema er kommunikasjon, konflikthåndtering, relasjonskompetanse, yrkesetikk og aktuelle barnevernsfaglige problemstillinger og forhold. Vi fokuserer på bevisstgjøring om egen læring og hvordan nyttiggjøre seg veiledning i praksis. Faglig refleksjon knyttet til egen fagutøvelse og praksiserfaringer er sentralt i emnet. Studentene skal i praksisperioden praktisere barnevernsfaglig arbeid, enten i Norge eller i utlandet. Praksisområdet for studenter i Norge er Trøndelag. Utenlandspraksis tildeles utfra NTNUs avtaleportefølje, og etter egen søknad.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenter har:

 • kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, tverrfaglig samarbeid, ansvars og oppgavefordeling - flerfaglig kunnskap om sentrale barnevernsfaglige problemstillinger, prosesser og aktuelle fagdebatter studenten møter i praksis
 • bred kunnskap om ulike barnevernfaglige metoder og tiltak
 • kunnskap om arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn
 • kunnskap om etiske verdier og dilemma i barnevernfeltet og kan reflektere rundt dette bl.a. i veiledning

Ferdigheter - Studenter:

 • kan anvende teoretisk og erfaringsbasert kunnskap og kunnskap fra barn unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis
 • kan anvende relasjonelle og kommunikative ferdigheter, analysere, vurdere og evaluere barnevernfaglig arbeid på en etisk og forsvarlig måte
 • har innsikt i og forståelse av betydningen av egen forforståelse og egne verdier og holdninger og viser forståelse for yrkesetikk som grunnlag for profesjonsutøvelsen
 • kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn og familier med forståelse empati og anerkjennelse
 • kan dokumentere og formidle faglige vurderinger muntlig og skriftlig for å samarbeide med barn, foreldre og samarbeidspartnere på en kultursensitiv måte
 • kan reflektere over egen og praksisstedets fagutøvelse, verdier og normer
 • kan anvende skriftlig dokumentasjon og digitale fagsystem som et arbeidsverktøy
 • kan anvende ulike barnevernfaglig metoder og tiltak, deriblant aktiviteter i samhandling med barn og unge

Generell kompetanse - Studenter:

 • kan bruke kunnskap og erfaring til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere barnevernsarbeid på en etisk og riktig måte
 • har innsikt i og forståelse av viktigheten av egne verdier og holdninger, og vise forståelse for profesjonell etikk som grunnlag for profesjonell praksis
 • kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaring for å møte barn og familier med forståelse, empati og anerkjennelse
 • kan dokumentere og formidle faglige vurderinger muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Praksisstudier (17 uker), selvstudier, veiledning, skriftlige oppgaver og deltagelse i diskusjonsforum på Blackboard, forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid, muntlige fremlegg.

Obligatoriske aktiviteter

 • Ferdighet 1 - Praksisforberedende ferdighetstrening
 • Ferdighet 2 - Praksisoppsummerende ferdighetstrening
 • Rapport - Praksisoppgave

Mer om vurdering

Dersom praksisstudiet er vurdert til ikke bestått må hele praksisperioden gjennomføres på nytt

Obligatoriske aktiviteter:

 1. minimum 80 % deltagelse i praksisforberedende uke,
 2. minimum 80 % deltagelse i praksisoppsummerende uke,
 3. praksisoppgave(r) må leveres innen fastsatt frist.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at praksis kan vurderes til bestått

Se også "Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved institutt for sosialt arbeid ved NTNU".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)

Forkunnskapskrav

Bestått vurdering i alle emner fra de tre første semestrene og tilsammen ha godkjent 105 studiepoeng i programmet, for å kunne starte på emnet. Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i barnevern ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBVE303P 30.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barnevernspedagog
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Innlevering
21.12.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU