course-details-portlet

BA6013 - Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100 6 uker ALLE
Hjemmeeksamen 70/100 7 timer ALLE

Faglig innhold

- Bakgrunnen til TS-revisjoner og -inspeksjoner
- Trafikksikkerhetsgrunner
- Ulykkesanalyse
- Effektanalyse av tiltak
- Risikovurderinger
- Linjeføringsteori
- Revisjon av planer
- Inspeksjon av eksisterende veg

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om relevante tema innen trafikksikkerhet og risiko knyttet til vegtransport, TS-arbeid i Norge, kilder for data og empirisk kunnskap om ulykker, lover og forskrifter som regulerer TS-revisjon og -inspeksjon
Ferdigheter
Etter fullført kurs skal deltakeren kunne benytte/forstå programverktøyene TS-Effekt og Skadekost for vurdering av TS-tiltak og analyse av TS-nivå.
Generell kompetanse
Etter fullført kurs skal deltakeren kunne planlegge og gjennomføre trafikksikkerhetsrevisjon og -inspeksjon etter anerkjent metodikk

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen vil være forelesninger, gruppearbeid, feltstudier og plenumsdiskusjoner samt en obligatorisk prosjektoppgave som gjennomføres i mellomperioden. Begge samlingene finner sted i Trondheim. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, med start kl. 08.30 og innlevering innen kl. 16.00 (70 %).
Obligatorisk prosjektarbeid i mellomperioden (30 %).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Dokumentasjon på at du oppfyller opptakskrav må lastes opp innen søknadsfristens utløp.
Det ønskes en bekreftelse/attest fra arbeidsgiver som viser at du har bakgrunn i og erfaring knyttet til vegplanlegging, trafikksikkerhet og/eller trafikkregulering. Skal du ta kurset som enkeltstående kurs kreves det generell studiekompetanse.
I tillegg kreves bakgrunn i og erfaring knyttet til vegplanlegging, trafikksikkerhet og/eller trafikkregulering, eventuelt realkompetanse som svarer til disse kravene.

Kursmateriell

- HB V720 - Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner
- HB N100 - Veg- og gateutforming
- HB N101 - Rekkverk
- HB V120 - Premisser for geometrisk utforming av veger
- Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg
Dataverktøy el. programvare som benyttes: TS-Effekt og Skadekost (Excel-baserte)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 70/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 30/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU