course-details-portlet

AUT2303 - Forebyggende audiologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter A

Faglig innhold

Forebyggende audiologi har som mål at kandidaten skal ta til seg ny kunnskap og ferdigheter, og integrere denne med tidligere kunnskap for å kunne utføre forebyggende audiologi. Emnet tar for seg forebyggende audiologi både på samfunns- og individnivå.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for begrepet forebyggende audiologi og relatere det til hørselsforebyggende tiltak
 • kan gjøre rede for forebyggende audiologi sin rolle innen global helse og FNs bærekraftsmål
 • har kunnskap om prinsipper for universell utforming for hørsel og tale
 • har bred kunnskap om hvordan støy påvirker hørselssystemet og individet generelt
 • har kunnskap om lover, forskrifter og rettingslinjer som omhandler støyeksponering, hørselvern og samfunnets innsats relatert til yrkesrelaterte hørselstap
 • har kunnskap om begreper innen akustikk, enkle akustikk målinger og ulike måleutstyr for akustikk
 • har kunnskap om ulike hørselverns egenskaper og anvendelsesområder
 • kan beskrive legemiddels innvirkning på hørsel

Ferdigheter

Studenten

 • kan beskrive og diskutere ulike modeller for forebyggende hørselsomsorg fra et internasjonalt perspektiv
 • kan gjennomføre enkle akustikk målinger og se disse opp mot relevante lovverk
 • kan argumentere rundt og foreslå mulige tiltak ut fra universell utforming og på individ nivå
 • kan anvende kunnskap om egenskaper og bruksområder for hørselvern i individuell rådgivning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, dokumentere og formidle sin faglige kunnskap innen området forebyggende audiologi på måter som er tilpasset målgruppen
 • kan oppdatere sin kunnskap om regelverk, prinsipper og standarder innen lydmiljø, akustikk og universell utforming
 • kan gjøre rede for og diskutere lover, forskrifter og rettingslinjer som omhandler støyeksponering, hørselvern og samfunnets innsats relatert til yrkesrelaterte hørselstap
 • kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i en kombinasjon av forelesninger og seminar/øvingstimer. Forelesningene tar for seg de store linjene i pensum og gir et overblikk over de sentrale temaene i emnet. Seminarene/øvingstimene er basert på arbeid i mindre grupper veiledet av faglærer.

Noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilstedeværelse på gruppearbeid
 • Gruppeoppgaver
 • Utarbeidelse av informasjonsmateriell

Mer om vurdering

EKSAMEN

Eksamen i emnet er en muntlig gruppepresentasjon (Bestått/ikke bestått) utarbeidet under veiledning på seminar. Alle obligatoriske aktiviteter må være bestått før studenten kan framstille seg for vurdering.

Det avvikles ny/utsatt eksamen for studenter med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått". Obligatoriske aktiviteter må ikke gjennomføres på nytt ved ny/utsatt eksamen.

OBLIGATORISK AKTIVITET

Emnet har flere obligatoriske aktiviteter:

Tilstedeværelse på gruppearbeid: Obligatorisk tilstedeværelse ved gruppearbeid på seminar. Det er krav om 80 % obligatorisk tilstedeværelse på gruppearbeid på seminar. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 % og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til tematikken der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Gruppeoppgaver: Skriftlig innlevering. Dette er en skriftlig innlevering av lite omfang (400-1600 ord) basert på gruppearbeid. Studenter som ikke får godkjent obligatorisk skriftlig aktivitet ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før eksamen i emnet. Studenter som ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

Utarbeidelse av informasjonsmateriell: Skriftlig innlevering. Dette er en skriftlig innlevering av informasjonsmateriell utarbeidet i gruppe, egnet til å presentere på World Hearing day. Studenter som ikke får godkjent obligatorisk skriftlig aktivitet ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før eksamen i emnet. Studenter som ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: AUT2200 og AUT2202

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Læremidler: En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AUT2304 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU