course-details-portlet

BA8616 - Geometrisk utforming av veger

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet foreleses annethvert år, neste gang våren 2022. Hovedtema i emnet vil være knyttet til forhold som har betydning for den geometriske utformingen av veger; dimensjoneringsgrunnlag, linjeføring, tverrprofilutforming, tilpasning til omgivelsene, sikkerhet og framkommelighet.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene videregående kunnskap og forståelse av ulike forhold som direkte og indirekte har betydning for den geometriske utformingen av veger.

Læringsformer og aktiviteter

Dersom det blir få studenter som velger emnet, vil undervisningen i stor grad være ledet selvstudium kombinert med seminarer. Obligatoriske øvingsarbeider vil bl.a. omfatte utarbeidelse av notat som blir diskutert med faglærer/lagt fram i seminarer. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • øving

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår en prosjektoppgave som teller 50% og en muntlig eksamen der også semesteroppgaven presenteres. Muntlig eksamen teller 50%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med Bestått/ikke bestått. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kunnskap tilsvarende TBA4201 Veg og miljø og TBA4330 Vegutforming og ulykkesrisiko.

Kursmateriell

Pensum vil i hovedsak bestå av lærebøker, tidskriftartikler, forskningsrapporter osv i tillegg til annen relevant forelesningsmateriell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Veg og samferdsel
  • Vegbygging
  • Samferdselsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU