course-details-portlet

BA6052 - Strategisk planlegging av transportinfrastruktur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100
Oppgave 30/100

Faglig innhold

Tidligfasen i strategiske planleggingsprosesser: Konseptvalg, målhierarki, målkonflikter, alternativer.
Kilder til og håndtering av usikkerhet: Holde muligheter åpne, utforme fleksible og robuste planer.
Vurdering og prioritering av planer og prosjekter: Konsekvensanalyse, livsløpsanalyse og annen evalueringsteknikk.
Gjennomføringsevne: Konflikthåndtering, finansiering.
Planlegging i transportetatene: Plantyper, begreper, begrunnelse for strategisk planlegging, fag og politikk, koordinering belyst ved NTP
Systemvalg: Superbuss, godsløsninger.
Nettverk og terminalstruktur (personer og gods): Intercitytog, kollektivnett i by, godsterminaler.
Vektlegging av nyanlegg versus vedlikehold av vegnettet.
Transport og klimaendringer: Hvordan redusere sårbarhet for uønskede hendelser.
Strategier for mer bærekraftig transport: planlegging for gåing, sykling, kollektivtransport, alternative drivstoffer og infrastruktur for disse.
Persontransport: Reisevaner, valg av reisemiddel.
Godstransport: Globale trender og utfordringer, bylogistikk, løsninger for fremtida.

Læringsutbytte

Kunnskaper (Ved fullført kurs forventes det at du skal ha kunnskap om):
Begreper og metoder i strategisk transportplanlegging
Den strategiske planlegging som finner sted i transportetatene
Transportinfrastrukturen og de aktuelle problemområdene som krever strategiske beslutninger
Strategier for å gjøre transportsektoren mer bærekraftig


Ferdigheter (ved fullført kurs skal du kunne):
Bidra til å utarbeide transportplaner på strategisk nivå
Velge hensiktsmessig analyseverktøy i alle faser av strategisk transportplanlegging

Generell kompetanse (Det forventes at du er i stand til å):
Delta på en fruktbar måte i samferdselsdebatter der det blir fremført argumenter av strategisk karakter
Vurdere transportinfrastruktur i et helhetlig og bærekraftig perspektiv, der en blant annet tar hensyn til miljø, økonomi og tilgjengelighet

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske samlinger på fire dager hver i Trondheim.

Mellom samlingen er det selvstudium og obligatoriske innleveringsoppgaver.

Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

 

Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på undervisning
  • Godkjente innleveringsoppgaver

Mer om vurdering

30% vekting av øvingsarbeid, 70% vekting av skriftlig hjemmeeksamen.
Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU