course-details-portlet

BBV1003 - Barnevernspedagogen og samfunnsoppdraget

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemme-, skriftlig- og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 1/3 A
Muntlig eksamen 1/3 HJELPEMIDD
Skriftlig eksamen 1/3 2 timer E
Hjemmeeksamen 1/3 2 timer

Faglig innhold

Emnet fokuserer på det barnevernsfaglige samfunnsoppdraget og noen sentrale kompetanser hos barnevernspedagogen. Barns oppvekst, samarbeid med barn og selvutvikling er også tematisert.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har:
-kunnskap om det barnevernsfaglige samfunnsoppdraget
-kunnskap om barns oppvekst og marginalisering
-kunnskap om barns egen kultur (herunder digitale hverdagsliv)
-kunnskap om barnevernsfaglige temaer (f.eks. inkludering versus ekskludering) og teorier,herunder pedagogikk og sosialpedagogikk
-kunnskap om grunnleggende kommunikasjons- og relasjonsteorier,herunder dramafaglig teori
-kunnskap om bruk av kunst, kultur og aktiviteter (KKA) i barnevernsfaglig arbeid og selvutvikling knyttet til dette
-kunnskap om yrkesetiske retningslinjer
-kjennskap til nye former for læring
Ferdigheter
Studenten kan:
-redegjøre for barnevernsfaglige temaer og teorier
-redegjøre for det barnevernsfaglige samfunnsoppdraget
-redegjøre for barns oppvekst og marginalisering
-beherske relasjonsbygging og livsformsintervju med barn
-beherske samarbeid med barn om aktiviteter
-reflektere over egen kompetanse og selvutvikling i samhandlingssituasjoner
-reflektere over tolkning av sanseopplevelser
-identifisere og reflektere over etiske utfordringer
-beherske sosialpedagogisk arbeid på barns oppvekstarena
Generell kompetanse
Studenten:
-har innsikt i det barnevernsfaglige samfunnsoppdraget
-har innsikt i grunnleggende begreper i kommunikasjon
-har innsikt i etisk arbeid og refleksjon
-har innsikt i gruppeprosesser og marginalisering
-har innsikt i hvordan egen kommunikasjon virker inn på samhandling mellom mennesker
-mestrer aktivitet for å fremme lek, læring og inkludering i samarbeid med barn

Læringsformer og aktiviteter

Emnet bruker "flipped classroom" som pedagogisk strategi. Det fordrer læringsgrupper, forarbeidsoppgaver, feltarbeid, forelesninger, selvstudier og ferdighetstrening herunder kommunikasjonstrening og kunst, kultur og aktiviteter.
Pedagogikken forutsetter aktiv tilstedeværelse i samtlige læringsformer og aktiviteter.
Deler av undervisningen og læringsmateriellet kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Video
  • Deltagelse i feltarbeid

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:
Læringsgruppen lager en video som oppsummerer de mest sentrale aspektene fra ferdighetstreningen i kommunikasjon. Produktet leveres på Blackboard og godkjennes av emneansvarlig. Videoen må synliggjøre den enkelte students bidrag. Godkjent gruppevideo er en forutsetning for deltagelse i feltarbeid.
Læringsgrupper som får sin video underkjent, gis mulighet til å levere på nytt en gang innen feltarbeidet begynner.

Studenten må selv dokumentere deltagelse i feltarbeid i tråd med Informasjonsheftet om feltarbeid

Vurdering:
Den muntlige eksamenen tar utgangspunkt i undervisningen i kunst, kultur og aktiviteter (KKA). Tillatte hjelpemidler er beskrevet på Blackboard.
Det er to skriftlige eksamener i emnet. En individuell skriftlig eksamen på to timer. Den andre er en skriftlig oppgave basert på feltarbeidet, se Informasjonsheftet om feltarbeid.

Alle eksamensdelene må vurderes til bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i barnevern ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BBV1001 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Barnevernspedagog
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemme-, skriftlig- og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 1/3 A

Innlevering 16.10.2020

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3 HJELPEMIDD 18.09.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/3 E 23.10.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 39
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 28
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 22
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 6
SL354 Sluppenvegen 14 1
SL324 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Hjemme-eksamen 1/3 A

Utlevering 07.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 1/3

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 11:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Oppgavetekst leverest ut i BB kl 0900. Eksamen på Inspera kl 1100-1300 Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU