course-details-portlet

ARK3001 - Arkeologisk kunnskapsproduksjon II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 50/100 8 timer
Oppgave 50/100

Faglig innhold

Emnet er en videreføring av læringsmålene i ARK2001, og fokuserer arkeologiens vesen, hvordan faget har utviklet seg, og dynamikken mellom fag og samtid. Gjennom dette oppnås kunnskap om mekanismer som styrer faget og relasjoner mellom kunnskapsteori og samfunn.

Emnet legger særlig vekt på periode- og materialspesifikke analysemåter og de bakenforliggende teorier som legitimerer valg av kildemateriale og metoder. Emnet skal være spesielt relevant for tilskjæring av tema, formulering av problemstilling og metodevalg i masteroppgaven. Undervisningen legges opp i sammenheng med utvikling av masteroppgavens prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen for ARK3000 utgjør emnets karaktergivende hjemmeeksamen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten
- har fordypet kjennskap til den arkeologiske forskningsprosessen, med særlig vekt på generell vitenskapsteori og dennes innflytelse på faget.
- har fordypet kunnskap om arkeologiske analysemetoder, og forholdet mellom teori, empiri og analytiske grep.

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan bruke ulike teoretiske og metodiske innfallsvinkler som grunnlag for å utvikle egne arkeologiske arbeider innenfor masteroppgaven, samt videre forskning, forvaltning, formidling og undervisning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og egenaktivitet. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene (skriftlig 8t eksamen og Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven) være bestått i samme semester. Ved stryk må begge deler tas på nytt.

Obligatoriske aktiviteter
Deltakelse i undervisning med minimum 3/4 oppmøte.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i undervisning med minimum 75% oppmøte

Mer om vurdering

Prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven utgjør karaktergivende hjemmeoppgave.

8 timers hjemmeeksamen skal teste breddekunnskapen i pensum.


Begge deler må være bestått samme semester. Det gis karakter på de enkelte delene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene være bestått. Ved stryk må begge deler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkeologi (MARK)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterstudiet i arkeologi. Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester

Kursmateriell

Det utgis hvert semester oppdatert pensumliste som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ARK3313 15.0 01.09.2015
ARK3318 15.0 01.09.2015
ARK3110 15.0 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkeologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100

Innlevering 06.11.2020

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering 08.12.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU