course-details-portlet

BBV2001 - Psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker A

Faglig innhold

Emnet består i hovedsak av temaene psykiske helse, relasjonsutvikling, omsorgskompetanse og omsorgssvikt.

Dette inkluderer bl.a.:

 • historie og utviklingstrekk innenfor barne- og ungdoms psykiatri
 • ulike psykologiske teorier, perspektiver og arbeidsmetoder
 • barn og psykiske lidelser
 • materielle, biologiske, sosiale, psykologiske og kulturelle faktorers betydning for utvikling av psykiske lidelser og rusavhengighet i forhold til barn og unge.

Læringsutbytte

 • Kunnskap - Studenten har:
 • kunnskap om den betydning barn og unges oppvekstforhold har for relasjons-utvikling og for utvikling av psykiske lidelser og sosiale problemer.
 • kjennskap til forskning og utviklingsarbeid innenfor området tiltak og behandling for barn og unge.
 • kjennskap til barne- og ungdomspsykiatriens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter - Studenter som har fullført emnet:

 • kan redegjøre for den betydning barn og unges oppvekstforhold har for utvikling av psykiske lidelser og sosiale problemer.
 • kan redegjøre for betydningen av egen og andres relasjonskompetanse i arbeidet med utsatte barn, ungdom og familier.
 • kan redegjøre for barne- og ungdoms psykiatriens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan ta stilling til, diskutere, vurdere omsorgskompetanse og omsorgssvikt.

Generell kompetanse - Studenter som har fullført emnet:

 • har innsikt i relasjonskompetanse og yrkesetiske problemstillinger
 • kan formidle kunnskap om psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt, både skriftlig og muntlig
 • har innsikt i rammemessige og relasjonsmessige utfordringer i forbindelse tiltak og behandling av barn og unge.
 • har innsikt i barn, ungdom og familiers behov for oppfølging og støtte, og i barnevernets ansvar i denne sammenheng.
 • kan reflektere over egne verdier og holdninger i møte med menneskers hjelpebehov
 • kan identifisere og redegjøre for etiske problemstillinger og dilemmaer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppe og selvstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig gruppeoppgave

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet (minst 80 % deltagelse i gruppearbeid og skriftlig gruppeoppgave) må være godkjent for å gå opp til eksamen. Skriftlig gruppeoppgave/-arbeidskrav leveres inn før 4. uke av undervisning. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)

Forkunnskapskrav

Bestått vurdering i alle emner i programmets første semester og tilsammen ha godkjent 45 studiepoeng i programmet, for å kunne gjennomføre eksamen i emnet.

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i barnevern ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barnevernspedagog
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
27.11.2023

Innlevering
04.12.2023


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU