course-details-portlet

BBV1004 - Meldinger og barnevernsfaglige vurderinger

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet handler om de kompliserte faglige og etiske vurderingene den kommunale barnevernstjenesten forholder seg til innen rammen av lovverket.

Studentene lærer å vurdere om den situasjonen barnet er i kan medføre for stor risiko for barnets helse og utvikling, gjennom meldingsavklaring og undersøkelse. Kommunikasjon med utsatte barn og unge, samt deres familier og nettverk. Emnet integrerer teoretisk kunnskap, kunnskap fra praksis og kunnskap fra barn og foreldre.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:
- kunnskap om Lov om barnevernstjenester og barnevernstjenestens mandat,
med særlig fokus på behandling av bekymringsmeldinger, undersøkelse og
barnevernsfaglige vurderinger og begrunnelser av tiltak til barnets
beste
- kunnskap om barn og foreldres rettigheter under saksbehandling i
barnevernstjenesten
- kunnskap om omsorgssvikt, vold, overgrep, utfordrende levekår og
rusproblematikk i familier og konsekvenser for barns utvikling og
helse
- kunnskap om barns behov, risiko- og beskyttelsesfaktorer
- kunnskap om kommunikasjon og samarbeid med barn og foreldre i sårbare
livssituasjoner, samt bruk av ulike hjelpemidler som kan støtte opp
under kommunikasjon med barn
- kunnskap om konflikt, makt og avmakt i utredningsfasen i en
barnevernssak
- kjennskap til digitale verktøy som er relevant i barnevernstjenesten

Ferdigheter
Studenten
- kan anvende lovverk og foreta en barnevernsfaglig avklaring av melding
til barnevernstjenesten og undersøkelsesfasen
- kan identifisere og vurdere barn og unges behov og omsorgssituasjon
- kan gjennomføre profesjonelle samtaler med barn, foreldre og deres
nettverk for å avklare barnets helhetlige livs- og omsorgssituasjon
- kan anvende hjelpemidler og aktiviteter som kan lette samtaler med
barn i en utredningsfase i en barnevernssak
- kan vise minoritets- og kultursensitivitet og kunne reflektere over
etiske dilemmaer og barnevernsfaglige problemstillinger knyttet til
behandling av en barnevernssak i barnevernstjenesten

Generell kompetanse
Studenten
- kan undersøke, analysere, dokumentere barns omsorgssituasjon ved
meldinger og i undersøkelsesfasen og gi faglige begrunnelser for
vedtak og tiltak
- kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i den kommunale
barnevernstjenesten i tråd med faglige og etiske krav
- kan kommunisere med barn og deres familier og nettverk i ulike
barnevernsfaglige sammenhenger i meldings-og undersøkelsesfasen
- kan håndtere etiske og kritiske refleksjoner på fagområdet og over
egne holdninger i forhold til oppdragelse og omsorg

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, selvstudier, temabasert gruppearbeid, ferdighetstrening, aktiviteter knyttet til "Kunst kultur og aktiviteter" og praksisstudier.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % deltakelse i ferdighetstreninger
  • 80 % deltagelse i temabasert gruppearbeid
  • Skriftlig arbeid
  • Praksisstudier

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:
- ferdighetstreninger,
- temabasert gruppearbeid,
- skriftlig arbeid,
- praksisstudier.

Alle obligatoriske aktiviteter må vurderes til godkjent for å kunne avlegge eksamen. Det er krav om obligatorisk deltakelse på minimum 80 % i ferdighetstreninger og temabasert gruppearbeid.

Praksisstudier gjennomføres og vurderes i henhold til "Retningslinjer og vurdering av praksisstudier ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU."
Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet bachelor i barnevern ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BBV1002 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Barnevernspedagog
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU