course-details-portlet

ARK2002 - Feltmetodikk og fortolkning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 50/100 1 uker
Hjemmeeksamen 50/100 6 timer

Faglig innhold

Undervisningen omfatter grunnleggende innsyn i de vanligste kulturminnetyper og hvordan de kan undersøkes. Det gis opplæring i arkeologiske feltundersøkelser, digitale dokumentasjonsmetoder (eks. fotogrammetri, VR osv), registrering, utgravning, uttak av gjenstander og prøvemateriale.

Det legges vekt på hvordan resultater fra feltundersøkelser omformes til data i vitenskapelige analyser, og hvordan feltundersøkelser, datering, teori, metode og analyse integreres i arkeologisk forskning: boplasser, bergkunst, graver, gårdsanlegg, fangstanlegg, steinbrudd, jernvinne, jordbruk, middelalderbyen, marinarkeologi, historisk arkeologi og samtidsarkeologi.

Kurset omfatter en oversikt over de vanligste naturvitenskapelige, digitale, statistiske og geofysiske analysemetoder, verktøy og hjelpemidler som benyttes i arkeologifaget,

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap om vanlig metoder i arkeologisk feltpraksis, utgravning, dokumentasjon, vitenskapelige analyser og prøvetaking
 • har bred kunnskap om analysemetoder, verktøy og hjelpemidler som brukes i arkeologifaget
 • har avansert kunnskap om utvalgte kulturminnetyper og hvorledes de kan undersøkes og analyseres. fordypet kunnskap om utvalgte kulturminnetyper og hvorledes de kan undersøkes og analyseres

Ferdigheter

Kandidaten

 • har praktisk erfaring med de vanligste formene for arkeologiske feltundersøkelser, registrering, utgravning og dokumentasjon, samt håndtering av arkeologiske gjenstander og vitenskapelige prøver i felt
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom feltundersøkelser og arkeologisk forskning, med tilhørende teoretiske, forskningshistoriske, metodiske og analytiske grep
 • kan gjenkjenne arkeologiske gjenstander og strukturer i felt, samt skille mellom kulturspor og naturdannelser

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen omfatter forelesninger, seminarer, øvelser, befaringer og et to ukers feltkurs som er integrert i masterstudentenes feltlederkurs (ARK3002). Feltkurs blir arrangert i løpet av våren, normalt i månedsskiftet april/mai.

Obligatoriske aktiviteter For å kunne avlegge eksamen i emnet, kreves oppmøte til minimum 3/4 av teoriundervisningen og minimum 3/4 av feltøvingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • 75 % oppmøte undervisning
 • 75% oppmøte feltkurs

Mer om vurdering

Karaktergivende vurdering består av en hjemmeoppgave over en uke og en 6-timers skriftlig prøve som vektes likt. Begge deler må være bestått samme semester. Det gis karakter på de enkelte delene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene være bestått. Ved stryk må begge deler tas på nytt. Vær oppmerksom på at den obligatoriske undervisningen kan danne grunnlag for eksamensoppgaver.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkeologi (BARK)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i arkeologi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ARK2220 15.0 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kulturminneforvaltning
 • Arkeologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering
19.12.2023

Innlevering
19.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering
29.05.2024

Innlevering
05.06.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering
27.05.2024

Innlevering
27.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU