course-details-portlet

BA8107 - Bærekraftig bygd miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 49/100
Muntlig eksamen 51/100 E

Faglig innhold

Emnet gis annethvert år,neste gang våren 2021.

Emnet tar for seg utvalgte tema innen bærekraftig bygd miljø. Innholdet vil bli tilpasset den enkelte student.

Viktige tema er: Omfang av og verdier for infrastruktur (bygninger, konstruksjoner, anlegg og nettverk for transport og samferdsel, vann- og avløp, produksjon og distribusjon av energi); sammenhenger mellom infrastruktur og bærekraftig utvikling; regelverk og standarder; kriterier for bærekraft; konsekvenser av klimaendringer; sårbarhet og sikkerhet for infrastruktur; materialer og teknologi for bygging og forvaltning; levetid og livsløp for infrastruktur (LCA, LCC, MFA, miljøvurdering).

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal gi oversikt over og forståelse av verdier og samfunnsmessig betydning av det bygde miljøet, og hvor viktig dette er for en bærekraftig utvikling.

Ferdigheter: Kunne utføre enkle miljøsystemanalyser.

Generell kompetanse: Emnet skal det gi generell kompetanse om hvordan bruke miljøkunnskap for prosjektering, bygging og forvaltning av et bærekraftig bygd miljø.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier, ledet selvstudium, utarbeidelse av en individuell prosjektrapport. Tema for rapporten skal være innenfor emnets fagområde, og gjerne ha tilknytning til ph.d.-prosjektet for den enkelte student. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Mastergrad med kvalifikasjoner for opptak til ph.d.-studiet ved NTNU.

Kursmateriell

Bøker, rapporter, tidsskriftartikler, etc. som kunngjøres ved undervisningsstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Industriell økologi
  • Bygge- og anleggsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 51/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 49/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 51/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 49/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU