course-details-portlet

AUT2200 - Klinisk audiologi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 2 timer E

Faglig innhold

Emnet omhandler tiltak og oppfølging innen audiologisk rehabilitering. Studenten lærer å utvikle mål og tiltak som ivaretar både biologiske, sosiale og psykososiale faktorer hos mennesker med nedsatt hørsel. Emnet fokuserer samtidig på kvalitetssikring av tiltak gjennom ulike former for utbyttevurderinger.

Emnet skal gi kunnskap om tekniske tiltak slik som høreapparat, tilleggsutstyr og andre hørselstekniske hjelpemidler. Gjennom ferdighetstrening skal studenten utvikle ferdigheter innen høreapparattilpasning samt objektive og subjektive former for kvalitetssikring. Emnet skal samtidig gi kunnskap om rådgivningsteori for å forstå de menneskelige og sosiale aspektene i en hørselsrehabilitering. Studenten lærer om konkrete mestring,- og kommunikasjonsstrategier for å bistå pasient og deres nærpersoner i kommunikasjonsutfordringer. Emnet skal videre gi kunnskap og ferdigheter innen «tale i støytester» og vurdering av cochleære døde regioner. Studenten blir introdusert til ulike vurdering,- og behandlingsformer innen behandling av tinnitus og nedsatt lydtoleranse. Emnet skal sette studenten i stand til å reflektere over egen væremåte i møte med pasienter og mulige etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • bred kunnskap om tiltak og oppfølging innen audiologisk rehabilitering med utgangspunkt i et biopsykososialt perspektiv
 • bred kunnskap om høreapparattyper, tilleggsutstyr og hørselstekniske hjelpemidler (som grunnlag for å velge hensiktsmessige tiltak i en rehabiliteringsprosess)
 • bred kunnskap om høreapparatets komponenter, anvendelse, signalprosessering og ulike elektroakustiske funksjoner
 • bred kunnskap om avstøp av øregang, ulike typer av ørepropper og proppeakustikk
 • bred kunnskap om subjektive og objektive former for utbyttevurdering innen audiologisk (re)habilitering
 • kunnskap om rådgivningsteori rettet mot pasient og nærpersoner
 • kunnskap om hvordan en kan bevisstgjøre personer med auditive vansker, slik at de blir i stand til å utnytte egne ressurser i kommunikasjon med andre
 • kunnskap om adaptive og maladaptive mestringsstrategier ved auditive vansker
 • kunnskap om prosedyrer vedrørende søknad til NAV om høreapparat, tinnitusmaskerer og tilleggsutstyr
 • kunnskap om vurdering av cochleære døde regioner og konsekvenser for audiologisk rehabilitering
 • kunnskap om betydningen av tale i støy i et audiologisk testbatteri, både i vurderings- og tiltaksfasen
 • kjennskap til ulike vurderings- og behandlingsformer og rehabiliteringsperspektiv innen behandling av tinnitus, misofoni og hyperakusis

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utvikle mål og tiltak ut fra biologiske, sosiale og personlige faktorer i en audiologisk rehabiliteringsprosess
 • velge passende høreapparat, proppeakustisk tilkobling og tilleggsutstyr, og gjennomføre en høreapparattilpasning
 • gjennomføre avstøp av øregang, og vurdere avstøpets kvalitet
 • gjennomføre subjektive og objektive former for utbyttevurdering innen audiologisk rehabilitering
 • anvende rådgivningsteorier for å veilede og gi råd til brukere og nærpersoner
 • anvende prinsipper innen motiverende intervju, psykososial støtte og narrativ terapi som tilnærming i en audiologisk konsultasjon
 • gjennomføre TEN-test for å avdekke cochleære døde regioner og anvende resultatene i tiltaksfasen
 • gjennomføre tale i støy-tester og anvende resultatene i tiltaksfasen
 • ivareta pasientens sikkerhet under undersøkelser og målinger
 • følge basale smittevernsrutiner under undersøkelser og målinger

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i audiografenes yrkesetiske retningslinjer, og kan identifisere og reflektere over mulige etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen
 • kan tilpasse egne væremåter i møte med pasienter og nærpersoner
 • kan planlegge, dokumentere, formidle og anvende sin faglige kunnskap på måter som er tilpasset målgruppen
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til tiltaks- og oppfølgingsfasen selvstendig og ansvarlig, og vise evne til refleksjon og kritisk tenkning

Læringsformer og aktiviteter

 • Studentaktive læringsformer (f.eks omvendt undervisning, team basert læring og problem basert læring).
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Ferdighetstrening
 • Laboratorieøvinger
 • Selvstudium
 • Læringsressurser formidlet via læringsplattform

Noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • REM
 • Kasus - mål, tiltak og utbyttevurdering
 • Pasientsamtalen 2 - tiltak og oppfølging
 • Tilstedeværelse
 • LAB-rapporter

Mer om vurdering

EKSAMEN

Eksamen i emnet er en praktisk eksamen i audiologisk rehabilitering som består av en praktisk del og en muntlig del. Eksamen vurderes samlet til bestått/ikke bestått. Det avvikles ny/utsatt eksamen for studenter med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått".

OBLIGATORISK AKTIVITET

Tilstedeværelse:

- Obligatorisk tilstedeværelse: Ferdighetstrening i audiologisk rehabilitering.

- Obligatorisk tilstedeværelse/gjennomføring: Forberedelse til ferdighetstrening i audiologisk rehabilitering.

Obligatorisk ferdighetstrening (tiltak, utbyttevurdering og oppfølging innen audiologisk rehabilitering). Det er krav om 100% tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening. Studenter som ikke gjennomfører ferdighetstreningen i samsvar med timeplanen, må gjennomføre den aktuelle ferdighetstreningen på egen hånd, eventuelt sammen med medstudenter, senest to uker etter ordinær gjennomføring. For å få godkjent tapt ferdighetstrening, må studenten ta med dokumentasjon på gjennomføring (utskrift av testresultater eller liknende), og forklare framgangsmåter og resultater for faglærer. Tilhørende studiespørsmål skal også gjennomgås. Det er studentens eget ansvar å avtale tidspunkt med faglærer for en slik gjennomgang av dokumentasjon og spørsmål.

Obligatorisk tilstedeværelse: Forberedelse til ferdighetstrening i audiologisk rehabilitering. Det er krav om 80% obligatorisk tilstedeværelse på forberedelsestimer til ferdighetstrening. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20% og 40% vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til tematikken der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40% vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Forberedelse til ferdighetstrening vil også bli gitt som digitale undervisningsvideoer med tilhørende oppgaver på Blackboard. Det er et krav om at dette blir gjennomført før deltakelse på ferdighetstrening.

Skriftlige innleveringer

REM: Dette er en skriftlig innlevering av lite omfang (400-1600 ord) hvor en skal vise kunnskap og forståelse om gjennomføring, tolkning og nytteverdi av REM-målinger, som er en metodisk tilnærming ved høreapparattilpasning på voksne og eldre.

Kasus-mål, tiltak, utbyttevurdering og oppfølging: Dette er en skriftlig innlevering av middels omfang (1600-3200 ord). På bakgrunn av en gitt kasushistorie skal studenten utvikle og beskrive mål, tiltak, utbyttevurdering og oppfølging som en del av en rehabiliteringsplan.

Pasientsamtalen 2 - tiltak, utbyttevurdering og oppfølging: Studentene skal i pasientsamtalen 2 gjennomføre en muntlig samtale med tildelt profesjonell pasient. I samtalen fokuseres det på rådgivning knyttet til det å mestre hørselstap og bruk av høreapparat. Rådgivning skal også ta utgangspunkt i resultater fra REM-målinger og bruk av subjektive valideringsverktøy. I etterkant av samtalen skal studentene skrive et refleksjonsnotat.

LAB-rapporter: Korte rapporter i etterkant av gjennomførte lab-øvinger i audiologisk rehabilitering.

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk skriftlig aktivitet ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før eksamen i emnet. Studenter som ikke får godkjent den obligatoriske aktiviteten etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: AUT1002 og AUT1004.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Læremidler: En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD2002 10.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E

11.12.2023 - 15.12.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 E 03.04.2024
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU