course-details-portlet

AUT1001 - Audiologi - Individ og samfunn 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 2 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til lover, forskrifter, rettigheter og retningslinjer som er relevante for audiografer. Studentene blir introdusert for hensikten med FNs bærekraftsmål og hvilke føringer de legger for yrkesutøvelsen. Studentene lærer om betydningen av hverdagslivets aktiviteter, levevaner og aktivitetsbalanse har for helse, identitet og livskvalitet med tanke på folkehelse. Hvilken rolle en audiograf har for å bidra til bedre folkehelse gås igjennom.

Emnet gir kunnskap om ulike perspektiver på funksjonshemming, utvikling av begrepet funksjonshemming og hvilken betydning det har for yrkesutøvelsen og samfunnet for øvrig.

Emnet tar for seg prinsippene i universell utforming og universell utforming for hørsel og tale, og hvordan utformingen av omgivelsene gjenspeiler verdier og normer i samfunnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan en innhenter faglig informasjon og vurderer troverdigheten på kildene
 • har kunnskap om helse- og sosialpolitiske føringer og rammer for profesjonsutøvelsen som helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, og sanksjoner ved feil og forsømmelser
 • har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter og hvilken betydning det har for audiologisk utredning/rehabilitering
 • har kunnskap om hensikten med FNs bærekraftsmål og kunne vurdere hvilke mål og delmål som er relevante/aktuelle for audiografer
 • har kunnskap om folkehelse og audiologiens betydning
 • har kunnskap om ulike perspektiv på helse og funksjonshemming
 • har kunnskap om FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og likestilling- og diskrimineringsloven
 • har kunnskap om lovverk som ivaretar brukermedvirkning og empowerment som en rettighet
 • har kjennskap om hvordan omgivelser kan fremme eller hemme meningsfull aktivitet og selvstendighet i hverdagslivet, uavhengig av funksjonsnivå og utfordringer gjennom Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF)
 • har kjennskap til universell utforming (UU) generelt og betydningen UU har for hørsel og tale

Ferdigheter

Studenten

 • kan referere etter APA, gjengi fagstoff med egne ord og skrive et egenprodusert arbeid i henhold til retningslinjer for teknisk oppsett
 • kan finne frem til, og anvende relevant og oppdaterte lover, regelverk, og retningslinjer/veiledere i sin yrkesutøvelse som audiograf
 • har innsikt i og forholder seg til helse- og sosialpolitiske føringer som er relevante for profesjonen
 • kan anvende FNs bærekraftsmålene for å forstå sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og bruke dette i sin tjenesteutøvelse overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering.
 • er bevisst betydningen kultur og livssituasjon har på menneskers mulighet for å delta i konstruktive og meningsfulle aktiviteter

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for verdien av korrekt referering og kan kritisk vurdere kilder, samt evner å bruke kunnskap aktivt til kritisk refleksjon
 • har innsikt i ulike oppfatninger av funksjonshemming, helse, sykdom og behandling
 • har innsikt i hvordan samspillet mellom individ, funksjonsnedsettelse og omgivelser påvirker aktivitetsutførelse, deltakelse, helse og livskvalitet
 • har innsikt i hvordan utformingen av de fysiske omgivelsene gjenspeiler verdier og normer i samfunnet, og preger vår oppfatning av normalitet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i en kombinasjon av forelesninger og gruppeoppgaver. Forelesningene tar for seg de store linjene i pensum og gir et overblikk over de sentrale temaene i emnet. Gruppeoppgaver er basert på arbeid i mindre grupper veiledet av faglærer.

Noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminar

Mer om vurdering

For å kunne gå opp til eksamen kreves godkjent Oblig.1 - Seminardeltakelse med muntlig og skriftlig framlegg.

Eksamen vurderes til bestått/ ikke bestått. Bestått-grense: 60%

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD1002 4.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 02.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 29
SL238 Sluppenvegen 14 3
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 09.01.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 10
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU