course-details-portlet

ARK2003 - Bacheloroppgave i arkeologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Bacheloroppgaven er en obligatorisk del av bachelorprogrammet i arkeologi. Gjennom veiledete selvstudier skal studenten formulere problemstilling og skrive en selvstendig, faglig bacheloroppgave. Valg av tema, formulering av problemstilling, og gjennomføring av forskningsprosjektet skjer i samarbeid med emneansvarlig og en tildelt veileder. Oppgaven kan omhandle kulturhistorie, teori, metode, formidling, forvaltning innenfor arkeologifaget. Endelig produkt er en oppgave som viser studentenes evne til problemformulering og drøfting av forskningsrelaterte problemstillinger. Studenten står fritt til å velge tema i samarbeid med emneansvarlig og veileder.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har utvidet kjennskap i et avgrenset emne i arkeologifaget
 • har grunnleggende forståelse for prosessen fra problemformulering til ferdig akademisk tekst
 • har kunnskap om grunnleggende formelle krav som stilles til en vitenskapelig tekst

Ferdigheter

Kandidaten

 • har erfaring i å arbeide selvstendig med arkeologiske problemstillinger, problemformulering, avgrensing, finne relevante kilder og diskutere og vurdere litteratur i forhold til oppsette problemstillinger, analytiske grep og relevante metodiske og teoretiske perspektiv
 • har erfaring med å produsere en vitenskapelig tekst i tråd med gitt forfatterinstruks
 • kan formidle analysen skriftlig på en leservennlig måte og samtidig oppfylle kravene til vitenskapelig fremstilling og argumentasjon

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter forelesninger om fagtekster, utforming av problemstilling og strukturering, tilskjæring av tematikk og kilder, formkrav, referering av kilder, plagiering. Emnet er i hovedsak et selvstudium, men det tilbys totalt tre ganger veiledning per student, individuelt eller i gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

Det kreves minst 3/4 fremmøte til undervisning/veiledning for å få gå opp til eksamen. Obligatorisk utkast til problemstilling (1side) i starten av studiet gir grunnlag for tildeling av veileder. Endelig prosjektbeskrivelse (i samråd med veileder) må være godkjent innen en måned.

Selvvalgt pensum på 1000-1500 sider. Studenten må påse at pensum ikke overlapper med emner det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Karaktergivende vurdering baseres på bacheloroppgaven. Det forventes at selvvalgt pensum er godt reflektert i oppgaven, som skal ha et omfang på 6000-8000 ord (ca 15-20s, ekskl. forside, litteraturliste, tabeller og illustrasjoner).

Oppgaven gis omslag som besørges av instituttet. Oppgaven må være utformet i tråd med oppgitt forfatterinstruks. Forside skal ha kandidatens navn, emnekode, oppgavens tittel, institutt, årstall og veileders navn. Oppgaven leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • 75 % oppmøte undervisning
 • Prosjektskisse

Mer om vurdering

Oppgaven skal utformes som en standard vitenskapelig tekst, med illustrasjoner og referanser i tråd med oppgitt forfatterinstruks. Oppgaven kan omhandle kulturhistorie, teori, metode, formidling, forvaltning innenfor arkeologifaget. Endelig produkt er en oppgave som viser studentenes evne til problemformulering og drøfting av forskningsrelaterte problemstillinger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkeologi (BARK)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i arkeologi.

Kursmateriell

Blir annonsert ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kulturminneforvaltning
 • Arkeologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
03.05.2024

Innlevering
10.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU