course-details-portlet

AUT2300 - Audiologisk praksis 3

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet omhandler vedlikehold og videreutvikling av grunnleggende praktiske ferdigheter i audiologisk vurdering og (re)habilitering hos voksne og barn basert på en biopsykososial tilnærming.

Emnet foregår i klinisk virksomhet hvor studenten under supervisjon og/eller veiledning møter pasienter, og får mulighet til å videreutvikle sine kommunikasjonsferdigheter med voksne og barn med hørselsrelaterte utfordringer og deres nærpersoner.

Læringsutbytte

Ferdigheter:

Studenten

 • kan på selvstendig vis velge, utføre, tolke og forklare audiologiske tester med brukerens forutsetninger ivaretatt
 • kan på selvstendig vis utforme og gjennomføre en rehabiliteringsplan i henhold til en biopsykososial modell
 • kan på selvstendig vis identifisere feilkilder ved metoder og utstyr, samt foreta kvalitetssikring av resultat og ulike rehabiliteringstiltak
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan gjøre faglige vurderinger, ta avgjørelser og handle i tråd med kunnskapsbasert praksis og begrunne disse
 • kan dokumentere helsehjelp i henhold til forskrift om pasientjournal
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • behersker kommunikasjon med pasienter og deres nærpersoner med et pasientsentrert fokus, møter de med et helhetlig menneskesyn, og tilrettelegger for å fremme mestring, selvstendighet og deltagelse
 • kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk
 • kan vurdere og beskrive egne læringsbehov, tilegne seg ny kunnskap og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan anvende faglig kunnskap til å identifisere og følge opp personer med sosiale og helsemessige problemer som har hørselsrelaterte utfordringer, sette inn nødvendige tiltak og/eller behandling, eller henvise videre ved behov
 • bruker kunnskap om sammenhengen mellom helse, utdanning, arbeid og levekår overfor enkeltpersoner i sin tjenesteutøvelse

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver ansvarlig, selvstendig og i samarbeid med andre, og vise evne til refleksjon og kritisk tenkning
 • forstår hvordan ulike hørselstap og redusert kognitiv funksjon kan påvirke evne til å oppfatte tale
 • kan forholde seg til helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin selvstendige tjenesteutøvelse
 • har innsikt i og følger yrkesetiske retningslinjer, og kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger
 • har innsikt i hvordan forekomst av flere ulike sykdommer eller lidelser samtidig hos samme person kan påvirke individets totale funksjon
 • kan formidle sammenhengen mellom lydoppfattelse, hørselsfunksjon og konsekvenser av hørselsrelaterte problemer til pasienter og nærpersoner
 • har innsikt i kulturelt betingede oppfatninger av funksjonshemming, helse, sykdom og behandling, samt forstå andres perspektiver og ståsteder

Læringsformer og aktiviteter

 • Praktisk klinisk yrkesutøvelse
 • Supervisjons- og veiledningsprosess som veksler mellom handling og refleksjon over handling
 • Veiledningssamtale
 • Egenstudier
 • Skriftlig individuell praksisrapport

Noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Mer om vurdering

Praksisemnet skjer langsgående gjennom mesteparten av det siste studieåret, og foregår på studieprogrammets interne klinikk i samarbeid med hørselsentralen ved St. Olavs hospital. Studenten skal følge flere pasienter gjennom et (re)habiliteringsløp med supervisjon eller veiledning fra faglærer (autorisert audiograf).

Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier, jamfør Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved fakultet for medisin og helsevitenskap.

Eksamen i emnet består i at en av flere tidligere innleverte praksisrapporter blir trukket ut for vurdering. Den aktuelle praksisrapporten vurderes til bestått/ikke bestått. ​

Dersom studenten får karakteren ikke bestått i praksisstudiet, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksisvurdering to ganger. Får studenten vurdert samme praksisperiode til Ikke bestått to ganger, må studenten avslutte studieforholdet.

Det er tre obligatoriske aktiviteter tilknyttet emnet:

 1. Obligatorisk tilstedeværelse (praksisforberedelse): Det er krav om 80v% obligatorisk tilstedeværelse på praksisforberedelse før praksisstart. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20v% og 40v% vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til tematikken der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40v% vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.
 2. Skriftlig innlevering (praksisrapport med refleksjonsnotat): For hvert pasientbesøk studenten har skrives det en rapport, som når rehabiliteringsprosessen er fullført samles i en større pasientrapport med refleksjon, og leveres inn. Omfang er satt til middels (1600-3200 ord). Obligatorisk aktivitet er godkjent ved innlevering. Studenter som ikke får godkjent obligatorisk skriftlig aktivitet ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før eksamen i emnet. Studenter som ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.
 3. Obligatorisk tilstedeværelse (gruppevis refleksjon): Ved praksisslutt skal studenten i gruppe gjennomføre en refleksjon rundt erfaringene de sitter igjen med sammen med faglærer(e). Det er krav om 100% obligatorisk tilstedeværelse på gruppevis refleksjon etter praksis. Studenter som ikke gjennomfører gruppevis refleksjon i samsvar med timeplanen, får anledning til maksimalt en ny gjennomføring. Studenter som ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten etter andre gangs gjennomføring får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått følgende emne for å kunne begynne på AUT2300:

 • AUT2202 Audiologisk praksis 2

Studenten må ha bestått følgende emner for å gå opp til eksamen i AUT2300:

 • AUT2203 Klinisk audiologi 3
 • AUT2204 Barneaudiologi

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Læremidler: En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på e-læringsplattformen før emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD3003 3.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU