BA8615 - Trafikksikkerhet og trafikantatferd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 D
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet fokuserer på de viktigste teorier og modeller som benyttes i trafikksikkerhetsforskningen til å beskrive og forklare trafikantatferd, og da med hovedvekt på kjøreatferd.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om: -ulykkesteorier som benyttes innen trafikksikkerhet, -teorier og modeller som beskriver og forklarer trafikantatferd.

Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne: -reflektere over og diskutere emnets teorier, -anvende teorien i praktiske analyser.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan: -identifisere forskningsfronten innen fagfeltet, -formidle emnets teorier, metoder og anvendelse både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises gjennom seminarer og ledet selvstudium. De obligatoriske øvingsaktivitetene omfatter presentasjon av pensum på seminar for medstudenter og undervisningspersonell, samt utarbeidelse av et notat der pensum presenteres og diskuteres i forhold til eget avhandlingsarbeid. Undervisning vil bli gitt på engelsk for studenter i emnet som ikke behersker norsk. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Ingen formelle krav til enkeltemner.

Kursmateriell

Pensum blir bestemt særskilt for hvert kurs.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Høst ORD Arbeider 50/100
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Vår ORD Arbeider 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.