course-details-portlet

BA6064 - Geoteknikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset gir teoretisk kunnskap om mekanikk og materialegenskaper i geoteknisk analyse samt ferdigheter i beregninger av spesifikke problemstillinger innen stabilitet av skråninger og fyllinger, bæreevne, korttid, langtid, skrålaster, setningers tidsutvikling, aksial kapasitet av peler, jordtrykk mot konstruksjoner, støttevegger og forankrings-systemer, armering og forsterkning av jord samt bruk av lette fyllmasser og elementer.

Læringsutbytte

Du skal etter kurset ha kunnskaper om fasthet av jord uttrykt ved totale og effektive spenninger samt prinsipper for bestemmelse av karakteristiske fasthetsparametre. Prinsipper for fastlegging av sikkerhetsmarginer. Jordskred og prinsipper for beregning av likevekt i skråninger samt sikkerhetsvurderinger. Grunnleggende kunnskap om bakgrunnen for utledning av formler for jordtrykk og bæreevne. Mekanismer for setningsutvikling mot tid. Prinsipper for å beregne jordtrykk mot støttevegg og nødvendige dimensjoner av fundamenter, vegger og forankringer. Pelers virkemåte i jord og hvordan de installeres. Anvendelse av armering og annen forsterkning av jord for å gi økt kapasitet av konstruksjon eller bedret styrke av jord.

Du skal etter kurset kunne vurdere stabiliteten av en skråning for gitte forutsetninger om geometri, fasthet samt ytre og indre vanntrykkforhold for effektiv- og totalspenningsanalyse. Beregne de jordtrykk og krefter som vil virke på en vertikal veggflate (støttevegger, kjellervegger, spuntvegger, ankere, kaier etc.).
Beregne nødvendig bredde (og fundamentdybde) for å kunne oppta gitte fundamentlaster (vertikale, horisontale og momenter) ved direkte fundamentering. Beregne tidsutvikling av setninger. Beregne aksial bæreevne av peler. Beregne effekt av armering i støttekonstruksjoner og under fyllinger samt vurdere hvordan jords styrke kan bedres ved egne tiltak.

Du skal etter kurset ha kompetanse til å delta i geoteknisk prosjektering og kontroll som krever kunnskap om og beregninger av spenninger og krefter som virker fra jord på konstruksjonsflater og fundamenter og for utforming av utgravinger og fyllinger. Du skal også ha grunnlag for å utvikle kompetanse til å gjøre selvstendige faglige vurderinger av utført arbeid innen prosjektering og av de data som ligger til grunn for prosjekteringen.

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske 4 dagers samlinger, med opphold mellom samlingene for selvstudium, øvingsarbeid og oppgaveløsning. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte
  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Dersom du skal ta kurset som enkeltstående kurs kreves:
Generell studiekompetanse og matematikk R1+ R2, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Kompendie fra instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4105 7.5 01.09.2020
TBA5100 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 19.08.2020

Innlevering 19.08.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (3) 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret fra skriftlig til hjemmeeksamen på grunn av koronasitutasjonen.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 3) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU