course-details-portlet

BA8107 - Bærekraftig bygd miljø

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 51/100 1 timer E
Rapport 49/100

Faglig innhold

Emnet gis annethvert år. Emnet tar for seg utvalgte tema innen bærekraftig bygd miljø. Innholdet vil bli tilpasset den enkelte student. Viktige tema er: Omfang av og verdier for infrastruktur (bygninger, konstruksjoner, anlegg og nettverk for transport og samferdsel, vann- og avløp, produksjon og distribusjon av energi); sammenhenger mellom infrastruktur og bærekraftig utvikling; regelverk og standarder; kriterier for bærekraft; konsekvenser av klimaendringer; sårbarhet og sikkerhet for infrastruktur; materialer og teknologi for bygging og forvaltning; levetid og livsløp for infrastruktur (LCA, LCC, MFA, miljøvurdering).

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal gi oversikt over og forståelse av verdier og samfunnsmessig betydning av det bygde miljøet, og hvor viktig dette er for en bærekraftig utvikling. Ferdigheter: Kunne utføre enkle miljøsystemanalyser. Generell kompetanse: Emnet skal det gi generell kompetanse om hvordan bruke miljøkunnskap for prosjektering, bygging og forvaltning av et bærekraftig bygd miljø.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier, ledet selvstudium, utarbeidelse av en individuell prosjektrapport. Tema for rapporten skal være innenfor emnets fagområde, og gjerne ha tilknytning til ph.d.-prosjektet for den enkelte student. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Mastergrad med kvalifikasjoner for opptak til ph.d.-studiet ved NTNU. Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Bøker, rapporter, tidsskriftartikler, etc. som kunngjøres ved undervisningsstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Industriell økologi
  • Bygge- og anleggsteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 49/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 51/100 E 15.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU