course-details-portlet

BA8619 - Dimensjonering av dekkekonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 80/100 1 timer E
Arbeider 20/100

Faglig innhold

Emnet gis hvert andre år. Følgende temaer tas opp: materialegenskaper, spennings- og deformasjonsanalyser, nedbrytningsmekanismer og dimensjoneringskriterier, tilstandsutviklingsmodeller for prosjektnivå, mekanistisk dimensjonering av dekkekonstruksjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha dybdekunnskap om strukturell dimensjonering av konstruksjoner med asfaltdekke. Ferdigheter: Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne gjennomføre avanserte analyser som kan brukes i forbindelse med materialmodellering og vegdimensjonering. Generell kompetanse: Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha forståelse for de forenklinger og teorier som ligger til grunn for strukturell dimensjonering av vegkonstruksjoner, og kunne utnytte dette til evaluering av resultatene fra eget og andres arbeid om temaet.

Læringsformer og aktiviteter

Ledet selvstudium med øvinger og enkelte forelesninger/kollokvier. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Bruk av programvare for dimensjonering av dekkekonstruksjoner er en viktig del.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

TBA4217/TBA4218 Vegteknologi/TBA4335 Vegplanlegging og -teknologi, eller tilsvarende kunnskaper. Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Lærebøker og utvalgte tidsskrifts - og konferanseartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA8609 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Veg, transport og geomatikk
  • Jernbanebygging
  • Vegbygging
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 80/100 E 15.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 80/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU