course-details-portlet

ARK3000 - Masteroppgave i arkeologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 1/1

Faglig innhold

Masteroppgaven skal dokumentere evne til selvstendig arbeid hvor det legges vekt på klarhet og sammenheng i tankegang og fremstilling. I omfang skal masteroppgaven tilsvare 2 semesters arbeid.

Emnet introduseres med en serie seminarer om hvordan planlegge og starte en masteroppgave.

I begynnelsen av første semester skal det lages en formell masteravtale som fastsetter tema og veileder etter godkjenning av institutt/seksjon.

Tema for oppgaven videreutvikles til en prosjektbeskrivelse i samråd med veileder og vurderes som som en del av ARK3001. Prosjektbeskrivelsen er karaktergivende på ARK3001.

Masteroppgaven skal dokumentere evne til selvstendig arbeid hvor det legges vekt på klarhet og sammenheng i tankegang og fremstilling.

I omfang skal masteroppgaven tilsvare 2 semesters arbeid. Oppgaven skal ha en lengde på maksimalt 25.000 ord. Innholdsfortegnelse, forord, figurer, litteraturliste og eventuelt appendiks kommer i tillegg. Dersom oppgavens lengde går ut over 25.000 ord må dette godkjennes av veileder.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten
- kan utføre og fremstille en vitenskapelig arkeologisk analyse med god sammenheng mellom problemstilling, teoretisk ramme, samt valg/avgrensing av empiri og analysemåter
- har solid kompetanse innen sitt forskningsfelt
- har innsikt i fagtradisjoner og teoretiske perspektiver
- kan utforme en akademisk arbeid innenfor gitte rammer

Ferdigheter: Kandidaten
- kan utvikle faglige ideer og problemstillinger, gi råd og foreta faglige evalueringer
- kan håndtere store informasjonsmengder og kritisk analysere et fenomen eller en tematikk fra flere sider
- kan gjennomføre en vitenskapelig arkeologisk analyse med tilfredsstillende faglig kvalitet og i tråd med etiske og formelle retningslinjer for et vitenskapelig manuskript
- er bevisst på og kan bruke den akademiske sjangeren og dens virkemidler (e.g., overskrifter, kapittelinndeling, tekstutforming, referanser, illustrasjoner og grafiske fremstillinger, tabeller og appendiks)
- kan presentere arbeidet muntlig i forhold til gitte rammer, og kan respondere konstruktivt på medstudenters arbeider.

Læringsformer og aktiviteter

Ved semesterstart presenteres instituttenes veilederportefølge, kompetanse og mulige faglige tema for masteroppgaver.

Det forventes at studenten aktivt søker kontakt med potensielle veiledere under utforming av masterprosjektet. Studentene kan også utforme egne tema, men i samråd med en veileder.

Undervisningsopplegget i første semester er nært knyttet til ARK3001, hvor masteroppgavens prosjektbeskrivelse er karaktergivende hjemmeoppgave.

Det arrangeres oppgaveseminarer hvor studentene etter tur presenterer sine prosjekter for medstudenter, med tilbakemelding fra medstudenter, emneansvarlig og veileder. Øvelse i faglige presentasjoner og respondering er et selvstendig læremål. Hver student legger frem sitt prosjekt tre ganger.

Avsluttende eksamen består av bedømmelse av masteroppgaven samt muntlig prøve. Det settes en foreløpig karakter før muntlig prøve. Den muntlige prøven omfatter oppgavens tema og problemstillinger. Prøven begynner med at kandidaten gir en presentasjon av oppgaven på 30 minutter med påfølgende eksaminering etter sensorers behov. Etter muntlig prøve kan foreløpig karakter for oppgaven bli justert. Endelig sensur faller etter muntlig eksaminering.

Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på oppgaveseminarer med minimum 75% oppmøte

Mer om vurdering

Masteroppgaven skal ha en lengde på maksimalt 25.000 ord. Innholdsfortegnelse, forord, figurer, litteraturliste og eventuelt appendiks kommer i tillegg. Dersom oppgavens lengde går ut over 25.000 ord må dette godkjennes av veileder.

Avsluttende eksamen består av bedømmelse av masteroppgaven samt muntlig prøve. Det settes en foreløpig karakter før muntlig prøve. Den muntlige prøven omfatter oppgavens tema og problemstillinger. Prøven begynner med at kandidaten gir en presentasjon av oppgaven på 30 minutter. Etter muntlig prøve kan den foreløpig gitte karakteren for oppgaven bli justert. Endelig sensur faller etter at den muntlige prøven er avholdt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkeologi (MARK)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterstudiet i arkeologi. Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester.
En evt søknad til instituttet om utsettelse ut over normert tid krever uttalelse fra veileder.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ARK3390 45.0 01.09.2008
ARK3391 60.0 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkeologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/1

Innlevering 16.11.2020

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/1

Utlevering 10.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU