course-details-portlet

BA8616 - Geometrisk utforming av veger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 1 timer E
Semesteroppgave 50/100

Faglig innhold

Emnet foreleses annethvert år, neste gang høsten 2023. Hovedtema i emnet vil være knyttet til forhold som har betydning for den geometriske utformingen av veger; dimensjoneringsgrunnlag, linjeføring, tverrprofilutforming, tilpasning til omgivelsene, sikkerhet og framkommelighet.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om grunnleggende vegutformingteori og hvordan den brukes i Norge. I tillegg utvikler studentene i kurset videre kunnskap og forståelse av forskjellige faktorer som påvirker vegens utforming og drift.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av en serie forelesninger med obligatoriske øvinger knyttet til forelesningene. I tillegg inkluderer emnet et obligatorisk forskningsprosjekt med skriftlig rapport og presentasjon/muntlig eksamen. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår en prosjektoppgave som teller 50% og en muntlig eksamen der også semesteroppgaven presenteres. Muntlig eksamen teller 50%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med Bestått/ikke bestått. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Kunnskap tilsvarende TBA4201 Veg og miljø og TBA4330 Vegutforming og ulykkesrisiko. Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Pensum vil i hovedsak bestå av lærebøker, tidskriftartikler, forskningsrapporter osv i tillegg til annen relevant forelesningsmateriell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vegbygging
  • Samferdselsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 50/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E 15.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU