course-details-portlet

BA8509 - Verdiskaping, konflikt og samspill i prosjekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/2 E
Oppgave 1/2

Faglig innhold

Emnet behandler problemstillinger som ligger i spenningsfeltet mellom ytre effektivitet og indre effektivitet, mellom samfunnets, eierens og sluttbrukernes interesser i løpet av byggverkets levetid og hensynet til en effektiv byggeprosess sett fra prosjektorganisasjonens ståsted. Emnet omfatter byggeprosessen og prosjektorganisasjon for byggeprosjekter, reelle beslutningsprosesser, begrenset rasjonalitet og regelbaserte beslutninger. Makt og avmakt, konflikt og samarbeid er sentrale dimensjoner som drøftes.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal tilegne seg grunnleggende teori om hvordan beslutninger treffes i organisasjoner, basert på begrenset rasjonalitet og regelbaserte beslutninger. Maktbegrepet og bruk av makt til å påvirke utfallet av konflikter. Konfliktløsning gjennom analystiske prosesser og forhandlinger. Fleksibilitet og konsekvenser av endringer i byggeprosjekter.

Ferdigheter:
Kandidaten skal være i stand til å identifisere grunnleggende betingelser for at prosjekter skal være mulig å styre, samtidig som målene om langsiktig verdiskaping på kundenes premisser virker styrende på prosjektet.

Kompetanse:
Kandidaten skal tilegne seg kompetanse til å styre byggeprosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar. Selvstudium av oppgitt pensumlitteratur. Prosjektoppgave med tema godkjent av faglærer, gjerne tilpasset eget interessefelt.
Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskaper om prosjektorganisering for byggeprosjekter, tilsvarende faget TBA4135 Organisasjon og økonomi i BA-prosjekt. Alternativ forkunnskap skal godkjennes av faglærer.

Kursmateriell

Oppgitt pensumlitteratur på norsk og engelsk, pluss powerpoint presentasjoner fra forelesningene.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2 E
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU