BØA3020 - Integrert budsjettering og økonomisk styring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Praktisk budsjettarbeid:
Enkel modellutvikling i Excel,
Resultat-, likviditets- og balansebudsjetter, Verdsettelse,
Budsjettanalyse

Teori innenfor økonomisk styring og budsjettering:
Kostnads- og profitt sentra,
Kostnadsfordelinger og kalkyler,
Kostnadsbaserte beslutninger,
Prestasjonsmåling og internprising,
Balansert målstyring,
Kundelønnsomhetsanalyse
Budsjettkritikk og Beyond Budgeting

Læringsutbytte

Kunnskaper
- om budsjetteringsteori i form av budsjettmål, integrerte budsjetter, prestasjonsmåling og belønningssystemer
- om ulike retninger innen økonomistyring, med vekt på tradisjonelle budsjetter og balansert målstyring
- om ulike problemstillinger som har betydning for budsjettprosessen, eksempelvis ressursallokering, kostnadsfordelinger, delegering og desentralisering etc.

Ferdigheter
- integrere delbudsjetter som input til budsjettene for resultat, likviditet og balanse
- bruk av regneark for å sette opp større budsjetter og foreta sensitivitetsanalyser, inklusive iterasjon i beregningene
- foreta verdsettelse av virksomheter på grunnlag av budsjetterte kontantstrømmer

Generell kompetanse
- bevissthet om fordeler og begrensninger med tradisjonell budsjettering kontra alternative styringsmodeller
- bevissthet om hvordan regnskapsinformasjon og ulike fremtidige kontantstrømmer kan brukes til verdsettelse av virksomheter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske innleveringer

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.
Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

- Opptak på 3.årsretningen
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogramet Bachelor i økonmi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Kaplan, R. S. og Atkinson, A. A. (1998): Advanced Management Accounting. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall. Hoff, K. G. (2005): Driftsregnskap og budsjettering. 5. utg . Oslo, Universitetsforlaget. Kapitler om budsjett, desentralisering og prestasjonsmåling (Del 3 og 4). Benninga, S.Z. and Sarig, O.H. (1997): Corporate Finance : A Valuation Approach. New York, McGraw Hill - kap. 4.

Forelesningsnotater og utdelt materiale.

Anbefalt støttelitteratur: Hoff, K. G. og Holving, P. A. (2002): Balansert målstyring : balanced scorecard på norsk. Oslo, Universitetsforlaget. Benninga, S.Z. and Sarig, O.H. (1997): Corporate Finance : A Valuation Approach. New York, McGraw Hill.

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

 

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IN311 6.0 01.01.2006
IN311 6.0 01.01.2006
IN311 6.0 01.01.2006
IN312 6.0 01.01.2006

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.