course-details-portlet

BBV2006 - Tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer LOVDATA , LOVSAMLING

Faglig innhold

Emnet handler om de komplekse faglige og etiske vurderingene en barnevernspedagog må gjøre i tilknytning til tiltaksarbeid, endringsarbeid og utviklingsstøtte innenfor rammen av barneverntjenestens lovverk. Studentene lærer å foreta barnevernfaglige vurderinger og avveininger av tiltak og hvordan disse kan bidra til å redusere risiko for skjevutvikling, bedre barnets situasjon, styrke dets trivsel, mestring, kompetanse og selvtillit. Kommunikasjon med utsatte barn og unge, deres familie og nettverk og andre offentlige tjenesteytere, relatert til endringsarbeid og utviklingsstøtte er et sentralt tema i emnet. Anerkjennelse, tillitsbygging, ulike former for hjelpetiltak, familie- og nettverksarbeid, endringsorienterte tilnærminger og fosterhjemsplasseringer er andre sentrale tema i emnet. Emnet knytter teoretisk og forskningsbasert kunnskap til relevante praktiske problemstillinger og trekker også veksler på kunnskap fra barn og foreldre med erfaring fra barnevernet.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten:

 • har kunnskap om barnevernfaglige vurderinger knyttet til tiltak og endringsarbeid til barns beste i saker som omhandler omsorgssvikt, uhelse, vold, overgrep og rusproblematikk
 • har kunnskap om juridiske rammer som ligger til grunn for tiltaksarbeid i barnevernet
 • har forskningsbasert kunnskap om ulike tiltak og metoder som anvendes i oppfølging av barn og familier i barnevernet
 • har kunnskap om familiekriser og akuttsaker i barnevernet
 • har kunnskap om utviklingsstøttende- og traumebasert omsorg
 • har kunnskap om familie og nettverksarbeid
 • har kunnskap om utsatte barn og unges sosiale liv og forhold som bidrar til mestring, læring, utvikling, trivsel, trygghet, tillitsbygging og helsefremming
 • har kunnskap om ressursfokusert og løsningsorientert kommunikasjon med barn, unge og foreldre i sårbare livssituasjoner.
 • har kunnskap om hvordan egen forforståelse kan legge føringer for kommunikasjon og samarbeid med barn og familie
 • har kunnskap om rekruttering, opplæring, matching og oppfølging av fosterhjem
 • har kjennskap til ulike måter å evaluere tiltak på i samarbeid med barn og familie
 • har kjennskap til hva andre instanser kan bidra med for å bedre utsatte barn og unges hverdagsliv og trivsel

Ferdigheter:

 • kan anvende barnevernlovens regler for vilkår som må være oppfylt for å iverksette tiltak
 • kan redegjøre for hva andre tjenester kan bidra med ved bedring av barnets situasjon og hverdagsliv, barnevernfaglige vurderinger, ulike tiltak og metoder som er relevante i forhold til endrings- og utviklingsstøtte i saker som omhandler omsorgssvikt, uhelse, vold, overgrep og rusproblematikk og redegjøre for deres styrkes og svakheter
 • kan reflektere over utsatte barn og foreldres medvirkning og rettsvern knyttet til barnevernstiltak
 • kan kommunisere på en ressursfokusert og løsningsorientert måte med barn og unge i sårbare livssituasjoner og anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse
 • kan identifisere og reflektere over etiske dilemma knyttet til tiltaksarbeid med utsatte barn og familier

Generell kompetanse:

 • har innsikt i faglige, juridiske og etiske overveielser knyttet til iverksetting og oppfølging av tiltak med utgangspunkt i barnets og familiens behov
 • kan vise kultursensitivitet ved vurdering av tiltak og endringsarbeid
 • kan planlegge et barnevernfaglig tiltaksforløp i tråd med faglige, juridiske og etiske prinsipper
 • kan begrunne og formidle skriftlig valg og beslutninger knyttet til barnevernfaglige tiltak
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor hjelpe- og omsorgstiltak i forhold til utsatte barn og unge

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, forarbeidsoppgaver, temabasert gruppearbeid, ferdighetstreninger, møte med barnevernstjeneste, casearbeid, selvstudier, skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltagelse, minimum 80 % i ferdighetstreninger, samt forberedende gruppearbeid, og muntlig fremlegg for medstudenter
 • Skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:

i) Deltagelse, minimum 80 % i ferdighetstreninger, samt forberedende gruppearbeid, og muntlig fremlegg for medstudenter

ii) Skriftlig oppgave

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Hjelpemiddel:

LOVDATA (digital)

LOVSAMLING (papir)

 • Norges Lover
 • Lovsamling for helse- og sosialsektoren
 • Særtrykk av lover og forskrifter

Tillatte innarbeidelser i hjelpemidlene er:

 • Markering av lover med post-it lapper eller andre markører
 • Understrekninger i teksten også med ulike farger
 • Nøytrale henvisninger kan gjøres til tillatte hjelpemidler (lover, forskrifter) ved bruk av ord som jf., jamfør, mots, motsatt etc.
 • Merknad om at lover eller paragrafer er opphevet eller endret

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)

Forkunnskapskrav

Bestått vurdering i alle emner fra første semester og tilsammen ha godkjent 45 studiepoeng i programmet, for å kunne gjennomføre eksamen i emnet.

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i barnevern ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BBV2003 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barnevernspedagog
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 LOVDATA , LOVSAMLING 19.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 LOVDATA , LOVSAMLING INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU