BA8107 - Bærekraftig infrastruktur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100
Rapport 50/100

Faglig innhold

Emnet foreleses annethvert år. Viktige tema er: Omfang av og verdier for infrastruktur (bygninger, konstruksjoner, anlegg og nettverk for transport og samferdsel, vann- og avløp, produksjon og distribusjon av energi); sammenhenger mellom infrastruktur og bærekraftig utvikling; regelverk og standarder; kriterier for bærekraft; konsekvenser av klimaendringer; sårbarhet og sikkerhet for infrastruktur; materialer og teknologi for bygging og forvaltning; levetid og livsløp for infrastruktur (LCA, LCC, MFA, miljøvurdering).

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal gi oversikt over og forståelse av verdier og samfunnsmessig betydning av det bygde miljøet, og hvor viktig dette er for en bærekraftig utvikling.

Ferdigheter: Kunne utføre enkle miljøsystemanalyser.

Generell kompetanse: Emnet skal det gi generell kompetanse om hvordan bruke miljøkunnskap for prosjektering, bygging og forvaltning av et bærekraftig bygd miljø.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, ledet selvstudium, utarbeidelse av en individuell prosjektrapport. Tema for rapporten skal være innenfor emnets fagområde, og gjerne ha tilknytning til ph.d.-prosjektet for den enkelte student. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Mastergrad med kvalifikasjoner for opptak til ph.d.-studiet ved NTNU.

Kursmateriell

Bøker, rapporter, tidsskriftartikler, etc. som kunngjøres ved undervisningsstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Høst ORD Rapport 50/100
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Vår ORD Rapport 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.