course-details-portlet

BBV2008 - Profesjonsutøvelse i lokal og global kontekst

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet skal gi innsikt i samfunnsvitenskapelige metoder, gi studentene erfaringer med å gjennomføre alle ledd i en forskningsprosess gjennom gruppearbeid. Studentene skal anvende samfunnsvitenskapelige metoder til å undersøke et selvvalgt tema som er relevant for utøvelse av barnevernfaglig praksis. Dette gir mulighet for studentene til faglig fordypning om barnevernsfaglig arbeid i Norge eller i andre nasjonale kontekster. Tema som undersøkes formuleres i en problemstilling, som så skal belyses gjennom datainnsamling i felt, pensum og annen litteratur. Fremgangsmåten i og resultatet av undersøkelsen skal presenteres i en rapport i et vitenskapelig format. Datainnsamlingen kan foregå i Norge eller i utlandet. Studentene vil gjennom gruppenes empiriske studier få økt innsikt i hvordan faktorer på samfunnsnivå kan få betydning for barn, unge og familier sine livsbetingelser. Studiene vil også gi økt kunnskap om hvordan økonomiske, politiske, kulturelle, juridiske og strukturelle betingelser kan ha betydning for barnevernfaglig yrkesutøvelse. Relevante tema kan for eksempel være innenfor forebyggende arbeid, miljøterapi og akuttarbeid rettet mot utsatte barn og unge.

Læringsutbytte

Kunnskap: - Kandidaten har:

 • kunnskap om samfunnsvitenskapelige metoder, og om metoders muligheter og begrensninger
 • kunnskap om forskningsetikk -Kandidaten har kunnskap om den sentrale betydningen fagteori har for gjennomføring av vitenskapelige studier
 • kunnskap om arbeid i grupper og om gruppeprosesser

Ferdigheter - Kandidaten:

 • har erfaring med å formulere, undersøke og belyse en vitenskapelig problemstilling
 • kjenner til og kan reflektere over prosesser rundt innhenting og bearbeiding av forskningsdata
 • har evne til å sette seg inn i og anvende fagteoretisk kunnskap som er relevant for et vitenskapelig studium
 • kan gjøre litteratursøk om et tema
 • kan anvende litteratur og empiri til å belyse en problemstilling

Generell kompetanse - Kandidaten:

 • har kjennskap til og kan reflektere over forskningsetiske problemstillinger
 • har grunnleggende kunnskap om formidling av forskningsarbeid, muntlig og skriftlig
 • har en begynnende forståelse for kunnskapsutvikling om og i praksisfeltet
 • kan bidra i og ta ansvar for å fremme konstruktive gruppeprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, gruppeveiledning, skriftlig arbeid, muntlig presentasjon. Feltperioden varer i 4-5 uker.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig gruppeoppgave

Mer om vurdering

Obligatorisk gruppearbeidskrav må være godkjent for at studenten kan gå opp til individuell skriftlig skoleeksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)

Forkunnskapskrav

For å kunne ta eksamen i emnet må studentene ha bestått vurdering i 60 studiepoeng fra første studieår samt 15 studiepoeng fra andre studieår i programmet.

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i barnevernpedagog ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum blir publisert i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BBV2005 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barnevernspedagog
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU