course-details-portlet

AUT2302 - FoU i audiologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i forskningsmetoder, ulike statistiske metoder og forskningsetikk vinklet mot bacheloroppgaven.

Kandidaten skal med kunnskap fra emnet kunne utarbeide en gjennomførbar prosjektplan.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om vitenskapsteorier med relevans for audiologi
 • har kunnskap om forskningsetikk, forskningsmetoder og forskningsdesign
 • har bred kunnskap om deskriptiv statistikk og kunnskap om slutning statistikk
 • kan oppdatere sin kunnskap innen relevant litteratur, forskningsmetoder og referansebruk

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforme og svare ut en audiologisk relevant problemstilling, og muntlig og skriftlig formidle en forståelse for det valgte fagområdet
 • kan utføre systematisk kildesøk og skille mellom ulike typer kilder gjennom kildekritiske prinsipper.
 • kan utforme og muntlig framføre en gjennomførbar prosjektplan
 • kan dokumentere og reflektere rundt egen kildebruk etter gjeldende retningslinjer i muntlig og skriftlig presentasjon

Generellkompetanse

Studenten

 • har innsikt i hvordan en gjennomfører og ferdigstiller en vitenskapelig studie i tråd med etiske krav og gitte retningslinjer
 • kan planlegge arbeidsoppgaver selvstendig, ansvarlig og vise evne til kritisk tenkning og refleksjon ved å kunne gi/motta konstruktive tilbakemeldinger
 • har grunnleggende evne til å kunne identifisere sitt behov for ytterlige kunnskap innen et bestemt tema.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Muntlig formidling

Noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Temabasert muntlig fremlegg
 • Muntlig fremføring av foreløpig prosjektplan

Mer om vurdering

EKSAMEN:

Eksamen i emnet er en hjemmeeksamen. Dette er en gruppeoppgave hvor gruppemedlemmene skal skrive en detaljert prosjektplan for gjennomføring av en bacheloroppgave. Hjemmeeksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Alle obligatoriske aktiviteter må være gjennomført/godkjent før studenten kan framstille seg for vurdering.

OBLIGATORISKE AKTIVITETER:

Temabasert muntlig fremlegg: Her skal studentene besvare en audiologisk relevant problemstilling.

Muntlig fremføring av foreløpig prosjektplan: Her skal gruppen legge frem sine ideer som eksamensoppgaven (prosjektplan) skal utformes etter.

Begge de obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: AUT2200 og AUT2202

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Læremidler: En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD3004 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
12.10.2023

Innlevering
02.11.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
25.01.2024

Innlevering
15.02.2024


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU