course-details-portlet

AUT2301 - Klinisk audiologi 4

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet gir student kunnskap om temaer tinnitus med utgangspunkt i de europeiske retningslinjene for tinnitus, «Hidden hearing disorder», ikke-organiske hørselstap, avanserte immittansmålinger og teleaudiologi.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om årsaker, risikofaktorer og prevalens i ulike populasjoner med tinnitus
 • har kunnskap om ulike teoretiske forklaringsmodeller om tinnitus
 • har bred kunnskap om ulike vurderings- og rehabiliteringsperspektiv for pasienter med tinnitus og nedsatt lydtoleranse
 • har kunnskap om audiografens rolle innen tinnitusrehabilitering og hvilke tilbud praksisfeltet i Norge gir
 • har kunnskap om årsaker til, mekanismer bak og diagnostisering av «hidden hearing disorder»
 • har kunnskap om indikasjoner på ikke-organiske hørselstap
 • har kunnskap om tester som kan anvendes til utredning av ikke-organiske hørselstap
 • har kjennskap til rådgivning om ikke-organiske hørselstap
 • Har kunnskap om begrepet teleaudiologi, nytteverdien av dette og metoder for utførelse
 • har kunnskap om prinsipper bak måling av multikomponent-, multifrekvens- og bredbåndstympanometri

Ferdigheter

Studenten:

 • kan bruke ulike verktøy for vurdering av tinnitus
 • kan gi relevant informasjon og støtte til mennesker med tinnitus
 • kan anvende prinsipper innen brukerorientert tinnitusrådgivning
 • kan tilpasse høreapparater med egnede lytteprogram for mennesker med tinnitus
 • kan velge ut og søke om relevante hørselstekniske hjelpemidler for å avhjelpe tinnitusplager
 • kan bruke relevante teleaudiologiske løsninger
 • kan gjennomføre multikomponent-, multifrekvens- og bredbåndstympanometri og tolke testresultater

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge rehabiliteringsprosesser med et pasientsentrert utgangspunkt for personer med tinnitus og nedsatt lydtoleranse
 • er bevisst audiografens rolle og begrensninger i rehabilitering av tinnitus og nedsatt lydtoleranse
 • kan planlegge og initiere tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid omkring tinnitus og nedsatt lydtoleranse
 • kan planlegge, dokumentere og formidle sin faglige kunnskap på måter som er tilpasset målgruppen
 • er bevisst viktigheten av respekt og empati i møtet med mennesker med ikke-organiske hørselstap
 • er bevisst problemstillinger rundt personvern og etikk innen teleaudiologi

Læringsformer og aktiviteter

 • Studentaktive læringsformer
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Ferdighetstrening
 • Laboratorieøvinger
 • Selvstudium
 • Læringsressurser formidlet via læringsplattform

Noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Møte med tinnituspasient
 • Ferdighetstrening
 • Laboratorieøvinger
 • Laboratorierapport

Mer om vurdering

EKSAMEN:

Eksamen i emnet er en Individuell hjemmeeksamen på én uke. Alle obligatoriske aktiviteter må være gjennomført/godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen. Det avvikles ny/utsatt eksamen for studenter med gyldig fravær eller resultat F. Obligatoriske aktiviteter må ikke gjennomføres på nytt ved ny/utsatt eksamen.

OBLIGATORISKE AKTIVITETER:

 • Deltakelse i minikurs, gruppebaserte læringsaktiviteter og forberedelse til ferdighetstrening og laboratorieøvinger: Det er krav om 80% obligatorisk tilstedeværelse på minikurs, gruppebaserte læringsaktiviteter og forberedelsestimer til ferdighetstrening og laboratorieøvinger i emnet. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til tematikken der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet
 • Obligatorisk ferdighetstrening og labøvinger : Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening og labøvinger. Studenter som ikke gjennomfører ferdighetstreningen eller labøvingen i samsvar med timeplanen, må gjennomføre den aktuelle ferdighetstreningen eller labøvingen på egen hånd, eventuelt sammen med medstudenter, senest to uker etter ordinær gjennomføring. For å få godkjent tapt ferdighetstrening eller labøvingen, må studenten ta med dokumentasjon på gjennomføring (utskrift av testresultater eller liknende), og forklare framgangsmåter og resultater for faglærer. Tilhørende studiespørsmål skal også gjennomgås. Det er studentens eget ansvar å avtale tidspunkt med faglærer for en slik gjennomgang av dokumentasjon og spørsmål.
 • Labrapport: Skriftlige innleveringer av lite omfang (400-1600 ord) hvor en skal vise kunnskap og forståelse om gjennomføring, tolkning og nytteverdi av tester innen emnets tema. Studenter som ikke får godkjent obligatorisk skriftlig aktivitet ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før eksamen i emnet. Studenter som ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.
 • Møte med tinnituspasient : Studenter skal møte tinnituspasienter ( og gjøre videoopptakk av samtale) og analysere samtalen. Studenter som ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: AUT2200 og AUT2202

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Læremidler: En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD3120 3.0 HØST 2021
HAUD3122 3.0 HØST 2021
AUT2304 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU