course-details-portlet

BBV1003 - Barnevernspedagogen og samfunnsoppdraget

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Feltoppgave 1/2 1 semestre A
Skriftlig skoleeksamen 1/2 3 timer E

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i samfunnsoppdraget til barnevernspedagogen gitt i Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning. Samfunnsoppdraget knytter an til kunnskap om barn, barndom, oppvekst og sosialisering, samt profesjonsrolle og etikk i barnevernsfaglig arbeid. Det undervises også i kommunikasjonsteori, pedagogikk og sosialpedagogikk. I tillegg gies det opplæring i en metode for barnesamtale. I feltarbeidet er kunnskap fra barn og ferdigheter i, lek og aktiviteter sentralt. Den teoretiske kunnskapen fordypes gjennom feltarbeid i skole/SFO.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten har:

 • kunnskap om barnevernspedagogens samfunnsoppdrag
 • kunnskap om "barnets beste"
 • kunnskap om barns oppvekst og sosialisering
 • kunnskap om barns aktiviteter (herunder barns lek og digitale hverdagsliv)
 • kunnskap om barndom
 • kunnskap om kommunikasjons- og relasjonsteorier, pedagogikk og sosialpedagogikk
 • kunnskap om bruk av aktiviteter i barnevernspedagogens profesjonelle arbeid og i egen selvutvikling
 • kunnskap om observasjon, etikk og emosjonelt arbeid
 • kjennskap til nye former for læring

Ferdigheter - Studenten kan:

 • redegjøre for temaer og teorier knyttet til barnevernspedagogens yrkesutøvelse
 • redegjøre for samfunnsoppdraget
 • redegjøre for barns oppvekst og sosialisering
 • beherske relasjonsbygging og livsformsintervju med barn
 • beherske samarbeid med barn om aktiviteter
 • reflektere over egen kompetanse og selvutvikling i samhandlingssituasjoner
 • reflektere over tolkning av sanseopplevelser
 • identifisere og reflektere over etiske og følesesmessige utfordringer
 • beherske sosialpedagogisk arbeid på barns oppvekstarena

Generell kompetanse - Studenten:

 • har innsikt i barnevernspedagogens samfunnsoppdrag
 • har innsikt i grunnleggende begreper i kommunikasjon
 • har innsikt i etisk og emosjonelt arbeid
 • har innsikt i gruppeprosesser
 • har innsikt i hvordan egen kommunikasjon virker inn på samhandling mellom mennesker
 • mestrer aktivitet for å fremme lek, læring og inkludering i samarbeid med barn

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktiv læring. Det betyr at studentene deltar i læringsgrupper og gis mulighet til å delta i ulike undervisningsaktiviteter: det kan være forarbeidsoppgaver, forelesninger, fordypningsoppgaver, selvstudier, ferdighetstreninger, videodokumentasjon og feltarbeid.

Deler av undervisningen og læringsmateriellet kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltagelse i ferdighetstreninger med påfølgende videodokumentasjoner (gruppe)
 • Deltagelse i feltarbeid

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:

Ferdighetstreninger i bruk av drama, lek og aktiviteter til selvutvikling, relasjonsbygging og kommunikajson. Disse skal dokumenteres med en video på 3-5 minutter (både gruppe - og individuell video). Ved gruppeinnlevering skal hver student bidra i gruppearbeidet og være synlig på videoen med sin del av fellesarbeidet. Videoer godkjennes av emneansvarlige. Læringsgrupper/studenter som får en eller begge videoer underkjent, får mulighet til oppretting og ny innlevering.

Godkjente videoinnleveringer er en forutsetning for deltagelse i feltarbeid. Når det gjelder deltagelse i feltarbeid, skal studentene selv bidra til dokumentasjon av oppmøte i tråd med reguleringer gitt i «Informasjonsheftet om feltarbeid». For å gå opp til eksamen i emnet må studentene ha godkjent videoinnleveringene og deltagelse i feltarbeidet.

Vurdering

Det er to skriftlige eksamener i emnet.

En individuell hjemmeeksamen basert på deltagelse i feltarbeid, og en tre timers individuell skriftlig skoleeksamen. Begge eksamensdelene må vurderes til bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Dette emnet har flere delvurderinger. Ved ikke bestått i emnet, er det kun de deler som ikke er bestått som må gjennomføres på nytt.

Du kan be om begrunnelse eller klage på sensur i hver delvurdering, uten å vente på samlet sensur i emnet (alle delvurderingene).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSGBVB) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i barnevern ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BBV1001 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barnevernspedagog
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 1/2 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Feltoppgave 1/2 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 1/2 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Feltoppgave 1/2 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU