course-details-portlet

AUT1002 - Klinisk audiologi 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 2 timer E

Faglig innhold

Emnet omhandler klinisk vurdering av biologiske, personlige og sosiale faktorer hos pasienten som utgangspunkt for audiologisk rehabilitering. Studenten lærer om kliniske verktøy og tester, og skal gjennom ferdighetstrening lære anvendelse av disse.

Emnet skal gi inngående kunnskap om hvordan hørselstap i den perifere delen av hørselssystemet påvirker resultatet av testene rentoneaudiometri, taleaudiometri, impedansaudiometri og otoakustisk emisjonsmåling.

Sentralt i emnet er profesjonell kommunikasjon og informasjonsrådgiving med pasienter. Dette relaterer til psykososial rehabilitering som søker å bedre personlige og sosiale faktorer hos pasienten gjennom blant annet økt mestring og bedre mestringsstrategier.

Studenten skal også lære om tinnitus på et overordnet nivå.

Emnet forbereder studentene til emnet AUT1004 (Praksis 1).

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan redegjøre for forskjellen mellom sensorineuralt, mekanisk og kombinert hørselstap i relasjon til audiometri, tympanometri og akustisk refleks
 • kan redegjøre for prinsippene for måling og tolkning av otoakustiske emisjoner
 • har kjennskap til kalibrering av utstyr som brukes til audiologiske målinger
 • har kunnskap om instrumenter, utstyr og redskaper som brukes til audiologiske målinger
 • har kunnskap om feilkilder ved audiologiske målinger
 • har kunnskap om valg av tester for differensialdiagnostikk av hørselstap
 • har kunnskap om vurdering av biologiske, personlige og sosiale faktorer som grunnlag for en individuell audiologisk rehabiliteringsplan
 • kjenner til tiltak innen audiologisk rehabilitering med utgangspunkt i et biopsykososialt perspektiv
 • har kjennskap til forekomst, patofysiologi for pasienter med tinnitus, misofoni og hyperakusis (nedsatt lydtoleranse)
 • har kunnskap om standarder og retningslinjer knyttet til målinger og utstyr

Ferdigheter

Studenten

 • kan innhente en relevant anamnese i samarbeid med pasienten
 • kan utføre forsvarlig otoskopering og identifisere normale og avvikende forhold i øregang og på trommehinne
 • kan gi pasientinstruksjoner for å oppnå valide testresultater
 • kan vurdere potensielle feilkilder ved testmetodikk og måleutstyr
 • kan velge hensiktsmessige hørselsmålinger, og tolke resultater i sammenheng
 • kan gjennomføre og tolke rentoneaudiometri, taleaudiometri, tympanometri, akustisk refleksmåling, måling av transient fremkalte otoakustiske emisjoner (TEOAE) med pasientens forutsetninger ivaretatt
 • kan gjennomføre enkel subjektiv og objektiv kalibrering av audiologisk måleutstyr
 • kan gjennomføre en vurdering av biologiske, personlige og sosiale faktorer som grunnlag for en individuell audiologisk rehabiliteringsplan
 • behersker kommunikasjon med pasienter og deres nærpersoner med et personorientert fokus
 • kan gjennomføre informasjonsrådgivning knyttet til vurderingsfasen av rehabiliteringsplanen
 • kan ivareta pasientens sikkerhet under undersøkelser og målinger
 • kan følge basale smittevernrutiner under undersøkelser og målinger

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevisst på egne væremåter, verdier og holdninger i møte med medstudenter, lærere og pasienter
 • kan planlegge, dokumentere og formidle sin faglige kunnskap på måter som er tilpasset målgruppen
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til vurderingsfasen selvstendig og ansvarlig, og vise evne til refleksjon og kritisk tekning

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Ferdighetstrening
 • Videoinnspilling og analyse
 • Selvstudium
 • Læringsressurser formidlet via læringsplattform

Noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i forberedelse til ferdighetstrening
 • Deltakelse i ferdighetstrening i audiologisk vurdering
 • Skriftlig kasusoppgave i audiologisk vurdering
 • Pasientsamtale – kommunikasjon i audiologisk vurdering

Mer om vurdering

OBLIGATORISK AKTIVITET

Deltakelse i forberedelse til ferdighetstrening og gruppebaserte læringsaktiviteter: Obligatorisk tilstedeværelse (forberedelse til ferdighetstrening i klinisk vurdering): Det er krav om 80% obligatorisk tilstedeværelse på forberedelsestimer til ferdighetstrening. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til tematikken der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Ferdighetstrening i audiologisk vurdering: Obligatorisk ferdighetstrening (klinisk vurdering): Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening. Studenter som ikke gjennomfører ferdighetstreningen i samsvar med timeplanen, må gjennomføre den aktuelle ferdighetstreningen på egen hånd, eventuelt sammen med medstudenter, senest to uker etter ordinær gjennomføring. For å få godkjent tapt ferdighetstrening, må studenten ta med dokumentasjon på gjennomføring (utskrift av testresultater eller liknende), og forklare framgangsmåter og resultater for faglærer. Tilhørende studiespørsmål skal også gjennomgås. Det er studentens eget ansvar å avtale tidspunkt med faglærer for en slik gjennomgang av dokumentasjon og spørsmål.

Skriftlig kasusoppgave i audiologisk vurdering: Studenter som ikke får godkjent obligatorisk skriftlig kasusoppgave ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før eksamen i emnet. Studenter som ikke får godkjent den skriftlige kasusoppgaven etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

Pasientsamtale - kommunikasjon i audiologisk vurdering: Studenter som ikke får godkjent obligatorisk Pasientsamtale (videoopptak av samtale om vurdering av konsekvenser av hørselstap og analyse av kommunikasjon i etterkant) ved første gangs forsøk gis mulighet til gjennomføring en gang til før eksamen i emnet. Studenter som ikke får godkjent etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Læremidler: En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Administrativ enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU