course-details-portlet

BA6063 - EVU Geoteknikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Tema på kurset:Jords sammensetning og klassifisering, lagdeling og grunnundersøkelser, Innføring i kvartærgeologi, Spenningsforhold i jorden med totale og effektive spenninger, initielle spenninger, drenerte og udrenerte spenningsendringer, Lastspredning under fundament, Stivhet av jord. Setning under fundament og fyllinger, Grunnvannstrøm, potensial, strømkrefter, kritisk strøm, grunnbrudd, Styrke av jordmaterialer.Skråningsstabilitet. Skjæringer, utgravinger, fyllinger, Bæreevne av direktefundamentert konstruksjon, Laboratoriearbeid.

Læringsutbytte

Du skal etter kurset kunne foreta vurdering og klassifisering av jordarter samt gi kvartærgeologisk beskrivelse av avsetninger og avsetningsforhold, beregne spenninger og spenningsendringer i jorden, utføre analyser av deformasjoner og setninger samt analysere sikkerhet av konstruksjoner på og av jord, beregne virkning av grunnvannstrøm i jordvolumet, under og nær konstruksjoner, kjøre og analysere grunnleggende laboratorieforsøk.Du skal oppnå generell kompetanse og kjenne til hvordan ingeniørmessige forhold bestemmes av jordarter, jordens variasjon og parametere, kunne identifisere utfordringer og problemer i byggesaker og vite hvordan geotekniske analyser kan brukes til å skaffe kontroll over disse, på et grunnleggende nivå kunne vurdere geotekniske undersøkelser og beregningsrapporter.

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske 4 dagers samlinger, med opphold mellom samlingene for selvstudium, øvingsarbeid og oppgaveløsning. Dagene legges opp slik at kveldsarbeid med veiledning blir tilbudt deltagerene.Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilstedeværelse
  • Oppgave

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)

Forkunnskapskrav

Bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag.

Kursmateriell

Læremateriell fra NTNU IBM/Geoteknikk og HB V220 Statens vegvesen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4100 7.5 HØST 2020
TBA4105 7.5 HØST 2020
TBM4240 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 02.12.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
G325 Gnisten/Fagskolen 0
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 6
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU