course-details-portlet

BA6260 - Smidig praksis i prosjekt og organisasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Smidig praksis

Smidig metodikk

Smidige prinsipper

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Grunnleggende prinsipper om smidige metoder
 • Grunnleggende kunnskap om smidig prosjektledelse
 • Grunnleggende kunnskap om organisatoriske barrierer for smidig praksis
 • Smidige praksiser i digitale transformasjoner

Ferdigheter:

 • Kunne initiere smidige prosjekter, skille mellom prosjekter med fokus på drift og innovasjon
 • Kunne fasilitere vanlige møter i et smidig-team
 • Kunne visualisere arbeidsoppgaver og informasjon som underbygger beslutningstaking i møter
 • Kunne bruke enkle teknikker for å estimere omfang av kunnskapsarbeid
 • Kunne fasilitere retrospektiver for å identifisere forbedringstiltak i team
 • Kunne tilrettelegge for læring på team og organisasjons-nivå

Generell kompetanse:

 • Kunnskapsgrunnlag for å øke sannsynligheten for suksess i digitale transformasjoner, både i privat og offentlig sektor
 • Kjenne forskjeller mellom "smidig" og "Lean" tilnærming til prosessforbedring

Læringsformer og aktiviteter

Det legges opp til aktive læringsformer, både individuelt og i grupper. Undervisningen gis i form av forelesninger, diskusjoner, presentasjoner og oppgaver. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Samlingene kjøres via nett dersom det ikke er mulig med fysisk oppmøte.

Deltakerne skal forberede seg i forkant av webinarene og workshop/seminar og reflektere over utbyttet i etterkant gjennom å utføre case/prosjektoppgaver som skal leveres inn. Kurset starter med en interaktiv læringsvideo slik at de kan møte godt forberedt til to 2-dagers samlinger (workshop/seminar) i Trondheim-området. Før samlingene skal enkelte moduler i OpenEdX plattformen gjennomføres. Studentene skal i løpet av kurset gjennom to kunnskapstester. Disse er obligatoriske, men gir ingen uttelling på karakter. Disse gjøres før hver samling. Etter samling 1 skal studentene jobbe i grupper med en case-/prosjektoppgave fram mot samling 2. Etter samling 2 skal studentene jobbe med hver sin individuelle prosjekt/caseoppgave, som avslutningsvis leveres i Inspera til vurdering

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av to rapporter, en gruppeoppgave (vektet 40%) og en individuell oppgave (vektet 60%). Arbeidet med gruppeoppgaven starter i samling 1 og fortsetter i perioden mellom samlingene. Det settes av tid til veiledning og diskusjon for gruppeoppgaven i samling 1. Gruppen leverer et utkast til faglærer for gjennomgang og kommentering før samling 2. Tilbakemeldingene blir gitt som skriftlige kommentarer i rapporten. Gruppen står fritt til å bearbeide oppgaven i lys av tilbakemeldingene helt frem til endelig versjon leveres i Inspera på oppsatt frist for emnet. Arbeidet med den individuelle oppgaven starter i samling 2. Det settes av tid til veiledning og diskusjon for den individuelle oppgaven i samling 2. Kandidatene står fritt til å samarbeide og diskutere de individuelle oppgavene, men må levere individuelle, unike rapporter. Ettersom rapportene kan inneholde informasjon om interne forhold i egen organisasjon står deltakerne også fritt til å ikke samarbeide med andre om denne oppgaven. Den individuelle rapporten leveres direkte i Inspera ved oppsatt frist for emnet. De to rapportene evalueres samlet etter innleveringsfristen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVD0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad og 2 års relevant arbeidserfaring

Kursmateriell

Agile Practice Guide (2017) fra PMI (Project Management Institute).

Ytterligere materiale oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU