course-details-portlet

BBV2002 - Rettsanvendelse i barnevernet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer LOVDATA , LOVSAMLING

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i lovgivning som er vesentlig for barnevernspedagogens rettanvendelse i framtidig yrkesutøvelse, herunder deres beslutninger som er enkeltvedtak. Barnevernsloven og med tilhørende forskrifter har derfor en sentral plass i pensum og undervisningsaktiviteter. I tillegg bør barnevernspedagoger ha kunnskap om andre lover for å kunne ivareta sine plikter best mulig etter eget lovverk og barnas rettigheter i deres arbeid med barn og unge. Dette gjelder blant annet barnelova, opplæringslova, vergemålsloven, barnehageloven, adopsjonsloven, helselovgivningen.

Det vil videre være fokus på å identifisere juridiske aspekter i sammensatte barnevernsfaglige problemstillinger. Ved gjennomgang av relevant lovgivning vil særlig fagfeltets betydning i et menneskerettighetsperspektiv fremheves. Grunnlovens kapittel om menneskerettigheter, barnekonvensjonen og menneskerettighetskonvensjonen vil bli grundig behandlet. Juridisk og faglig skjønn vektlegges også.

Barnevernspedagogens yrkesutøvelse preges av grunnleggende verdier og politiske målsetninger som skal ivareta utsatte barn og unge. For å oppnå endring, benyttes lover som virkemiddel og formålsbestemmelsene har derfor en sentral betydning, og vektlegges i undervisningen. En annen sentral del i emnet er forsvarlig saksbehandling og ivaretakelse av barn og voksnes rettigheter. I seminargruppene vil derfor læringsaktivitetene, i tillegg til å ta stilling til materielle vilkår etter velferdslovgivningen, hovedsakelig bestå i å identifisere og løse juridiske problemstillinger etter forvaltningsrettens generelle og spesielle regler.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten har:

 • kunnskap om hvordan man går frem for å kunne ta stilling til juridiske problemstillinger som barnevernspedagog
 • kunnskap om sentrale lover for barnevernspedagoger ,herunder rettigheter, kompetanse og spesiell forvaltningsrett
 • kunnskap om FNs barnekonvensjon (særlig prinsippene om ikke-diskriminering, barnets beste, barnets rett til liv og utvikling og barnets rett til å bli hørt)
 • kunnskap om hvilken betydning barnekonvensjonen har for barnets velferdsrettslige rettigheter
 • kunnskap om menneskerettigheter som bidrar til å sikre minoriteters rettigheter, herunder FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art. 27
 • kunnskap om bestemmelser i nasjonal lovgivning som bidrar til å sikre minoriteters rett til ivaretakelse av eget språk og kultur, herunder Grunnlovens § 110a, sameloven og relevante bestemmelser i velferdslovgivningen, bla barnehageloven og opplæringsloven

Ferdigheter - Studenten kan

 • identifisere og løse aktuelle juridiske problemstillinger med utgangspunkt i juridisk metodelære
 • identifisere de krav som stilles til det rettslige grunnlaget for avgjørelser etter relevante lover

Generell kompetanse - Studenten kan

 • kommunisere rettslige spørsmål og se disse i sammenheng med faglige problemstillinger
 • arbeide med juridiske problemstillinger relatert til yrket som barnevernspedagog

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteten vil bestå av forelesninger og seminargrupper med løsning av juridiske problemstillinger og diskusjoner og refleksjoner over disse i plenum. Noe av undervisningsmaterialet vil bli lagt ut på læringsplattformen i form av video, artikler og annet relevant stoff. Studentene må påregne en del selvstudier i forkant og etterkant av forelesninger og seminarer.

Mer om vurdering

Hjelpemiddel:

LOVDATA (digital)

LOVSAMLING (papir)

 • Norges Lover
 • Lovsamling for helse- og sosialsektoren
 • Særtrykk av lover og forskrifter

Tillatte innarbeidelser i hjelpemidlene er:

 • Markering av lover med post-it lapper eller andre markører
 • Understrekninger i teksten også med ulike farger
 • Nøytrale henvisninger kan gjøres til tillatte hjelpemidler (lover, forskrifter) ved bruk av ord som jf., jamfør, mots, motsatt etc.
 • Merknad om at lover eller paragrafer er opphevet eller endret

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)

Forkunnskapskrav

Bestått vurdering i alle emner fra 1. semester og til sammen ha godkjent 45 studiepoeng i programmet, for å kunne gjennomføre eksamen i emnet.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i barnevern ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barnevernspedagog
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 LOVDATA , LOVSAMLING 15.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 9
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 81
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 LOVDATA , LOVSAMLING INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU