course-details-portlet

ARK3001 - Arkeologisk kunnskapsproduksjon II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet er en videreføring av læringsmålene i ARK2001, og fokuserer på arkeologiens vesen, hvordan faget har utviklet seg, og dynamikken mellom fag og samtid. Gjennom dette oppnås kunnskap om mekanismer som styrer faget og relasjoner mellom kunnskapsteori og samfunn. Emnet legger særlig vekt på periode- og materialspesifikke analysemåter og de bakenforliggende teorier som legitimerer valg av kildemateriale og metoder. Emnet skal være spesielt relevant for tilskjæring av tema, formulering av problemstilling og metodevalg i masteroppgaven. Undervisningen legges opp i sammenheng med utvikling av masteroppgavens prosjektbeskrivelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

  • har fordypet kjennskap til den arkeologiske forskningsprosessen, med særlig vekt på generell vitenskapsteori og dennes innflytelse på faget
  • har fordypet kunnskap om arkeologiske analysemetoder, og forholdet mellom teori, empiri og analytiske grep

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan bruke ulike teoretiske og metodiske innfallsvinkler som grunnlag for å utvikle egne arkeologiske arbeider innenfor masteroppgaven, samt videre forskning, forvaltning, formidling og undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og egenaktivitet. Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i undervisning med minimum 3/4 oppmøte, godkjent prosjektbeskrivelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektbeskrivelse
  • Deltakelse i undervisning med minimum 75% oppmøte

Mer om vurdering

Karaktergivende vurdering består av en 1 ukes hjemmeoppgave på slutten av semesteret.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkeologi (MARK)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterstudiet i arkeologi. Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester

Kursmateriell

Det utgis hvert semester oppdatert pensumliste som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ARK3313 15.0 HØST 2015
ARK3318 15.0 HØST 2015
ARK3110 15.0 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkeologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU