course-details-portlet

BA8205 - Lagring og formidling av geografisk informasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 38/100 1 timer E
Rapport 62/100

Faglig innhold

Emnet foreleses i utgangspunktet bare hvis det er minimum 3 deltakere. Innholdet i emnet vil tildels være basert på nyere forskning innen geografisk informasjonsvitenskap, spesielt innen visualisering og lagring av geografisk informasjon. Deler av emnets innhold vil kunne tilpasses den enkelte ph.d.-students faglige interesseområder. Blant annet vil en større øvingsoppgave/prosjekt kunne tilpasses studentens interesser innenfor emnets temaer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: - Nyere forskning innen temaet visualisering i geografisk informasjonsvitenskap - Nyere forskning innen temaet lagring av geografisk informasjon

Ferdigheter: Kandidaten kan: - Lese og vurdere vitenskapelige artikler innen geografisk informasjonsvitenskap - Utføre et mindre forskningsprosjekt basert på emnets innhold og egne interesseområder - Gjøre rede for det aktuelle forskningsprosjektet og vurdere kvaliteten av innholdet - Beskrive det aktuelle forskningsprosjektet i form av en vitenskapelig artikkel

Generell kompetanse: Kandidaten kan: Lese og vurdere vitenskapelige artikler

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier og og selvstudium. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Øvingsoppgaven/prosjektet vil telle 3/5 av endelig karakter i emnet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Emnet bygger på TBA4250 geografisk informasjonsbehandling 2, TBA4560/TBA4561 geomatikk fordypningsprosjekt og TBA4925 geomatikk, masteroppgave eller tilsvarende. Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, bøker og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA8204 10.0 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Geomatikk
  • Kartografi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 62/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 38/100 E 15.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 62/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 38/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU