course-details-portlet

AUT1000 - Audiologisk grunnkurs 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen ulike tema som er sentrale både for å bli en profesjonsutøver innenfor faget audiologi og for å oppnå en akademisk grad ved et universitet. Emnet har en teoretisk og en praktisk tilnærming for å belyse ulike tema.

Studenten lærer om lydenes egenskaper og karakteristikker, og om hvordan lyd oppfattes av mennesker uten hørselsproblematikk. Av lydsignaler legges det særlig vekt på talelyder. Innen områdene lydpersepsjon, menneskets utvikling og audiologisk medisin beskrives tilstander og funksjon innenfor normalområdet. Studenten får en innføring i audiografyrket i Norge pr. i dag, og inviteres til å gjøre refleksjoner omkring hvordan hørselsproblemer kan påvirke menneskers dagligliv.

Studenten lærer også om vitenskapelige metoder og forskning, og studenten får trening i å lese kvalitetssikret, vitenskapelig litteratur. Emnet skal gi ferdigheter og bevissthet omkring samarbeid og læringsprosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om lydens oppbygging og egenskaper
 • har kunnskap om signalers overføringssystemer og medium
 • har kjennskap til romakustikk
 • har kunnskap om talens akustiske oppbygging som inkluderer produksjon, overføring og persepsjon av talelyder ved normal hørsel
 • har bred kunnskap om det perifere hørselssystemets anatomi, fysiologi og patologi
 • har grunnleggende kunnskap om subjektiv opplevelse av lyd
 • har kunnskap om kroppens anatomi, funksjon og utvikling
 • har kunnskap om språklig, psykososial/sosioemosjonell og kognitiv utvikling og funksjon
 • kunnskap om hørselstaps betydning for mennesker i arbeidslivet
 • har kunnskap om døveidentitet og døvekultur
 • har kjennskap til audiologiens historie, utvikling, egenart og plass i samfunnet, og kjenner til fremtidige utfordringer innen fagfeltet og i samfunnet for øvrig
 • har kjennskap til forskningsprosessen
 • har kjennskap til forskningsmetoder
 • har kjennskap til hvordan en vitenskapelig artikkel er bygd opp

Ferdighet

Studenten

 • kan gjøre enkle analyser av akustiske signaler
 • kan innhente faglig informasjon og vurdere troverdighet på kildene
 • kan samarbeide med enkeltpersoner og i gruppesammensetning

Generell kompetanse

Studenten

 • har kjennskap til hvordan samspillet mellom individ, funksjonsnedsettelse og omgivelser påvirker aktivitetsutførelse og deltakelse
 • er bevisst viktigheten av relasjons- og kommunikasjonskompetanse som grunnlag for å forstå og samhandle med brukere og pasienter
 • har bevissthet rundt planlegging og gjennomføring av pålagte arbeidsoppgaver alene og som deltaker i en gruppe
 • er bevisst sin egen væremåte og forforståelse i møte med medstudenter og lærere
 • er bevisst sine plikter i forbindelse med undervisning og ferdighetstrening, og evner å imøtekomme kravene

Læringsformer og aktiviteter

 • Studentaktive læringsformer
 • Forelesninger
 • Laboratorieøvinger
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Læringsressurser formidlet via læringsplattformen

Noe av undervisningen vil foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Audiografyrket: Refleksjonsnotat
 • Akustisk analyse: Skriftlig innlevering
 • Tilstedeværelse på gruppearbeid
 • Tilstedeværelse på lab

Mer om vurdering

EKSAMEN:

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før en kan gå opp til eksamen. Eksamen i emnet er en flervalgseksamen. Dersom stryk må studenten ta eksamen på nytt. Studenten trenger da ikke å ta obligatorisk aktivitet på nytt.

OBLIGATORISK AKTIVITET:

Audiografyrket - Refleksjonsnotat (400-1600 ord), godkjent eller ikke godkjent. I tilfelle studenten får "ikke godkjent", tillates én ny innlevering før eksamen.

Akustisk analyse - Laboratorierapporter (400-1600 ord), godkjent eller ikke godkjent. I tilfelle studenten får "ikke godkjent", tillates én ny innlevering før eksamen.

Tilstedeværelse på gruppearbeid/seminar: Flere seminarer med minst én muntlig presentasjon per student. Det er krav om obligatorisk oppmøte på minst 80%. Hvis oppmøtet er under 80%, utløses et krav om en skriftlig rapport (1600-3200 ord) pr. seminarøkt. Seminaroppmøte under 40% betyr at seminardeltakelse ikke er godkjent, og at studenten mister retten til å avlegge eksamen i emnet.

Tilstedeværelse på lab: 80% oppmøte kreves. Lab-oppmøte under 80 % utløser et krav om en skriftlig rapport (1600-3200 ord) pr. laboratorieøkt. Lab-oppmøte under 40 % betyr at lab ikke er godkjent, og at studenten mister retten til å avlegge eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Læremidler: En oversikt over anbefalt litteratur for emnet legges på læringsplattformen før emnestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU