course-details-portlet

ARK3002 - Arkeologisk feltmetodikk, kuratering og fortolkning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 50/100 8 timer
Rapport 50/100

Faglig innhold

Emnet gir praktiske og teoretiske ferdigheter med hensyn til gjennomføring og ledelse av arkeologiske feltoperasjoner. Dette innebærer utgravning og registrering med tilhørende utforming av problemstillinger og metodevalg samt innretting i samsvar med kulturminneforvaltningens prioriteringer, regelverk og rutiner.

Studentene får arbeidslivsrelevant erfaring med daglig ledelse, formidling i felt, infrastruktur, utstyr og bemanning, feltdokumentasjon, håndtering og katalogisering av innsamlede gjenstander og vitenskapelige prøver. Studentene får praktisk erfaring med samlingskuratering etter gjeldende standard; hvordan arkeologiske feltobservasjoner, gjenstander, vitenskapelige prøver og dokumentasjonsmateriale innlemmes i arkiv og magasin. Det fokuseres på praktisk øvelse i å analysere et bredt spekter av kulturminner og konstruksjonsspor i varierte landskap gjennom ekskursjoner og feltøvinger.

Emnet inkluderer en utenlandsekskursjon der studentene får befatning med andre fagtradisjoner og ulike kulturminnetyper og -landskap som setter vårt hjemlige fagfelt i perspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

  • har bred kunnskap om ulike former for arkeologiske feltoperasjoner med tilhørende kunnskapsteori, praktisk planlegging, undersøkelsesformer, dokumentasjonsmåter og rapportering
  • har avansert kunnskap om utvalgte arkeologiske kulturminner, gjenstandstyper og konstruksjonsspor

Ferdigheter

Kandidaten

  • har praktiske og teoretiske ferdigheter ifht. planlegging, gjennomføring og ledelse av arkeologiske feltoperasjoner, med tilhørende utforming av problemstillinger og metodevalg, innretting ifht. kulturminneforvaltningens prioriteringer, regelverk og rutiner, formidling i felt, infrastruktur, utstyr og bemanning, feltdokumentasjon, håndtering og katalogisering av innsamlede gjenstander og vitenskapelige prøver.
  • har praktisk erfaring med hvordan arkeologiske feltobservasjoner, gjenstander, vitenskapelige prøver og dokumentasjonsmateriale innlemmes i arkiv og magasin.
  • har praktisk øvelse i å analysere et bredt spekter av kulturminner og konstruksjonsspor i varierte landskap gjennom ekskursjoner og feltøvinger.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen omfatter feltøvinger, ekskursjoner og kurs i registrerings- og utgravingsteknikk og feltledelse. For best å utnytte feltsesongen starter emnet 1.semester (høst). I dette innledende feltkurset fokuseres det på gjenkjenning og registrering av kulturminner. Det gis undervisning før feltkurset, og veiledning underveis. Studentene leverer rapport. Resten av undervisningen i ARK3002 foregår i 2. semester (vår) og er i hovedsak knyttet til utgravninger. ARK3002 samkjøres med BA-feltkurset ARK2002 Feltmetodikk og fortolkning, der tredje års BA-studenter fungerer som feltassistenter under ledelse av MA-studentene.

Obligatoriske aktiviteter

Det kreves minimum 3/4 oppmøte både på teoriundervisningen og feltøvinger/ekskursjoner/feltlederkurs. Rapport etter registreringskurset (høst) må være godkjent før eksamen.

Eksamen består av skriftlig eksamen og rapport fra feltlederkurset (vår). Begge deler må være bestått samme semester. Det gis karakter på de enkelte delene før det blir satt en samlet karakter. For at emne skal være bestått, må begge eksamensdelene (skriftlig eksamen 8t og rapport fra feltkurset) være bestått. Ved stryk må begge deler tas på nytt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport etter registreringskurset (høst) må være godkjent før eksamen.
  • Det kreves minimum 75 % oppmøte både på teoriundervisningen og feltøvinger/ekskursjoner/feltlederkurs.

Mer om vurdering

Eksamen består av skriftlig eksamen og utgravningsrapport fra feltlederkurset (vår) Begge deler må være bestått samme semester. Det gis karakter på de enkelte delene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene være bestått. Ved stryk må begge deler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkeologi (MARK)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak på masterprogrammet i arkeologi. Emnet er også tallmessig adgangsregulert.

Kursmateriell

Det utgis hvert semester oppdatert pensumliste med opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFARK310 15.0 HØST 2015
HFARK320 15.0 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkeologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 50/100

Utlevering
06.12.2023

Innlevering
13.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
04.12.2023


09:00


17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 50/100

Utlevering
20.05.2024

Innlevering
24.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering
29.05.2024

Innlevering
29.05.2024


09:00


17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU