course-details-portlet

ARK3002 - Arkeologisk feltmetodikk, kuratering og fortolkning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 50/100 8 timer
Rapport 50/100

Faglig innhold

Emnet gir praktiske og teoretiske ferdigheter med hensyn til gjennomføring og ledelse av arkeologiske feltoperasjoner. Dette innebærer utgravning og registrering med tilhørende utforming av problemstillinger og metodevalg samt innretting i samsvar med kulturminneforvaltningens prioriteringer, regelverk og rutiner. Studentene får erfaringer med arbeidsledelse, formidling i felt, infrastruktur, utstyr og bemanning, feltdokumentasjon, håndtering og katalogisering av innsamlede gjenstander og vitenskapelige prøver.

Studentene får praktisk erfaring med samlingskuratering; hvordan arkeologiske feltobservasjoner, gjenstander, vitenskapelige prøver og dokumentasjonsmateriale innlemmes i arkiv og magasin. Det fokuseres på praktisk øvelse i å analysere et bredt spekter av kulturminner og konstruksjonsspor i varierte landskap gjennom ekskursjoner og feltøvinger.

Emnet inkluderer en utenlandsekskursjon der studentene får befatning med andre fagtradisjoner og ulike kulturminnetyper og –landskap som setter vårt hjemlige fagfelt i perspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten
- har bred kunnskap om ulike former for arkeologiske feltoperasjoner med tilhørende kunnskapsteori, praktisk planlegging, undersøkelsesformer, dokumentasjonsmåter og rapportering
- har avansert kunnskap om utvalgte arkeologiske kulturminner, gjenstandstyper og konstruksjonsspor

Ferdigheter: Kandidaten
- har praktiske og teoretiske ferdigheter ifht. planlegging, gjennomføring og ledelse av arkeologiske feltoperasjoner, med tilhørende utforming av problemstillinger og metodevalg, innretting ifht. kulturminneforvaltningens prioriteringer, regelverk og rutiner, formidling i felt, infrastruktur, utstyr og bemanning, feltdokumentasjon, håndtering og katalogisering av innsamlede gjenstander og vitenskapelige prøver.
- har praktisk erfaring med hvordan arkeologiske feltobservasjoner, gjenstander, vitenskapelige prøver og dokumentasjonsmateriale innlemmes i arkiv og magasin.
- har praktisk øvelse i å analysere et bredt spekter av kulturminner og konstruksjonsspor i varierte landskap gjennom ekskursjoner og feltøvinger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen omfatter feltøvinger, ekskursjoner og kurs i registrerings- og utgravingsteknikk og feltledelse. For best å utnytte feltsesongen starter feltkurset 1.semester (høst). Dette innledende feltkurset fokuserer på gjenkjenning og registrering av kulturminner. Utenom obligatorisk rapport er det ingen øvrig undervisning i ARK3002 i 1. semester. Undervisningen i ARK3002 foregår i 2. semester (vår) og er i hovedsak knyttet til utgravninger. ARK3002 samkjøres med BAfeltkurset ARK2002 Feltmetodikk og fortolkning, der tredje års BA-studenter fungerer som feltassistenter under ledelse av MA-studentene.

Obligatoriske aktiviteter
Det kreves minimum 3/4 oppmøte både på teoriundervisningen og feltøvinger/ekskursjoner/feltlederkurs. Rapport etter registreringskurset (høst) må være godkjent før eksamen.

Eksamen består av skriftlig eksamen og rapport fra feltlederkurset . Begge deler må være bestått samme semester. Det gis karakter på de enkelte delene før det blir satt en samlet karakter. For at emne skal være bestått, må begge eksamensdelene (skriftlig eksamen 8t og rapport fra feltkurset) være bestått. Ved stryk må begge deler tas på nytt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport etter registreringskurset (høst) må være godkjent før eksamen.
  • Det kreves minimum 75 % oppmøte både på teoriundervisningen og feltøvinger/ekskursjoner/feltlederkurs.

Mer om vurdering

Eksamen består av skriftlig eksamen og utgravningsrapport fra feltlederkurset (vår)

Begge deler må være bestått samme semester. Det gis karakter på de enkelte delene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene være bestått. Ved stryk må begge deler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkeologi (MARK)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak på masterprogrammet i arkeologi.

Emnet er også tallmessig adgangsregulert.

Kursmateriell

Det utgis hvert semester oppdatert pensumliste med opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFARK310 15.0 01.09.2015
HFARK320 15.0 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkeologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU