BA8504 - Prosjektevaluering. Formål, metode og praksis

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet foreleses annet hvert år, neste gang høsten 2018. Emnet gir en teoretisk og praktisk tilnærming med vekt på generisk kunnskap og allment anvendelige metoder for å evaluere ulike typer prosjekter. Stikkord er tverrfaglig vurdering basert på både kvantitativ og kvalitativ analyse. Emnet omfatter drøfting av ulike typer evaluering, formål, hensikt, fokusering, evalueringsmodeller, utforming, datainnsamling, analyse, kvalitetssikring og rapportering.

Læringsutbytte

Kandidaten skal gjennomføre en casestudie.

Kunnskaper:
Forstå sentrale begreper, prinsipper og metoder for planlegging og gjennomføring av en prosjektevaluering.

Ferdigheter:
Utarbeide et opplegg for en evaluering med vekt på metode, målretting og krav til etterrettelighet.

Generell kompetanse: vitenskapelig tilnærming i gjennomføring av helhetlig analyse av prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med et innledningsseminar, selvstudium og veiledet caseanalyse som vil være grunnlag for karaktersetting. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Knut Samset: Project Evaluation. Making Investments Succeed, Tapir Academic Press, Trondheim, 2003, ISBN 82-519-1840-5. Tilleggslitteratur etter avtale.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.