course-details-portlet

BA8203 - En integrert jordbasert metode for studium av havklima

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Dette er et spesialkurs for ph.d.-kandidater på OCTAS-prosjektet.1. Havnivå: geometri, topografi, romlig og tidsmessig variasjoner 2. Jorden gravitasjonsfelt og geoide 3. Bestemmelse av geoide fra tyngdekraft målinger 4. Bestemmelse av havnivå fra satellitt altimetri 5. Bestemmelse av havnivå fra oseanografiske målinger 6. Havsirkulasjon modeller for klimastudier

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha kunnskap om Operasjonell oseanografi med virkning av klimaforandringer, metoder og tekniker for bestemmelse av parameterne for havet ved hjelp av satellitter, geodetiske observasjoner og geodetiske satellitt data for bruk i oseanografi og klimasystemer. Ferdigheter: Studentene skal kunne bestemme middels havnivå, geoide og havets dynamiske topografi, beregne andre havparametre ved hjelp av satellittdata, for eksempel masseforandring og havnivå, analysere resultat, bruke havparameterne i andre fagfelt (oseanografi og klimastudier). Generell kompetanse: Studentene kan arbeide selvstendig og i team for å utføre forskning innen havklima og Operasjonell oseanografi, identifisere satellitt- gravimetri og -altimetri data og bruke dem i andre fagfelt.

Læringsformer og aktiviteter

I temaene kan undervisningen gis som forelesninger, gruppearbeid, eller ledet selvstudium. Dette avgjøres av faglærer for de enkelte temaene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Master i geomatikk. Grunnemnet TBA4565 Geomatikk, fordypningsemne og TBA4245 GPS og Geodesi eller tilsvarende kunnskaper. Kurset tilbys gitt at minst 3 studenter med relevant bakgrunn ønsker å ta det. Om du ønsker å ta kurset, vennligst kontakt emneansvarlig. Studenter som ikke er tatt opp til PhD-programmet i ingeniørvitenskap kan godkjennes av emneansvarlig.

Kursmateriell

Kursmaterialer er gitt av faglærer for de enkelte temaene.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • Geodesi
  • Kartfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU