course-details-portlet

AUT2301 - Klinisk audiologi 4

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet gir student kunnskap om temaer tinnitus med utgangspunkt i de europeiske retningslinjene for tinnitus, «Hidden hearing disorder», ikke-organiske hørselstap, avanserte immittansmålinger og teleaudiologi.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om årsaker, risikofaktorer og prevalens i ulike populasjoner med tinnitus
 • har kunnskap om ulike teoretiske forklaringsmodeller om tinnitus
 • har bred kunnskap om ulike vurderings- og rehabiliteringsperspektiv for pasienter med tinnitus og nedsatt lydtoleranse
 • har kunnskap om audiografens rolle innen tinnitusrehabilitering og hvilke tilbud praksisfeltet i Norge gir
 • har kunnskap om årsaker til, mekanismer bak og diagnostisering av «hidden hearing disorder»
 • har kunnskap om indikasjoner på ikke-organiske hørselstap
 • har kunnskap om tester som kan anvendes til utredning av ikke-organiske hørselstap
 • har kjennskap til rådgivning om ikke-organiske hørselstap
 • Har kunnskap om begrepet teleaudiologi, nytteverdien av dette og metoder for utførelse
 • har kunnskap om prinsipper bak måling av multikomponent-, multifrekvens- og bredbåndstympanometri

Ferdigheter

Studenten:

 • kan bruke ulike verktøy for vurdering av tinnitus
 • kan gi relevant informasjon og støtte til mennesker med tinnitus
 • kan anvende prinsipper innen brukerorientert tinnitusrådgivning
 • kan tilpasse høreapparater med egnede lytteprogram for mennesker med tinnitus
 • kan velge ut og søke om relevante hørselstekniske hjelpemidler for å avhjelpe tinnitusplager
 • kan bruke relevante teleaudiologiske løsninger
 • kan gjennomføre multikomponent-, multifrekvens- og bredbåndstympanometri og tolke testresultater

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge rehabiliteringsprosesser med et pasientsentrert utgangspunkt for personer med tinnitus og nedsatt lydtoleranse
 • er bevisst audiografens rolle og begrensninger i rehabilitering av tinnitus og nedsatt lydtoleranse
 • kan planlegge og initiere tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid omkring tinnitus og nedsatt lydtoleranse
 • kan planlegge, dokumentere og formidle sin faglige kunnskap på måter som er tilpasset målgruppen
 • er bevisst viktigheten av respekt og empati i møtet med mennesker med ikke-organiske hørselstap
 • er bevisst problemstillinger rundt personvern og etikk innen teleaudiologi

Læringsformer og aktiviteter

 • Studentaktive læringsformer
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Ferdighetstrening
 • Laboratorieøvinger
 • Selvstudium
 • Læringsressurser formidlet via læringsplattform

Noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Møte med tinnituspasient
 • Ferdighetstrening
 • Laboratorieøvinger
 • Laboratorierapport

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er en Individuell hjemmeeksamen på én uke. Det avvikles ny/utsatt eksamen for studenter med gyldig fravær eller resultat F.

Emnet har flere obligatoriske aktiviteter:

 • Obligatorisk ferdighetstrening (innen fagets temaer): Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening. Studenter som ikke gjennomfører ferdighetstreningen i samsvar med timeplanen, må gjennomføre den aktuelle ferdighetstreningen på egen hånd, eventuelt sammen med medstudenter, senest to uker etter ordinær gjennomføring. For å få godkjent tapt ferdighetstrening, må studenten ta med dokumentasjon på gjennomføring (utskrift av testresultater eller liknende), og forklare framgangsmåter og resultater for faglærer. Tilhørende studiespørsmål skal også gjennomgås. Det er studentens eget ansvar å avtale tidspunkt med faglærer for en slik gjennomgang av dokumentasjon og spørsmål.
 • Obligatorisk labøvinger (innen fagets temaer): Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk labøvinger. Studenter som ikke gjennomfører labøvinger i samsvar med timeplanen, må gjennomføre den aktuelle labøvinger på egen hånd, eventuelt sammen med medstudenter, senest to uker etter ordinær gjennomføring. For å få godkjent tapt labøvinger, må studenten ta med dokumentasjon på gjennomføring (utskrift av testresultater eller liknende), og forklare framgangsmåter og resultater for faglærer. Tilhørende studiespørsmål skal også gjennomgås. Det er studentens eget ansvar å avtale tidspunkt med faglærer for en slik gjennomgang av dokumentasjon og spørsmål.
 • Skriftlige innleveringer: Skriftlige innleveringer av lite omfang (400-1600 ord) hvor en skal vise Kunnskap og forståelse om gjennomføring, tolkning og nytteverdi av tester innen fagets tema. Studenter som ikke får godkjent obligatorisk skriftlig aktivitet ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før eksamen i emnet. Studenter som ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.
 • Møte med tinnituspasient : Studenter skal møte tinnituspasienter ( og gjøre videoopptakk av samtale) og analysere samtalen. Studenter som ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått følgende emne for å begynne på AUT2301:

 • AUT2202 Audiologisk praksis 2.

Studenten må ha bestått følgende emner for å ta eksamen i AUT2301:

 • AUT2203 Klinisk audiologi
 • AUT2204 Barneaudiologi

Disse emnene kan, etter å ha gjennomgått en intern vurdering av studieprogrammet, erstattes av emner med lignende faginnhold fra annet universitet. Emnene kan også erstattes av at tidligere 2-årig audiografutdanning er fullført og bestått.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Læremidler: En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD3120 3.0 HØST 2021
HAUD3122 3.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU