course-details-portlet

BA6064 - Geoteknikk - Beregningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset gir teoretisk kunnskap om mekanikk og materialegenskaper i geoteknisk analyse samt ferdigheter i beregninger av spesifikke problemstillinger innen stabilitet av skråninger og fyllinger og bæreevne på total og effektivspenningsbasis. Effekt av skrålaster og eksentriske laster for bæreevne, setningers tidsutvikling, aksial kapasitet av peler, jordtrykk mot konstruksjoner, støttevegger og forankrings-systemer, armering og forsterkning av jord samt bruk av lette fyllmasser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Du skal etter kurset ha kunnskaper om:

 • Fasthet av jord uttrykt ved totale og effektive spenninger
 • Prinsipper for bestemmelse av karakteristiske fasthetsparametre
 • Prinsipper for fastlegging av sikkerhetsmarginer etter EC7.
 • Jordskred og prinsipper for beregning av likevekt i skråninger samt sikkerhetsvurderinger.
 • Mekanismer for setningsutvikling mot tid.
 • Prinsipper for å beregne jordtrykk mot støttevegg og nødvendige dimensjoner av fundamenter
 • Pelers virkemåte i jord og hvordan de installeres.
 • Anvendelse av armering og annen forsterkning av jord for å gi økt kapasitet av konstruksjon eller bedret styrke av jord.

Ferdigheter

Du skal etter kurset kunne ved bruk av håndberegninger:

 • Vurdere stabiliteten av en skråning for gitte forutsetninger om geometri, fasthet samt ytre og indre vanntrykkforhold
 • Beregne de jordtrykk og krefter som vil virke på en vertikal veggflate (støttevegger, kjellervegger, spuntvegger og liknende)
 • Beregne nødvendig bredde (og fundamentdybde) for å kunne oppta gitte fundamentlaster (vertikale, horisontale og momenter) ved direkte fundamentering.
 • Beregne aksial bæreevne av peler og rambarhet av peler.
 • Beregne effekt av armering i støttekonstruksjoner og under fyllinger samt vurdere hvordan jords styrke kan bedres ved egne tiltak.

Generell kompetanse

Du skal etter kurset ha kunne:

 • Beregne dimensjonerende jordtrykk mot vertikale vegger
 • Beregne bæreevne av peler og fundamenter
 • Vurdere stabilitet av skråninger, skjæringer og fyllinger
 • Sette kunnskapen inn i en større ingeniørmessig sammenheng

Du skal etter kurset kunne vurdere stabiliteten av en skråning for gitte forutsetninger om geometri, fasthet samt ytre og indre vanntrykkforhold for effektiv- og totalspenningsanalyse. Beregne de jordtrykk og krefter som vil virke på en vertikal veggflate (støttevegger, kjellervegger, spuntvegger, ankere, kaier etc.). Beregne nødvendig bredde (og fundamentdybde) for å kunne oppta gitte fundamentlaster (vertikale, horisontale og momenter) ved direkte fundamentering. Beregne tidsutvikling av setninger. Beregne aksial bæreevne av peler. Beregne effekt av armering i støttekonstruksjoner og under fyllinger samt vurdere hvordan jords styrke kan bedres ved egne tiltak.

Du skal etter kurset ha kompetanse til å delta i geoteknisk prosjektering og kontroll som krever kunnskap om og beregninger av spenninger og krefter som virker fra jord på konstruksjonsflater og fundamenter og for utforming av utgravinger og fyllinger. Du skal også ha grunnlag for å utvikle kompetanse til å gjøre selvstendige faglige vurderinger av utført arbeid innen prosjektering og av de data som ligger til grunn for prosjekteringen.

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske 4 dagers samlinger, med opphold mellom samlingene for selvstudium, øvingsarbeid og oppgaveløsning. Deler av dette kan bli gjennomført digitalt. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte
 • Øvinger

Mer om vurdering

4 timers hjemmeksamen. Alle hjelpemiddel tillatt.

Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver (80 %).

Ved gjentak av eksamen kan denne bli gjennomført som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)

Forkunnskapskrav

Dersom du skal ta kurset som enkeltstående kurs kreves: Generell studiekompetanse og matematikk R1+ R2, eller tilsvarende. Minimum et kurs i geoteknikk tilsvarende BA6063.

Kursmateriell

Læremateriell fra NTNU IBM/Geoteknikk og HB V220 Statens vegvesen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4105 7.5 HØST 2020
TBA5100 7.5 HØST 2020
TBM4342 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU