course-details-portlet

BA8403 - Videregående kyst- og havneteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 60/100 1 timer E
Arbeider 40/100

Faglig innhold

Emnet undervises ved behov etter avtale med faglærer. Med basis i studentenes forkunnskaper, videreutvikles kunnskaper i bredde og dybde på tema som bølger på dypt og grunt vann; sandtransport, erosjon og sedimentasjon; mudring, deponering og landgjenvinning; kystkonstruksjoner; havnehydraulikk og innseilinger og havneplanlegging. Detaljinnhold i emnet kan i stor grad kunne tilpasses studentenes interesse og bakgrunn.

Læringsutbytte

Emnet skal utvikle kunnskaper og kompetanse i bredde og dybde, innen sentralt utvalgte tema i kystteknikk og havnebygging.

Kunnskaper:

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Å abstrahere en problemstilling og gjøre ingeniørmessige vurderinger og beregninger innen sitt spesialfelt
 • Beskrivelse og modellering av fysiske miljøforhold og miljølaster knyttet til bølger, is, strøm og vind med hensyn på sikkerhet for mennesker og miljø
 • Forventede klimaendringer og mulige konsekvenser for byggverk og aktivitet langs kysten

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • Modellere (planlegge og gjennomføre) hydrodynamiske problemstillinger innen kyst og havneteknikk (numerisk og/eller fysisk i lab)
 • Planlegge og gjennomføre feltforsøk for bestemmelse av empiriske data
 • Kritisk vurdere relevansen av empiriske data i forhold til en praktisk problemstilling

Generell kompetanse:

Studenten har:

 • Kompetanse for å gjøre selvstendige vurderinger av ingeniørmessige problemstillinger innen sin respektive spesialisering
 • Vurdere grunnlaget for ulike beregningsmodeller og velge passende modell for en praktisk problemstilling
 • Bruke kombinasjon av fysiske målinger i felt/lab og resultater fra numeriske/teoretiske modeller som beslutningsgrunnlag for ingeniørmessige vurderinger

Læringsformer og aktiviteter

Øvingsdelen består av et prosjektarbeid etter avtale. Deler av emnet tas som selvstudie. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng) både for prosjektarbeidet og for muntlig eksamen.

Mer om vurdering

Øvinger: 40/100. Muntlig: 60/100. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng) på begge delene av vurderingen. Hjelpemiddelkode: E

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Opptak på et relevant ph.d.- studium ved NTNU. Om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Utdrag fra sentrale bøker innen Kyst og havneteknikk. f.eks.: C. A. Thoresen: Port Designer's Handbook,3rd edition, ICE publishing, Thomas Telford Ltd, 2014. Y.C. Kim: Coastal and Ocean Engineering in Practice, world Scientific,2012. Y. Goda: Random Seas and Design of Maritime Structures, 3rd edition, World Scietific,2010. J. van der Meer and Sigurdur Sigurdarson: Design and construction of Berm Breakwaters, World Scientific, 2017. L.H. Holthuijsen: Waves in Oceanic and Coastal Waters, Cambridge University Press, 2007. D.E. Newland: An Introduction to Random Vibrations, Spectral & Wavelet Analyses, Longman,Dover Publications John B. Herbich: Handbook of Coastal Engineering. McGraw Hill, 2000. Utvalgte kapitler og artikler fra nyere publisert materiale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Havnebygging
 • Marin byggteknikk
 • Havbølgefysikk
 • Kystteknikk
 • Hydrodynamikk
 • Marin hydrodynamikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 E 15.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU