course-details-portlet

BØA2033 - Årsregnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Formålet med emnnet er å gi en grundigere forståelse av rammeverket og teknikker som er undervist i de grunnleggende fagene i finansregnskap. Hovedfokus er på grunnleggende måleproblemer og teknikker ved utarbeidelse av et årsregnskap i samsvar med norsk regnskapslovgivning.

Emnets temaer
- Grunnleggende regnskapsprinsipper
- Periodisering av inntekter og kostnader
- Vurdering av sentrale regnskapsposter
- Regnskapsføring av skatt (betalbar og utsatt skatt)
- Avslutning og presentasjon av et årsregnskap i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk (norske regnskapsstandarder)
- Innføring i konsernregnskap

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten
- har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsippene i bokføringsloven
- har kjennskap til regelverket for autoriserte regnskapsførere
- har inngående kunnskaper om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene i et årsregnskap
- har innsikt i regelverket for små foretak

Ferdigheter
Studenten
- kan avslutte et årsregnskap, inklusive skatteposter og resultatdisponering, for aksjeselskap (AS), ansvarlig selskap (ANS) og enkeltpersonforetak (ENK)
- kan utarbeide et enkelt konsernregnskap

Generell kompetanse
Studenten
- kan tilegne seg ny kunnskap innenfor de ovennevnte fagfeltene

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger.

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.
Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus. I tilleg til lovsamling, regnskapsstandarder og Revisors håndbok.

Tilgjengelig for privatister.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Regnskap og revisjon (ØABACHBRR)
Økonomi og administrasjon (BØA)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav


Kursmateriell

Pensumlitteratur
- Schwenche, Hans Robert m.fl. (2018) Årsregnskapet i teori og praksis. Siste utg. Oslo, Gyldendal Akademiske.
- Kristoffersen,Trond (2015) Årsregnskapet. Del 2, Periodisering, vurdering og analyse: oppgaver og løsninger. 3. utg. Bergen, Fagbokforlaget.
- Regnskapsstandarder fra Norsk Regnskapsstiftelse (oppgis på forelesning).
Anbefalt støttelitteratur

 

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BØA2032 7.5 01.01.2007
REV3025 2.5 01.01.2007
BØ232 6.0 01.01.2007
BØ231 6.0 01.01.2007
BØ230 7.5 01.01.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preentive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU