course-details-portlet

BA6063 - Geoteknikk I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Tema på kurset:
Jords sammensetning og klassifisering, lagdeling og grunnundersøkelser, Innføring i kvartærgeologi, Spenningsforhold i jorden med totale og effektive spenninger, initielle spenninger, drenerte og udrenerte spenningsendringer, Lastspredning under fundament, Stivhet av jord. Setning under fundament og fyllinger, Grunnvannstrøm, potensial, strømkrefter, kritisk strøm, grunnbrudd, Styrke av jordmaterialer.
Skråningsstabilitet. Skjæringer, utgravinger, fyllinger, Bæreevne av direktefundamentert konstruksjon, Laboratoriearbeid.

Læringsutbytte

Du skal etter kurset kunne foreta vurdering og klassifisering av jordarter samt gi kvartærgeologisk beskrivelse av avsetninger og avsetningsforhold, beregne spenninger og spenningsendringer i jorden, utføre analyser av deformasjoner og setninger samt analysere sikkerhet av konstruksjoner på og av jord, beregne virkning av grunnvannstrøm i jordvolumet, under og nær konstruksjoner, kjøre og analysere grunnleggende laboratorieforsøk.

Du skal oppnå generell kompetanse og kjenne til hvordan ingeniørmessige forhold bestemmes av jordarter, jordens variasjon og parametere, kunne identifisere utfordringer og problemer i byggesaker og vite hvordan geotekniske analyser kan brukes til å skaffe kontroll over disse, på et grunnleggende nivå kunne vurdere geotekniske undersøkelser og beregningsrapporter.

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske 4 dagers samlinger, med opphold mellom samlingene for selvstudium, øvingsarbeid og oppgaveløsning. Dagene legges opp slik at kveldsarbeid med veiledning blir tilbudt deltagerene.
Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilstedeværelse
  • Oppgave

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag.

Kursmateriell

Læremateriell fra NTNU IBM/Geoteknikk og HB V220 Statens vegvesen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4100 7.5 01.09.2020
TBA4105 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU