course-details-portlet

AUT2302 - FoU i audiologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i forskningsmetoder, ulike statistiske metoder og forskningsetikk vinklet mot bacheloroppgaven.

Kandidaten skal med kunnskap fra emnet kunne utarbeide en gjennomførbar prosjektplan.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om vitenskapsteorier med relevans for audiologi
 • har kunnskap om forskningsetikk, forskningsmetoder og forskningsdesign
 • har bred kunnskap om deskriptiv statistikk og kunnskap om slutning statistikk
 • kan oppdatere sin kunnskap innen relevant litteratur, forskningsmetoder og referansebruk

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforme og svare ut en audiologisk relevant problemstilling, og muntlig og skriftlig formidle en forståelse for det valgte fagområdet
 • kan utføre systematisk kildesøk og skille mellom ulike typer kilder gjennom kildekritiske prinsipper.
 • kan utforme og muntlig framføre en gjennomførbar prosjektplan
 • kan dokumentere og reflektere rundt egen kildebruk etter gjeldende retningslinjer i muntlig og skriftlig presentasjon

Generellkompetanse

Studenten

 • har innsikt i hvordan en gjennomfører og ferdigstiller en vitenskapelig studie i tråd med etiske krav og gitte retningslinjer
 • kan planlegge arbeidsoppgaver selvstendig, ansvarlig og vise evne til kritisk tenkning og refleksjon ved å kunne gi/motta konstruktive tilbakemeldinger
 • har grunnleggende evne til å kunne identifisere sitt behov for ytterlige kunnskap innen et bestemt tema.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Muntlig formidling

Noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Temabasert muntlig fremlegg
 • Muntlig fremføring av foreløpig prosjektplan

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått følgende emne for å begynne på AUT2302:

 • AUT2202 Audiologisk praksis 2.

Studenten må ha bestått følgende emner for å gå opp til eksamen i AUT2302:

 • AUT2203 Klinisk audiologi
 • AUT2204 Barneaudiologi

Disse emnene kan, etter å ha gjennomgått en intern vurdering av studieprogrammet, erstattes av emner med lignende faginnhold fra annet universitet. Emnene kan også erstattes av at tidligere 2-årig audiografutdanning er fullført og bestått.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Læremidler: En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD3004 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU