course-details-portlet

AUT2201 - Audiologisk grunnkurs 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Audiologisk grunnkurs 2 vil gi studenten kunnskap og ferdigheter innen ulike tema som er sentrale både for å bli en profesjonsutøver innenfor faget audiologi og for å oppnå en akademisk grad ved et universitet.

Det første grunnkurset fokuserte på normale tilstander og funksjoner, mens Audiologisk grunnkurs 2 handler om ulike former for hørselsproblematikk. Innen områdene lydpersepsjon, menneskets utvikling og audiologisk medisin vil studenten i dette emnet lære om tilstander og funksjon hos mennesker med hørselsproblematikk og hvilke konsekvenser slik problematikk kan få.

Hørselsproblematikk har potensielt store konsekvenser for menneskers psykiske helse og livskvalitet. Emnet gir studenten økt forståelse for denne sammenhengen, og tar også for seg sammenhengen mellom hørselstap og kognisjon.

Innen temaene forskningsmetoder og vitenskapsteori lærer studenten forskjellen på kvalitative og kvantitative metoder, og om forskjellen mellom deskriptiv statistikk og slutningsstatistikk. Studenten får også trening i å formidle audiologisk faglitteratur til medstudenter i dette emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om det sentrale hørselssystemets anatomi, fysiologi og patologi
 • har bred kunnskap om lydpersepsjon ved hørselstap, som frekvens- og tidsoppløsning, hørbarhet og dynamikkområde
 • har kunnskap om binaural hørsel
 • har kunnskap om persepsjon av tale ved normal og nedsatt hørsel
 • har kunnskap om støyens påvirkning på talepersepsjon
 • har kunnskap om genetikk og genetiske årsaker til hørselstap
 • har kjennskap til vestibularissystemets anatomi, fysiologi, patologi
 • har kjennskap til metoder for utredning og rehabilitering av tilstander i vestibularissystemet
 • har kunnskap kroppens anatomi, funksjon og psykoemosjonelle og sosiale endring i relasjon til aldringsprosessen og dens påvirkning på helse, aktivitet og deltakelse
 • har kunnskap om sammenhengen mellom kognisjon og hørsel
 • har kjennskap til psykiske effekter av hørselsrelaterte tilstander
 • har kunnskap om hørselstaps betydning for psykisk helse hos mennesker
 • kunnskap om språklig, psykososial (sosioemosjonell) og kognitiv utvikling og funksjon hos mennesker og hvordan hørselstap kan påvirke disse prosessene
 • har kunnskap om mestring og mestringsstrategier blant mennesker med hørselstap
 • har kunnskap om psykoemosjonelle og sosiale aldringsprosesser hos mennesker
 • har kjennskap til vitenskapsteorier
 • har kunnskap om forskningsmetoder
 • har kunnskap om deskriptiv statistikk og kjennskap til slutningsstatistikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende modifisering av lydsignal for simulering av ulike typer hørselstap
 • kan lese forskningsrapporter, inklusiv enkel statistikk, formidle innholdet til medstudenter og kunne gi/motta konstruktive tilbakemeldinger
 • kan vurdere og begrunne aktuelle forskningsmetoder for en gitt problemstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, gjennom digitale presentasjonsverktøy og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Laboratorieøvinger
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Læringsressurser formidlet via læringsplattformen

Noe av undervisningen vil foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Konsekvenser av hørselstap
 • Gruppearbeid
 • Obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

EKSAMEN

Eksamen i emnet er en skriftig skoleeksamen på fire timer, som vurderes med bokstavkarakter. For å gå opp til eksamen må alle obligatoriske aktiviteter være gjennomført/godkjent. Obligatoriske aktiviteter trenger ikke gjennomføres på nytt ved gjentak av eksame.

OBLIGATORISKE AKTIVITETER:

Deltakelse i laboratorieøvinger og gruppebaserte læringsaktiviteter

Det kreves 100 % deltakelse på de laboratorieøvinger og gruppebaserte læringsaktiviteter som er merket i timeplanen med "Obligatorisk frammøte". Studenter som er fraværende under disse aktivitetene vil få en ekstra, skriftlig innlevering for å dokumentere at de har tilegnet seg lærestoffet på egen hånd. Godkjent skriftlig innlevering fører til godskriving av deltakelse. Kun studenter som har all obligatorisk deltakelse registrert og/eller godskrevet har anledning til å avlegge eksamen i emnet.

Tilstedeværelse i forelesninger

Det kreves 100 % tilstedeværelse på de forelesninger som er merket i timeplanen med "Obligatorisk frammøte". Studenter som er fraværende under disse forelesningene vil få en ekstra, skriftlig innlevering for å dokumentere at de har tilegnet seg lærestoffet på egen hånd. Godkjent skriftlig innlevering fører til godskriving av oppmøte. Kun studenter som har alt obligatorisk oppmmøte registrert og/eller godskrevet har anledning til å avlegge eksamen i emnet.

Skriftlig innlevering: Oversiktsdokument "Konsekvenser av hørselstap"

Studenten skal levere inn et skriftlig oversiktsdokument. Oppgavelyden for innleveringa blir tilgjengelig via læringsplattformen Blackboard. Innholdet i dokumentet vil studenten kunne hentes fra ulike deler av emnet. Innleveringa er ment til å la studenten vise sin voksende forståelse og kunnskap i form av en overordnet oversikt over hvilke konsekvenser et hørselstap kan ha. Innleveringen vurderes av faglærere til godkjent/ikke godkjent. Kun studenter som har fått innleveringen godkjent har anledning til å avlegge eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

For å framstille seg for vurdering i emnet må studenten ha bestått AUT1002 og AUT1004.

Kursmateriell

En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD2002 6.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 30.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 14
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 16.01.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU