course-details-portlet

ARK3004 - Praksisopphold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 1/2
Praksisvurdering 1/2

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi arbeidslivserfaring ved arkeologiske og andre relevante kulturhistoriske museer samt arkeologiske forvaltnings- og forskningsinstitusjoner. Det forutsettes at studenten deltar i godkjent arbeids- og/eller formidlingsopplegg og blir gitt informasjon om og opplæring i relevante oppgaver ved vertsinstitusjonen. Praksisperioden vil også være et viktig ledd i bygging av nettverk mellom personer og institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

  • har bred innsikt i og forståelse for utøvelse av arkeologifaget, og hvordan den daglige virksomheten drives ved museer, forvaltnings- og forskningsinstitusjoner
  • har inngående kjennskap til oppbygging og virkemåte for vertsinstitusjonen for praksisoppholdet, og dens plass/funksjon som forvaltnings-, formidlings- eller forskningsinstitusjon

Ferdigheter

Kandidaten

  • har inngående praktisk erfaring fra ett eller flere av vertsinstitusjonens arbeidsområder, og har grunnleggende innsikt i muligheter og utfordringer i utvikling av faglig samarbeid og nettverk
  • kan presentere og problematisere vertsinstitusjonens rolle og særtrekk

Læringsformer og aktiviteter

Studenten skal ha en hovedarbeidsoppgave under hospiteringsperioden, men også delta i vertsinstitusjonens daglige oppgaver under ledelse av en ansvarlig veileder på stedet. Aktivitetene vil derfor variere etter hvilke oppgaver institusjonen har. Studenten skal følge en på forhånd godkjent plan (emneansvarlig i samråd med veileder) for opplæring. Emnet bedømmes med bestått/ikke bestått basert på evaluering ut fra studentens rapport etter praksisoppholdet, samt skriftlig evaluering gitt av vertsinstitusjonen.

Obligatorisk seminar der studenten presenterer vertsinstitusjonen og praksisoppholdet for øvrige MA-studenter.

Mer om vurdering

Emnet bedømmes med bestått/ikke bestått basert på evaluering ut fra studentens rapport etter hospiteringen, samt skriftlig evaluering av praksisperioden gitt av vertsinstitusjonen. Det er en forutsetning at praksis er bestått før studenten får levert rapporten. Begge deler (praksis og rapport) er gjensidig avhengig av hverandre, og må derfor være bestått i samme semester. Ved stryk må derfor begge deler tas på nytt igjen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkeologi (MARK)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i arkeologi.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkeologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 1/2

Utlevering
01.10.2023

Innlevering
27.10.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praksisvurdering 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU