course-details-portlet

BBV1004 - Meldinger og barnevernsfaglige vurderinger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer LOVDATA , LOVSAMLING

Faglig innhold

Emnet handler om de komplekse faglige og etiske vurderingene den kommunale barnevernstjenesten forholder seg til innen rammen av lovverket.

Studentene lærer metoder for avklaring av bekymringsmeldinger og undersøkelser for å vurdere om situasjonen barnet befinner seg i medfører for stor risiko for barnets helse og utvikling.

Studentene lærer også om kommunikasjon med utsatte barn og unge, samt deres familier og nettverk.

Emnet integrerer teoretisk kunnskap, kunnskap fra praksis og kunnskap fra barn og foreldre

Læringsutbytte

Kunnskaper - Studenten har:

 • kunnskap om Lov om barnevernstjenester og barnevernstjenestens mandat, med særlig fokus på behandling av bekymringsmeldinger, undersøkelse og barnevernsfaglige vurderinger og begrunnelser av tiltak til barnets beste
 • kunnskap om barn og foreldres rettigheter under saksbehandling i barnevernstjenesten
 • kunnskap om omsorgssvikt, vold, overgrep, utfordrende levekår og rusproblematikk i familier og konsekvenser for barns utvikling og helse
 • kunnskap om barns behov, risiko- og beskyttelsesfaktorer
 • kunnskap om kommunikasjon og samarbeid med barn og foreldre i sårbare livssituasjoner, samt bruk av ulike hjelpemidler som kan støtte opp under kommunikasjon med barn
 • kunnskap om konflikt, makt og avmakt i utredningsfasen i en barnevernssak
 • kjennskap til digitale verktøy som er relevant i barnevernstjenesten

Ferdigheter - Studenten kan:

 • anvende lovverk og foreta en barnevernsfaglig avklaring av melding til barnevernstjenesten og undersøkelsesfasen
 • identifisere og vurdere barn og unges behov og omsorgssituasjon
 • gjennomføre profesjonelle samtaler med barn, foreldre og deres nettverk for å avklare barnets helhetlige livs- og omsorgssituasjon
 • anvende hjelpemidler og aktiviteter som kan lette samtaler med barn i en utredningsfase i en barnevernssak
 • vise minoritets- og kultursensitivitet og kunne reflektere over etiske dilemmaer og barnevernsfaglige problemstillinger knyttet til behandling av en barnevernssak i barnevernstjenesten

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • undersøke, analysere, dokumentere barns omsorgssituasjon ved meldinger og i undersøkelsesfasen og gi faglige begrunnelser for vedtak og tiltak
 • planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i den kommunale barnevernstjenesten i tråd med faglige og etiske krav
 • kommunisere med barn og deres familier og nettverk i ulike barnevernsfaglige sammenhenger i meldings-og undersøkelsesfasen
 • håndtere etiske og kritiske refleksjoner på fagområdet og over egne holdninger i forhold til oppdragelse og omsorg

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, selvstudier, temabasert gruppearbeid, aktiviteter knyttet til kommunikasjon med barn og unge, ferdighetstrening og praksisstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % deltakelse i ferdighetstreninger
 • 80 % deltagelse i temabasert gruppearbeid
 • Skriftlig arbeid
 • Praksisstudier

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • ferdighetstreninger
 • temabasert gruppearbeid
 • skriftlig arbeid
 • praksisstudier

Alle obligatoriske aktiviteter må vurderes til godkjent for å kunne avlegge eksamen. Det er krav om obligatorisk deltakelse på minimum 80 % i ferdighetstreninger og temabasert gruppearbeid.

Praksisstudier gjennomføres og vurderes i henhold til "Retningslinjer og vurdering av praksisstudier ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU."

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSGBVB) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet bachelor i barnevern ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BBV1002 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barnevernspedagog

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 LOVDATA , LOVSAMLING INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 LOVDATA , LOVSAMLING INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU