course-details-portlet

BA6063 - Introduksjon til geoteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset gir en introduksjon til faget geoteknikk med hovedmål å utvikle ingeniørmessig forståelse av jord som byggemateriale. Tema som blir presentert omfatter fundamentering av bygninger, stabilitet av naturlige skråninger, utgravinger og fyllinger. Faget geoteknikk kombinerer mekanikk med geologisk kunnskap og kjennskap til jordens bestanddeler og hvordan de løse jordlag er dannet. kurset inkluderer noe geologi med fokus på oppbygging av de løse jordlag, mineralogi og steinmaterialer og bergarter som byggematerialer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Du skal etter kurset ha kunnskaper om:

 • Klassifisering av jordarter
 • Geotekniske laboratorieundersøkelser
 • Kvartærgeologisk beskrivelser av løsmasser og avsetningsforhold
 • Spenningsforhold i jorden med totale og effektive spenninger, initielle spenninger, drenerte og udrenerte spenningsendringer
 • Lastspredning under fundament
 • Stivhet av jord, setning under fundament og fyllinger
 • Fasthet av jordmaterialer
 • Virkning av grunnvannstrøm i jordvolumet, under og nær konstruksjoner.
 • Stabilitet av skråninger, skjæringer, utgravinger og fyllinger
 • Bæreevne av direktefundamentert konstruksjoner

Ferdigheter

 • Kunne gjennomføre grunnleggende laboratorieforsøk.
 • Utføre enkle analyser av deformasjoner og setninger
 • Gjennomføre enkle vurderinger av spenninger og spenningsendringer i jorden under et fundament
 • Beregne virkning av grunnvannstrøm i jordvolumet, under og nær konstruksjoner
 • Beregne bæreevne av direktefundamentert konstruksjoner med vertikal sentrisk last

Generell kompetanse

Du etter kurset ha:

 • Kjenne til hvordan ingeniørmessige forhold bestemmes av jordarter og variasjon og jordens materialparametere
 • Kunne identifisere utfordringer og problemer i byggesaker og vite hvordan geotekniske analyser kan brukes til å skaffe kontroll over disse
 • På et grunnleggende nivå kunne vurdere geotekniske undersøkelser og beregningsrapporter.

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske 4 dagers samlinger, med opphold mellom samlingene for selvstudium, øvingsarbeid og oppgaveløsning. Dagene legges opp slik at kveldsarbeid med veiledning blir tilbudt deltagerene. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilstedeværelse
 • Oppgave

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)

Forkunnskapskrav

Bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag.

Kursmateriell

Læremateriell fra NTNU IBM/Geoteknikk og HB V220 Statens vegvesen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4100 7.5 HØST 2020
TBA4105 7.5 HØST 2020
TBM4240 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 20.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Gymsal Laterna/Lab-bygg 2
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 5
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU